Dnes je streda, 10. februára 2016, meniny má Gabriela
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

V tejto súvislosti Vám ako dotknutej obci podľa § 10 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zasielame v prílohe správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát a zároveň Vám oznamujeme, že sú obidva dokumenty zverejnené na webovom sídle MŽP SR (www.enviroportal.sk) na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-slovenskej-republiky-bratislavy.

Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
zverejnené 15.10.2015
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Senec“

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, odbor územného plánovania a regionálneho rozvoja, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec /Ing.arch. Igor Križko – tf: 02/20205140, e-mail krizkoi@senec.sk/, v stránkových dňoch počas úradných hodín, po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odsek 5 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci /Mesto Senec/.

Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
zverejnené 11.8.2015
V zmysle novelizácie Vyhlášky MV SR č. 314/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník nehnuteľnosti povinný v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu uviesť o.i. aj adresný bod.
Adresný bod je geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach záväzných geodetických referenčných systémov.
Adresný bod je priestorový údaj a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy. Vyhotovuje sa v listinnej podobe a ako elektronický dokument.
Účinnosť zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je 1. júl 2015.

Upozornenie!
Ak budove nebolo do 30.júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, mesto rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

Kontakt: 02/20 205 128, durcova@senec.sk

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 1920/2016, parc.č. 4779/48, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 27.01.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
e-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Výrub drevín / Orech kráľovský 1ks / Strieborné jazero, Senec
zverejnené 27.01.2016
Výrub č. 1/2016 č. konania: ev.č. 47/2016, parc.č. 2252/8, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.01.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Borovica 1ks / Slnečné jazerá sever, Senec
zverejnené 11.01.2016
Výrub č. 9/2015 č. konania: ev.č. 43945/2015, parc.č. 2154, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 14.12.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 1ks / Rybárska 23, Senec
zverejnené 14.12.2015
Slovenská inšpekcia životného prostredia, konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., „Skládka odpadov Senec – 3. Etapa“ text celého listu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.11.2015
Slovenská inšpekcia životného prostredia, konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre spoločnosť ARGUSS spol. s. r. o., spracovanie nebezpečných odpadov v lokalite bývalého JRDtext celého listu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.11.2015
Výrub č. 8/2015 č. konania: ev.č. 40228/2015, parc.č. 2503, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 26.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Topoľ 3 ks, Vŕba 1ks / Slnečné jazerá Juh, Senec
zverejnené 26.10.2015
Výrub č. 7/2015 č. konania: ev.č. 38292/2015, parc.č. 668/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek 2 ks / Moyzesova 4, Senec
zverejnené 16.10.2015
Výrub č. 6/2015 č. konania: ev.č. 37637/2015, parc.č. 2509/9, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 08.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Breza 1 ks / Slnečné jazerá Juh, Senec
zverejnené 08.10.2015
Výrub č. 5/2015 č. konania: ev.č. 37031/2015, parc.č. 1770/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 01.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Breza 2 ks, Ihličnan 1 ks / Jasná č.9, Senec
zverejnené 30.09.2015

