Dnes je piatok, 18. apríla 2014, meniny má Valér
rssRSS Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA – verejná diskusia

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2013Zaverecny ucet 2013zverejnené 09.04.2014
Programový rozpočet 2013 - čerpanieZaverecny ucet 2013zverejnené 09.04.2014
Plnenie rozpočtu 2013Zaverecny ucet 2013zverejnené 09.04.2014
Plnenie rozpočtu 2013 - školyZaverecny ucet 2013zverejnené 09.04.2014
Plnenie rozpočtu 2013 - tabuľkyZaverecny ucet 2013zverejnené 09.04.2014


Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 7 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu obce je zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh záverečného účtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte. Záverečný účet musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 24.04.2014, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 10.04.2014.
Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme, elektronicky (matusovaj@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Senci. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k návrhu záverečného účtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním Mestského zastupiteľstva.

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: 636/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 27.03.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľa : výrub drevin žiadateľa - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. BA, 821 09 Mlynské Nivy 45
zverejnené 21.03.2014
č. konania: 636/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 19.03.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľky : Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenová 6, Bratislava
zverejnené 21.03.2014
č. konania : 447/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 29.01.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľa : Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, miesto výrubu: Slnečné jazerá - sever, pri chate BAT
zverejnené 03.02.2014

Vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., "Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa" a "Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61"

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 19.03.2014
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - ZON s. r. o., Hviezdoslavova l, 903 Ol Senec, "PREPOJ- Senec- západ Malý Biel I. etapa" Vodovod- vetvy VO, Vl (čast') na parc. č.: reg "E" 3773/3, 3773/11, 3773/5, 3773/6, 3773/12 a reg. "C" 5374/9, 5374/20 ,5374/4, 5374/11 v kat. území Senec

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 28.11.2013
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - ZON s.r.o., Hviezdoslavova l, 903 Ol Senec v zastúpení Jerigová Lea, Gaštanova 12, 903 Ol Senec, "PREPOJ- Senec- západ Malý Biel I. etapa" Vodovod- vetvy VO, Vl (časť) na parc. č.: reg "E" 3773/3, 3773/11, 3773/5, 3773/6, 3773/12 a reg. "C" 5374/9, 5374/20, 5374/4, 5374/11 v kat. území Senec

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 28.11.2013
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - COOP Jednota Galanta , Revolučná štvrť 953, Galanta, Predajňa potravín - prístavba a nadstavba

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 04.11.2013
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 'Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 18.09.2013
Rozhodnutie o umietsnení stavby - Slovak Telekom a.s., "Rozšírenie MTS Lichnerova, Senec"

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 04.09.2013
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - E-Net optická prípojka

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 19.08.2013
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou.: „Skladovacia hala Hagleitner Senec" stavebné objekty: IO 2.02 Prípojka vody, IO 2.01 Prípojka dažďovej kanalizácie, IO 2.05 Areálové rozvody dažďovej kanalizácie, ORL, IO 2.01 Prípojka splaškovej kanalizácie, IO 2.04 Areálové rozvody splaškovej kanalizácie, IO 2.07 Požiarna nádrž, IO 2.11 Retenčná nádrž na pare. č.: 5551/93, 5551/94,5551/4 v k. ú. Senec.

Dokument na stiahnutie v obrázkovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF (OCR).
zverejnené 26.07.2013
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejnou vyhláškou. Zmena stavby: SENEC GARDENS - PF ZÓNA JUH - INFRAŠTRUKTÚRA ILETAPA, stavebné objekty: SO-05.02.2.3 Vodovodné rozvodné potrubie, S0-05.04.2.3 Splašková kanalizácia -zberače na parcelách dotknutých zmenou stavby číslo 5512/1, 5513/1 v katastrálnom území SenecDokument na stiahnutie v obrázkovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF (OCR).
zverejnené 26.07.2013

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: časť nebytového priestoru – bufet (31,49 m2), v budove v Parku oddychu na Hečkovej ul. v Senci (ďalej len „Park“), ktorá je postavená na C-KN parcele číslo 2127/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, k.ú. Senec, vedenej na LV 2800 Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra Senec, na dobu neurčitú pre Piccard Senec, Rybárska 2474/1, 903 01 Senec.

Odôvodnenie: z predchádzajúceho ponukového konania nevzišiel žiaden nájomca a Piccard Senec prejavil záujem prevádzkovať tento bufet, pričom zisk bude použitý pre potreby klubu.
zverejnené 09.04.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: rozšírenie prenájmu pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 934/1 na novú výmeru 8m x 6,5m t.j. 52 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred budovou s popisným číslom 39 na účely rozšírenia letnej terasy.

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou cukrárne Jasmín a jestvujúcou terasou, ktorej je pán Hakobian Andranik majiteľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 09.04.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: pozemok novo vzniknutej parcely C-KN č. 2370/27 o výmere 15 m2, ktorá sa nachádza na Slnečných jazerách – Rybárska ul. Senec, na dobu neurčitú pre Ing. Katarínu Lučeničovú, Hollého 27, 900 31 Stupava.

Odôvodnenie: jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve nájomcu a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 09.04.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: prechod nájmu nebytového priestoru – budovy súp. č. 762 „ tribúna, soc. zariadenie, sklad “ , postavenej na C-KN parcele č. 2162, evidovanej na LV 2800 na účely prevádzkovania športovej činnosti vyplývajúci z NZ č. 4/2009/NP (v znení Dohody o urovnaní zo dňa 30.11.2012) z ŠK SFM Senec na ŠK Senec a.s., Rybárska ul. č. 29, 903 01 Senec.

Odôvodnenie: jedná sa o futbalový klub pôsobiaci na území mesta Senec, ktorý bude zastrešovať aj športové aktivity cca. 350 detí ako nástupca po občianskom združení ŠK SFM Senec, a teda v nadväznosti na to je nevyhnutné, aby pre zabezpečenie tejto činnosti disponoval aj potrebnou materiálno – technickou základňou. (ihriská, šatne, sklad ...).
zverejnené 09.04.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:časť pozemku C-KN parcela č. 5562/3 o výmere 120 m2, evidovanej na LV 2800, na dobu určitú pre pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava.

Odôvodnenie: jedná sa o pozemok pre stavbu vo verejnom záujme
zverejnené 05.02.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec na umiestnenie reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2014“.

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 27.01.2014

Odpredaje

Zverejnenie oznámenia zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov je mesto povinné týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet predaja: pozemok C-KN parc.č. 4873/3 zastavaná plocha o výmere 132 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 4873 evidovaného na LV č.6078 podľa geometrického plánu č.15/2014 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom

Kúpna cena: 12,- €/m2

Kupujúci: Igor Čepel

Odôvodnenie: pozemok C-KN parc.č. 4873/3 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom užívaný.
zverejnené 08.04.2014
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet predaja: pozemok C-KN parc.č. 2231/59 ostatná plocha o výmere 100 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2231/1 evidovanej na LV č.2800 podľa geometrického plánu č.115/2013 vyhotoveným GEOSTAV-GEO, s.r.o., Ing. Marošom Kocmundom

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: SR- Slovenská akadémia vied

Odôvodnenie: pozemok C-KN parc.č. 2231/59 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom dlhodobo užívaný.
zverejnené 08.04.2014
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet predaja: pozemok C-KN parc.č. 2371/387 ostatná plocha o výmere 142 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovanej na LV č.2800 podľa geometrického plánu č.69/2013 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Ing. Peter Dittrich, PhD.

Odôvodnenie: pozemok C-KN parc.č. 2371/387 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom dlhodobo užívaný.
zverejnené 08.04.2014
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007