Dnes je nedeľa, 25. septembra 2016, meniny má Vladislav
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010 – 2018

Medzi základné strategické dokumenty obce patrí program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základných programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja obce na lokálnej úrovni. Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorý vo svojom článku 1 par. 2 zahŕňa úlohu vykonávania stratégie regionálneho rozvoja a vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Link na dokument vo formáte PDF..
zverejnené 14.04.2016

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub č. 9/2016 č. konania: ev.č. 36518/2016, parc.č. 981/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.09.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Javor mliečny 2ks /
zverejnené 06.09.2016
Výrub č. 8/2016 č. konania: ev.č. 35180/2016, parc.č. 3324/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.08.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 2ks /
zverejnené 09.08.2016
Výrub č. 7/2016 č. konania: ev.č. 32887/2016, parc.č. 5364/15, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 18.07.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Javor 8ks, Topoľ 2ks /
zverejnené 19.07.2016
Výrub 6/2016 č. konania: ev.č. 31972/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.07.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 3x / Robotnícka 3, Senec
zverejnené 14.07.2016
Výrub 5/2016 č. konania: ev.č. 6533/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Borovica 1ks / Pivničná 54, Senec
zverejnené 10.03.2016
Výrub č. 4/2016 č. konania: ev.č. 5901/2016, parc.č. 1639/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 04.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / Fučíkova ul., Senec
zverejnené 07.03.2016
Výrub č. 3/2016 č. konania: ev.č. 4623/2016, parc.č. 73, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 22.02.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek 1ks / Robotnícka ul., Senec
zverejnené 24.01.2016
Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 1920/2016, parc.č. 4779/48, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 27.01.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
e-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Výrub drevín / Orech kráľovský 1ks / Strieborné jazero, Senec
zverejnené 27.01.2016

Vyhlášky

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TNI Sk s.r.o., Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia OU-SC-OSZP/2014/4847/G-49/Ke, text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/010963/G-55/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Bódy Samuel, Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 39 (bytový dom Kollárová 5)"text celého oznámenia Výst.1046-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Oznámenie o začatí územného konania "BA Senec NPL SERVICES, VNK SO1 Káblové vedenie".text celého oznámenia Výst.926-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor, Verejná vyhláška "Schválenie zmeny údajov schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov v KÚ Senec".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, STD DONIVO a.s., Zámer navrhovanej činnosti "Areál STD Donivo".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, JUDr. Miroslav Prymus - Prima, Zámer navrhovanej činnosti "BELLA SK -LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Doprastav a.s., súhlas na prevádzkovanie zariadenia na znehodnocovanie odpadov.text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016/6980-Po na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.08.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Oznámenie o začatí doplnenia konania, odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby „Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul".text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Logistické centrum Goodmann, stavebný objekt; SO 07 Retenčná nádrž" na parc.č.: 5589/2, 5590/1, 5589/1, 5588/37" text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, obec Kráľová pri Senci, Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2015-2022"text celého rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2016/007499-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 – Vstavok D“text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP-2016/010993-002-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.08.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie povolenie na stavebný objekt "Obchádzka na ceste I/61 km 29,600 D1 križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.08.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa - Komunikácia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 694-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 609-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábe"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 382-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Bratislavský samosprávny kraj, FELO s.r.o., povolenie prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "špecializovaná psychiatrická ambulancia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, PPA Power DS s.r.o., Rozhodnutie povolenie zmeny stavby "SO 01 Retenčná nádrž"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o., Rozhodnutie zmena navrhovanej činnosti "SENEC - skladová hala Textielhouse.."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, Goodman Senec I Logistics, Rozhodnutie o povolení zmeny stavby "Logistické centrum hala E, D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Slovak Teleklom, Rozhodnutie o umiestnenie líniovej stavby multirúry "INS-FTTH-ASC-Senec-2"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 506-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o, Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti bytu 24"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 771-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
ŽSR, Mesto Senec, Žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1049text celej žiadosti na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV SO Komunikácia na parc.č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 748-16-Sc,Om zverejnené 23.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie zmna stavby "D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, zmena stavby "Obchádzka na ceste I/61, D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová,Stavebné povolenie "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 749-16-Sc,Om zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Rozhodnutie "Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst.760-16-Sc,St zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytovou a nebytových priestorov Košická 32-38, Senec, Povolenie "Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, Tatra Office, s.r.o., Zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistické haly ALFA, BETA, GAMA"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia,ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC - Skladová hala Textilehouse a Skladová hala DC14"text oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o., Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, ATOPS s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky "Obytná zóna Nová Teheľňa, etapa A1, C1"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.05.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Slovak Telekom a.s., Oznámenie o začatí územného konania "INS-FTTHASC-Senec-2" pokládka multirúr pre optické vlákna v zemi a časť vzduchom v lokalite Strieborné jazerotext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.05.2016
Ministerstvo životého prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania, NDS a.s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 - Blatné križovatka" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, DEVICE s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky aprt. domy Slnečné jazerá juh, parc.č. 2625/57, 2625/55, 2629/1, 2625/1, 2627/4, 2553, 2552, 2625/56 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Józan Peter a manž. Gabriela Józanová, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky na parc. č. 5302/1, 5301/1, 147/1, 88, 89, 5302/2, 5297/9, 3478/2 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STAV - COLOR investičná, Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Zóna záhradných domov SO Komunikácia,spevnené plochy na parc. č. 4089/137,4083/99"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, e-Net, Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24, na parc. č. 3108/8"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office, rozhodnutie - zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Ministerstvo dopravy.., oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytov a nebytových priestorov Košická 32-38, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Radový bytový dom Košická 32-38 Senec, Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia Výst. 653-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Prípojka VN , SO trafostanica kiosková TS1, SO NN distribučné rozvody, SO NN prípojky SO Verejné osvetlenie" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Komunikácie a spevnené plochy"text celého oznámenia Výst.694-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, NDS, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Senec - Blatné križovatka Blatné"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Slovak Telekom a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH SC IBV Senec Malý Biel"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, PPA POWER DS, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC- Retenčná nádrž-zmena stavby pred dokončením"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Ing. Viktor Mikoczy za SHELL Slovakia, povolenie kanalizácia "ČSPL SHELL SENEC - Horný dvor, rozšírenie výdaja diesel"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Obecný úrad Veľký Biel, Oznam o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025, aktualizovaná verziatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Veľký Biel, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, tatra Office s.r.o., Oznámenie o začatí konania zmena činností - "SENEC - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.03.2016
Obed Hurbanová Ves odd stavebného poriadku, Robert Hladký a Helena Hladká, Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba rodinného domutext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.03.2016
Mesto Senec stavebný úrad, Ortler Real k.s., Oznámenie o začatí stavebného konania - reklamná stavbatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Bernolákovo, Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.02.2016
Okresný úrad Senec, Okresný úrad Bratislava, „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 - 2020"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, PPA Power DS s.r.o., upovedomenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením „SENEC - retenčná nádrž"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII, rozhodnutie o začatí konania - rozhodnutí o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 - Vstavok C"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, SHELL Slovakia, "ČSPL SHELL Senec-Horný dvor, rozšírenie výdaja diesel" - začatie vodoprávneho konania vyhláškoutext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Logistické centrum Goodmann, rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala E a D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.02.2016
Mesto Senec stavebný úrad, Norbert Horváth, povolenie 2ks reklamnej stavby na oplotení pozemku č. 2899text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.02.2016
Mesto Senec odbor starostlivosti o ž.p., Tatra Office s.r.o., rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.01.2016

