Dnes je pondelok, 29. mája 2017, meniny má Vilma
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Reklama na www.senec.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú záväzné pre všetky objednávky na reklamnú kampaň na internetovom portáli senec.sk ako aj na jednotlivých stránkach tohto portálu a podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom reklamnej kampane, alebo potvrdením objednávky.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Mestský úrad Senec (ďalej len prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom internetového portálu senec.sk. Je oprávnený poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu.
1.2. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu.

2. Zadávanie reklamy

2.1. Objednávanie

Reklama na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej objednávky so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia obidvomi stranami. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávka reklamy, ktorá musí byť vyhotovená písomne alebo vo forme e-mailu, musí obsahovať náležitosti uvedené v časti „Formulár objednávky“ a musí byť doručená prevádzkovateľovi. Objednávku doručí objednávateľ kontaktnej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom emailu, kuriérskou službou, faxom alebo prostredníctvom doporučeného listu najmenej 4 pracovné dni pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak sa na ňu neprihliada, ibaže by s tým prevádzkovateľ súhlasil. prevádzkovateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení a potvrdí objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením dátumu a doručí kópiu takejto objednávky späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom emailu na adresu kontaktnej osoby prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom emailu. V momente potvrdenia objednávky kontaktnou osobou prevádzkovateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom faxu prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo objednávateľa. Za potvrdenie písomnej objednávky na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumejú podpisy kontaktných osôb. Za potvrdenie objednávky doručenej emailom alebo faxom na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumie potvrdenie kontaktnými osobami prevádzkovateľa a objednávateľa prostredníctvom emailu alebo faxu.

2.2. Zodpovednosť za obsah inzercie

2.2.1. objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku internetovej reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. objednávateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov.
2.2.2. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy. .

2.3. Práva prevádzkovateľa

2.3.1.prevádzkovateľ si vyhradzuje právo realizáciu reklamy odmietnuť aj po potvrdení objednávky najmä, ak:

 1. reklamný nosiť nie je v súlade s technickými požiadavkami:
  1. Textová reklama
   Je možné použiť primeranú interpunkciu (otáznik, výkričník, bodky) tak ako určujú pravidlá slovenského jazyka. Pripúšťa sa zvýraznenie časti textu hrubým fontom (bold).
   NázovTextLogo
   Sponzorovaný odkazmax. 280 znakov vrátane medzier90x60 GIF/JPEG (nie CMYK), max. 10kB
   Sponzorský linkmax. 100 znakov vrátane medzier 50x50GIF/JPEG (nie CMYK), max. 10kB
  2. Bannerová a grafická reklama
   Štandardné formy reklamy musia spĺňať Základné pravidlá platné pre všetky formy reklamy. Predovšetkým je dôležité, aby u flashových bannerov bol preklik vytvorený pomocou uvedeného actionscriptu:
   on (release) {
     getURL(_root.clickTAG, _root.target);
   }
   				

   Takisto je potrebné sa riadiť inštrukciami pre rozmery a dátovú veľkosť bannerov podľa nasledovnej tabuľky.
   NázovRozmery (px)FormátDátová veľkosť (kB)
   Banner klasický468x60GIF, Flash30
   Wide banner610x90, 775x90GIF, Flash30
   Screen610x200, 775x200, 950x200GIF, Flash40
   Skyscraper120x600GIF, Flash40
   Square300x300, 200x200GIF, Flash30
   Box150x150, 150x300, 183x390GIF, Flash30
 2. reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
 3. reklama nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok
 4. reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa
 5. hodnota reklamy je nižšia než minimálna výška objednávky
 6. prevádzkovateľ už má objednaný reklamný priestor špecifikovaný v objednávke iným objednávateľom
 7. objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve prevádzkovateľa podľa bodu 2.3.2 a 2.3.4. týchto VOP. V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

2.3.2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu z nasledovných dôvodov:

 1. technické prerušenie prevádzky
 2. vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy
 3. vis maior
 4. omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní
 5. rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi

2.3.3. V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam prevádzkovateľa, alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Technické podmienky vráti prevádzkovateľ objednávku objednávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia:

 1. zverejnenie reklamy odmietnuť, pričom je objednávateľ oprávnený účtovať si storno pokutu vo výške 100% celkovej hodnoty objednávky
 2. reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za možné nedostatky reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných reklamných podkladov.

2.3.4. V prípade, ak všetky reklamné podklady nebudú dodané v požadovanom časovom predstihu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t. j. vyznačenom na objednávke. Platnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok tým nie je dotknutá.

2.4. Náležitosti

Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu musia plniť tieto podmienky:

 • súbor vo formáte .gif, .jpg a flash (iné formáty podľa dohody)
 • maximálna veľkosť súboru – banneru max. 20kB
 • veľkosť banneru podľa požadovanej reklamnej pozície 300*100p., Neštandardné formáty – podľa dohovoru s webmasterom)
 • pri plánovaní a objednávaní kampaní, v ktorých sú zahrnuté reklamné formáty Screen a agresívne neštandardné reklamné formáty si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na schválenie, vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikáciu kampane (capping / obmedzenie zobrazenia reklamného formátu užívateľovi)
 • podklady pre nasadenie reklamných prvkov musia byť odladené pre konkrétne stránky, kde sa predpokladá ich nasadenie objednávateľovi, ten je povinný si funkčnosť dodávaných prvkov vopred odskúšať. Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v časti Technické podmienky V prípade, že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú.