Vyhlášky

Mesto Senec stavebný úrad, Norbert Horváth, povolenie 2ks reklamnej stavby na oplotení pozemku č. 2899text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.02.2016
Mesto Senec odbor starostlivosti o ž.p., Tatra Office s.r.o., rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.01.2016
Ministerstvo život. prostredia SR, územný generel dopravy hl. mesta Bratislavy - zaslanie záverečného stanoviskatext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.01.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STUPAVA real s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby 2 bytové domy na parc. č. 444/247, 444/248 444/109, 444/127 ,444/408 text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 18.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Logistické centrum Goodmann, oznámenie o začatí vodoprávneho konania „SO7 Retenčná nádrž"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, povolenie na stavbu Senec protipovodňová ochrana „Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov 1. etapa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, povolenie na stavbu Senec protipovodňová ochrana „Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov 2. etapa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, STAV-SCOLOR investičná, s.r.o., povolenie na stavbu Senec „Zóna záhradných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova ul." stavebné objekty Verejná splašková kanalizácia, Verejný vodovodtext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Obec Bernolákovo, Západoslovenská distribučná, a.s., Oznámenie o začatí územného konania "VN napájač pre projekt Triblavina - kostrová infrastruktúra"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Threemedia, s.r.o., povolenie reklamná stavba - „LED panel" na streche polyfunkčného objektu na Lichnerovej ulici č.64text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna Nová tehelňa, Verejný vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizáciatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.12.2015
Ministerstvo životného prostredia, DOAS, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Senec Juh – Čierna voda“text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.12.2015
Rozhodnutie o umiestnení stavby, ATOPS, SO Komunikácia a SO NN rozvody 2.etapa "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.12.2015
Oznámenie Okresného úradu o začatí konania, Tatra Office s.r.o., zmen ačinností "Senec - Logistická hala A"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.12.2015
Oznámenie o začatí územného konania, Slovak Telekom a.s., umiestnenie stavby "FTTH SC IBV Senec Malý Biel"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.12.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, Mesto Senec, "Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2. etapa, Strieborné jazero"text celého oznamu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.12.2015
Oznam o začatí stavebného konania, Norbert Horváth - Hrubý Šúr, 2ks reklamná stavba na oplotení parc. č. 2899text celého oznamu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.12.2015
Stavebné povolenie, AAA Média s.r.o., reklamná stavba - „LED panel" na objekte výmenníkovej stanice p.č.739/12, Senectext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2015
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania, Threemedia, s.r.o., na reklamnú stavbu „LED panel" na parc. č. 3423/2 a 3420/1text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania - vydanie stavebného povolenia, BS develop, s.r.o., obytný súbor IBV Mlynský klin II. SO 03 VN prípojka, SO 04 TS, SO 05 NN rozvody, SO 06 prípojky NN, SO 07 VO, na pozemku pare. č. 5497/4, 5497/68, 5419/1, 5418/20, 5419/2, 5503,3838/1,3851, 3885text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2015
Rozhodnutie, Mgr.Gejza Varga, zmena nedokončenej stavby s názvom Súbor rodinných domov Senec - lokalita 4 , 2.etapa, komunikácie a spevnené plochy - zárubný múrtext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Rozhodnutie rozhodnutie o umiestnení stavby, ATOPS s.r.o., Obytná zóna Nová tehelňatext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Oznámenie Okresný úrad Senec o začatí vodoprávneho konania a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania,PROLOGIS SLOVÁK REPUBLIC IX, s.r.o., Senec: „Hala Bratislava, etapa II. - DC-9, stavebné objekty: 10.02 Vonkajší vodovod, IO.Ol Vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia" na parc.č.: 5590/3, 5594/1, 5590/13 text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou, Peter Józan, Svätého a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV na pozemku parc. č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.10.2015
Stavebné povolenie, SPP - distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. SNP - Rybárska UO2638" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.10.2015
Stavebné povolenie, SPP - distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. Boldocká cesta - Jasná UO 2638" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.10.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania, reklamnej stavby, AAA Média s.r.o., „LED panel" na objekte výmenníkovej stanice p.č. 739/12 v Sencitext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.10.2015
Územné rozhodnutie Mesto GALANTA, Orange Slovensko, a. s., rozhodnutie o umiestnení stavby „Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XIII (P) s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „MA Schenker PLD DC 7.2 Senec" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - PPA Servis, s.r.o., povolenie zmeny stavby pred dokončením Komunikácia alS pre LCP, stavebné objekty: SO 02 Dažďová kanalizácia..text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic X s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „DC 8 Tomra - Rozšírenie parkovísk"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XXVIII s.r.o.,zmena navrhovanej činnosti „Skladová hala DC 10"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko "Optický kábel Pezinok - Senec /úsek Pezinok, sajt 0080BR - Senec, Pezinská ul./" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 30.09.2015
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.09.2015
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie o začatí vodoprávneho konania, STAV-COLOR investičná, s.r.o., Zóna záhradných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova ul.text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.09.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania, povolenia reklamnej stavby v Meste Senec, stavebníka Threemedia,s.r.o. - „LED panel“text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., Senec: „Skladová hala DC12"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., Senec: „Skladová hala DC13"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: PPA Servis, s.r.o., „Komunikácia a IS pre LCP, stavebné objekty: SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia" na parc..č: 5601/6, 5601/7, 5601/8 KÚ Senectext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., MA Schenker PLD DC7.2 Senectext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.08.2015