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parc.č. 3445/1, ktorá je identická s E-KN parc. č. 934/vedenej na LV 9058, o výmere 1,8 m x 12,5 m t.j. 22,5 m2, k.ú.Senec.

Cena nájmu: 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú.

Nájomca: Hakobian Andranik

Odôvodnenie: Jedná časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je pán Hakobian Andranik spolumajiteľom a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 23.08.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: Prechod nájmu - nebytový priestor – budova súp. č. 762, postavená na C-KN parcele č. 2162, evidovanej na LV 2800, k.ú.Senec, podľa NZ č. 4/2009/NP (v znení Dohody o urovnaní zo dňa 30.11.2012) a dodatku č. 1.

Cena nájmu:

Nájomca: Prechod nájmu z ŠK Senec a.s. na MŠK Senec o.z., Košická 18, 903 01 Senec a Stolnotenisový klub Senec, Rybárska 29, 903 01 Senec

Odôvodnenie: Jedná o jediný futbalový klub pôsobiaci na území mesta Senec, ktorý zastrešuje športové aktivity detí a mládeže a v nadväznosti na to je nevyhnutné, aby pre zabezpečenie tejto činnosti disponoval aj potrebnou materiálno – technickou základňou (ihriská, šatne, sklad ...) ako aj stolnotenisový klub s dlhoročnou tradíciou a pôsobnosťou na území mesta Senec.
zverejnené 23.08.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa povolenia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2016“