2.5. Zmeny v reklamných kampaniach

Všetky podklady potrebné na zmenu reklamnej kampane musí objednávateľ doručiť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

3. Finančné podmienky

3.1. Cena

Cena je pre fyzickú osobu 7,- € / mesiac, právnickú osobu 10,- € / mesiac.
Cenu za uverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a jemu doručených faktúr.

3.2. Fakturácia a platobné podmienky

3.2.1 objednávateľ – priamy klient má možnosť výberu fakturácie objednanej reklamy jedným z nižšie uvedených spôsobov :
- mesačná fakturácia
- jednorazová (ročná) fakturácia
objednávateľ je povinný zvolený spôsob fakturácie, v zmysle hore uvedených podmienok, záväzne vyznačiť na objednávke.
3.2.2 Faktúry (daňové doklady) sa vystavujú do 15 dní po zverejnení reklamy, prípadne do 15 dní po konci kalendárneho mesiaca podľa uváženia prevádzkovateľa. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu prevádzkovateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.
3.2.3 prevádzkovateľ má právo preruši? kampa?, ak:

 1. u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa (i) podstatnej časti majetku objednávateľa alebo (i) majetku objednávateľa
 2. na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa
 3. objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu
 4. objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou
 5. objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa z tejto Zmluvy.
 6. je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní. Ak objednávateľ uhradí svoje záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas.

V prípade, že je daná reklamná plocha medzi časom obsadená iným klientom, prevádzkovateľ navrhne objednávateľovi náhradné riešenie na dokončenie reklamnej kampane.
Ak je objednávateľ v omeškaní o viac ako 15 dní, prevádzkovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške časti odmeny za neprečerpaný čas a právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak si objednávateľ opakovane neplní svoje platobné povinnosti (2-krát a viac mešká s úhradou), má právo na obnovenie reklamnej kampane až po úhrade vystavenej zálohovej faktúry vo výške zvyšnej hodnoty objednávky.

3.3. Storno podmienky

V prípade, že sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný o tom informovať prevádzkovateľa písomne. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky reklamných formátov zakúpených na paušálne obdobie, prevádzkovateľ účtuje objednávateľovi storno pokutu vo výške 100% s celkovej hodnoty reklamnej kampane ,a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy došlo k stornovaniu objednávky. V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov , ktoré neboli zakúpené na paušálne obdobie, v čase dlhšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok 30% z celkovej hodnoty reklamnej kampane. V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov , ktoré neboli zakúpené na paušálne obdobie, v čase kratšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.

4. Reklamácie

4.1. V prípade chyby výlučne zavinenej prevádzkovateľom je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo náhradu vzniknutej škody, ak mu bola touto chybou spôsobená škoda. Musí existovať príčinná súvislosť medzi chybou prevádzkovateľa a škodou vzniknutou objednávateľovi. objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa preukázateľne stala chyba zo strany prevádzkovateľa, inak nárok z reklamácie zaniká. Chybou prevádzkovateľa sa rozumie pre účely tejto zmluvy nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, dlhšie ako 6 hodín za deň a nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku 2.3.2 a 3.2.5. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu reklamy.
4.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.
4.3. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.
4.4. Námietky voči vystaveným faktúram je objednávateľ povinný písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, získaných v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.
5.2 objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči prevádzkovateľovi čo do dôvodu a výšky dňom vystavenia objednávky a prevzatím štatistiky podľa ?l. 4.1
objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.
5.3 objednávateľ a prevádzkovateľ týmto potvrdzujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.
5.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odlišné dohody
v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je Cenník katalógovej reklamy a Cenník bannerovej reklamy, zverejnený na stránke prevádzkovateľa. prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať. Všeobecné podmienky sú platné od 1. 8. 2007

6. Formulár objednávky

Technické podklady

 • Reklamný formát v správnej veľkosti
 • Click Trough URL (adresa kam bude smerovať kliknutie na banner vo forme http:// )
 • Alt text
Fakturačné údaje
 • Obchodné meno, sídlo alebo bydlisko zadávateľa
 • IČO
 • IČ pre DPH
 • DIČ
 • Fakturačná adresa - adresa, kam má byť faktúra zaslaná
 • Kontakt
 • Kontaktná osoba
 • Telefón, fax
 • E-mail
 • Inzertné špecifikácie
 • Názov kampane
 • Termín kampane
 • Objem inzercie
 • Cena požadovaný termín spustenia kampane
 • Špecifikácia objednávaných služieb
 • Spôsob fakturácie
Zmluva na stiahnutie (doc)
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007