Mesto Senec, stavebný úrad rozhodol: povoľuje stavbu stavebníkovi SPP-distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov UO00027 Senec - 2.stavebný celok " text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.08.2015
Mesto Senec informuje verejnosť, že Okresný úrad Senec , odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol podľa § 29, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zámere navrhovanej činnosti „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“, predloženého navrhovateľom SEDO, spol. s r. o. Senec, Robotnícka 3234/2A, 903 01 Senec a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny takto: Navrhovaná činnosť spoločnosti SEDO spol. s. r. o. „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ sa nebude posudzovať. text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania, ATOPS s.r.o.,: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Komunikácia,SO NN rozvody 2.etapa“.Celé znenie oznámenia zverejnené 07.08.2015
Rozhodnutie Okresného úradu Senec, povolenie stavebníkovi PPA SERVIS, s. r. o., v zastúpení BEAUTIFUL s. r. o. na uskutočnenie vodnej stavby: Senec: „SO 01 Retenčná nádrž" na parc. č. : 5153/1, 5153/2, 5152, 5154/2, 5191/3, 5186/6, 5191/30, 5191/31 v k. ú: Senec.Celé znenie oznámenia zverejnené 05.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania, ATOPS s.r.o.,: „Obytná zóna Nová tehelňa SO STL plynovod a pripojovacie plynovody na pozemku parc. č. 444/340, 444/341, 444/342, 444/358, 444/357, 444/117, 444/252, 444/325 , 444/113, 444/296“.Celé znenie oznámenia zverejnené 04.08.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. SPP - distribúcia a.s.: „Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. SNP - Rybárska UO2638“.Celé znenie oznámenia zverejnené 03.08.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. SPP - distribúcia a.s.: „Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. Boldocká cesta - Jasná UO 2638“.Celé znenie oznámenia zverejnené 03.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „SO Splašková kanalizácia a SO Dažďová kanalizácia“.Celé znenie oznámenia zverejnené 30.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Pripojenie na cestu I/61“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Úprava križovatky Trnavská I/6“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ProLogis Slovak Republik X s.r.o. : „Hala Bratislava Etapa II – DC 8.2 – Zmena Z1“.Celé znenie oznámenia zverejnené 14.07.2015
Oznámenie o zastavení územného konania stavebníci Mgr. Gejza Varga, Kristián Németh, Bárdosová Helena, Mgr. Németh Viktória - "súbor RD Vinohradnícka I. etapa - kanalizácia, plyn, elektrika".Celé znenie oznámenia zverejnené 06.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Oliva group s.r.o. - "Čerpacia stanica PHL".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Záhrady Gagarinová - "Zóna záhradných domov SO Vodovod".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov UO00027 Senec - 2.stavebný celok.Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o predložení zámeru o činnosti: „ČSPL SHELL Senec - Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel".Celé znenie oznámenia zverejnené 01.07.2015
Oznámenie o začatí konania o zmenu integrovaného povolenia „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s. r. o.“, na prevádzke v Senci – Hornom dvore, parc. č. 5162, 5163, k. ú. Senec.Celé znenie oznámenia zverejnené 18.06.2015
Oznámenie o začatí konania „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ SEDO spol. s r. o. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 18.06.2015
Rozhodnutie Min. dopravy, výstavby a reg, rozvoja povoľuje stavebníkovi : Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., objekty stavby: "Diaľnica Dl Senec - Blatné, križovatka Blatné" Celé znenie rozhodnutia zverejnené 01.06.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho jednania verejnou vyhláškou PPA Servis, "SO 01 Retenčná nádrž" Celé znenie oznámenia zverejnené 26.05.2015
Oznámenie Okresný úrad Senec, Skladová hala DC13 - zmena, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie oznámenia o zmene, nahliadnutie verejnosti zverejnené 26.05.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec, posudzovanie navrhovanej činnosti Skladová hala DC12, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 26.05.2015
Žioadosť o stavebné povolenie HORMANN Slovenská republika s.r.o., Pestovateľská 1, Bratislava - vnútroareálové cesty a spevnené plochy Celé znenie žadosti o SP
zverejnené 20.05.2015
Ústne pojednávanie 04.06. 2016 O 9.30 h so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade Senec, 1. posch. - veľká zasadačka č. dverí 113, Hurbanova 21, Senec k prejednaniu: „PREPOJ- Senec - západ Malý Biel I. etapa" Vodovod - vetvy VO, VI (časť) na parc. č.: reg „E" 3773/3,3773/11,3773/5,3773/6,3773/12 a reg. „C" 5374/9, 5374/20,5374/4,5374/11 v kat území Senec.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 06.05.2015
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpený splnomocnenou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava podal dňa 20.03.2015 žiadosť č. 2018/2015-2910/08,7361 zo dňa 20.03.2015, ktorú doplnil dňa 16.04.2015 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 24.04.2015
Spoločnosť ATOPS s.r.o. so sídlom Lombardiniho 17, Bratislava podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA - Senec, ETAPA A – vonkajšia infraštruktúra Oznámenie o začatí územného konania.
zverejnené 21.04.2015
Navrhovateľ, ProLogis Slovak Republik XXVIII s.r.o., Dialničná cesta 24,903 01 Senec,predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer o činnosti „Skladová hala DC12“".
zverejnené 15.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie , oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum Goodman, Senec – dostavba haly A, časť A4, A5, A8,A9“.
zverejnené 10.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, doručil dňa 01. 04. 2015 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala Metzeler Slovakia, s.r.o.“.
zverejnené 09.04.2015
Navrhovateľ SEDO, s. r. o. Senec, Robotnícka 2A, 903 01 Senec, doručil dňa 4.3.2015 Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – SENEC“ Prevádzka je na prenajatom pozemku farského úradu.
Oznámenie aj s prílohami je zverejnené na webovom sídle- http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť v kancelárii č. 24 Mestského úradu v Senci. Svoje stanoviská k zámeru môže verejnosť doručiť v lehote 21 dní, od kedy bola o zámere informovaná, a to príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad v Senci na Hurbanovej ul. č. 21.
zverejnené 18.03.2015
Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc. č. 3445/1, ktorá je identická s E-KN parc. č. 934/1 vedenou na LV 9058, o výmere 24 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul. 66, Senec na účely zriadenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú spoločnosť SECRET SK, s.r.o.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je spoločnosť SECRET SK, s.r.o. prevádzkovateľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 26.01.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa povolenia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2016“