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 11.01.2016

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok oddelený od pozemku registra C-KN parc.č.5540/3 zapísaný na LV č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec, k.ú.Senec podľa geometrického plánu č. 46/2016 vyhotoveného Zoltánom Kupkovičom, a to C-KN parc.č.5540/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2.
Kúpna cena: 60,- €/m2
Kupujúci: Ing. Ibrahim Al-Ali a manželka Marcela Al-Ali rod. Bokšanská
Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 5540/82 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, je oplotený a užívaný ako súčasť nehnuteľností.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok diel č.1 o výmere 10 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatná plocha evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2532/2 podľa geometrického plánu č. 34/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom, k.ú.Senec.
Kúpna cena: 120,- €/m2
Kupujúci: EP DEVELOP INVEST, s.r.o.
Odôvodnenie: Pozemok diel č.1 o výmere 10 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, je oplotený a užívaný ako súčasť nehnuteľností nadobúdateľom.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2252/31 ostatné plochy o výmere 22 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2252/1 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.16/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom.
Kúpna cena: 120,- €/m2
Kupujúci: Ing. Jana Fusseková rod. Lišková
Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 2252/31 ostatné plochy o výmere 22 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a zároveň je využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok diel č.1 o výmere 47 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č.2371/367 ostatné plochy v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.29/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom.
Kúpna cena: 120,- €/m2
Kupujúci: Viera Jančia rod. Rohárová
Odôvodnenie: Pozemok diel č.1 o výmere 47 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.2371/311 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemky v k.ú.Senec, a to: pozemok C-KN parc.č. 2371/406 ostatné plochy o výmere 32 m2 - Kúpna cena: 120,- €/m2
pozemok C-KN parc.č. 2371/407 ostatné plochy o výmere 32 m2 - Kúpna cena: 60,- €/m2
Kupujúci: Imrich Turányi v 1/2 - ine a Ľubomír Kováčik v 1/2 - ine
Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlými pozemkami, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov a vzhľadom na ich umiestnenie a šírku (2,5 m) nie sú využiteľné na iný účel pre mesto.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2310/22 ostatné plochy o výmere 77 m2 evidovaný na LV č.2800, katastrálne územie Senec.
Kúpna cena: 120,- €/m2
Kupujúci: Ing. Andrej Majoroš a manželka Ing. Jarmila Majorošová rod.Buranová
Odôvodnenie: Predávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 5325/20 ostatné plochy o výmere 311 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 5325/4 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.26/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom, katastrálne územie Senec.
Kúpna cena: 70,- €/m2
Kupujúci: MUDr. Miklós Mészáros a manželka Melinda Mészáros rod.Flašková
Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 5325/20 ostatné plochy o výmere 311 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2460/32 ostatné plochy o výmere 32 m2 a pozemok C-KN parc.č. 2460/33 ostatné plochy o výmere 91 m2 oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2444 a 2460/22 evidované na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.39/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom.
Kúpna cena: 120,- €/m2
Kupujúci: Ing. Martin Vrábel a manželka Marta Vráblová rod. Jasková
Odôvodnenie: Pozemky C-KN parc.č. 2460/32 a 2460/33 sú priľahlými pozemkami, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, sú oplotené a dlhodobo užívané nadobúdateľmi.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok diel č.1 o výmere 1191 m2 oddelený od pozemku registra E-KN parc.č. 1654/1 evidovaný na LV č.9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP a pričlenený k pozemku registra C-KN parc.č. 2166 záhrady v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č. 31/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom.
Kúpna cena: 20,- €/m2
Kupujúci: Alžbeta Rakúsová rod.Šipošová
Odôvodnenie: Predávaný pozemok C-KN parc.č. 2166 (E-KN parc.č. 1654/1 - diel č.1) je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, je oplotený a dlhodobo užívaný ako súčasť nehnuteľností a to nie len nadobúdateľom, ale aj predchádzajúcimi vlastníkmi nehnuteľností.
zverejnené 22.08.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/117, 2371/118 a 2371/119 evidované na liste vlastníctva č.2800 v k.ú.Senec podľa geometrického plánu č. 44/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom, a to:
â—Ź C-KN parc.č. 2371/117 ostatné plochy o výmere 104 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/118 ostatné plochy o výmere 313 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/119 ostatné plochy o výmere 388 m2,
a pozemky evidované na liste vlastníctva č.2800 v k.ú.Senec, a to:
â—Ź C-KN parc.č. 2371/120 ostatné plochy o výmere 454 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/121 ostatné plochy o výmere 463 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/122 ostatné plochy o výmere 472 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/123 ostatné plochy o výmere 480 m2,
â—Ź C-KN parc.č. 2371/124 ostatné plochy o výmere 573 m2,
Kúpna cena: 140,- €/m2
Kupujúci: Transpetrol, a.s.
Odôvodnenie: Ide o priľahlé pozemky, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, a to s pozemkami C-KN parc.č. 2371/204, 2371/205 a so stavbami - športovou halou na parc.č 2371/204 a trafostanicou na parc.č. 2371/205; vzhľadom na umiestnenie pozemkov v bezprostrednej blízkosti športovej haly predmetné pozemky nie sú vyhovujúce na výstavbu rekreačných chát a to najmä z hľadiska požiarnej bezpečnosti a dostatočného denného osvetlenia; nadobúdateľ odkúpením predmetných pozemkov plánuje rozšíriť možnosti využitia športových, relaxačných a iných aktivít a služieb pre klientov hotela ako aj obyvateľov mesta Senec, a to hlavne vybudovaním parkovacích miest na predmetných pozemkoch; vzhľadom na ich umiestnenie nie sú využiteľné na iný účel pre mesto.
zverejnené 22.08.2016

Zámeny

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007