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 11.01.2016

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: pozemok nachádzajúci sa v okrese Senec, obec Senec, v katastrálnom územie Senec, a to novovytvorená C-KN parc. č. 4590/35 ostatné plochy o výmere 30 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 73/2014 zo dňa 12.10.2015 Ing. Romanom Nemečkom – GEO99

Kúpna cena: 60,- €/m2, spolu 1.800,- €

Kupujúci: Ing. arch. Martin Sokol a MUDr. Marta Matušková, a to každý v podiele ½-ina k celku

Odôvodnenie: Jedná sa o priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nadobúdatelia dlhodobo užívajú a na ktorom sa nachádzajú stromy a okrasné dreviny nadobúdateľov, ktoré tvoria prirodzenú hranicu od susedného pozemku.
zverejnené 26.01.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-KN parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou, k.ú.Senec.

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Igor Hudok a manželku Slavomíra Hudoková rod. Mlynárová

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný.
zverejnené 18.01.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: pozemok diel č.1 o výmere 1 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.5539/17 zapísaný na LV č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 5539/42 podľa geometrického plánu č. 31/2015 vyhotoveného Ing. Vladimírom Haršanym k.ú.Senec.

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Ing. Ján Kľuska a manželka Ing. Monika Kľusková rod. Peľová

Odôvodnenie: Pozemok diel č.1 o výmere 1 m2 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov.
zverejnené 18.01.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č.4590/36 ostatná plocha o výmere 412 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.4590/1 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.95/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou, k.ú.Senec.

Kúpna cena: 100,- €/m2

Kupujúci: Mgr. Elena Pristašová rod. Kostolná

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 4590/36 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom sčasti užívaný.
zverejnené 18.01.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/321, 2372/1 a 2371/311 evidované na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec podľa geometrického plánu č.66/2013 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom, k.ú.Senec.Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci:
A. pozemok C-KN parc.č. 2371/391 ostatná plocha o výmere 133 m2
Kupujúci: Ing. Peter Valo 1/7, Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová 1/7, Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská 1/7, Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová 1/7, Ing. Milan Lettrich 1/7, Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková 1/7, Dorota Flašíková rod. Flašíková 1/14, Martina Flašíková rod. Flašíková 1/14,

B. pozemok C-KN parc.č. 2371/321 ostatná plocha o výmere 152 m2
Kupujúci: Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková 1/2, Dorota Flašíková rod. Flašíková 1/4, Martina Flašíková rod. Flašíková 1/4

C. pozemok C-KN parc.č. 2371/392 ostatná plocha o výmere 14 m2
Kupujúci: Ing. Peter Valo 1/4, Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová 1/4, Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská 1/4, Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová 1/4

D. pozemok diel č. 1 o výmere 4 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/321 a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2371/211 zastavaná plocha
Kupujúci: Ing. Milan Lettrich 1/1

Odôvodnenie: Predávané pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané.
zverejnené 18.01.2016
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007