Dnes je sobota, 23. mája 2015, meniny má Želmíra
rssRSS Vlacik Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: ev.č. 937/2015, parc.č. 2462, 2463/82, 2463/120, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.01.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 16.01.2015
č. konania: ev.č. 41356/2014, parc.č. 2028/28, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.11.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Sever /Aquathermal Senec a.s./
zverejnené 19.11.2014
č. konania: ev.č.:38539/2014, parc.č. 2524/1,2524/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks, Hrab obyčajný 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 10.10.2014
č. konania: ev.č.:37581/2014, parc.č. 2371/165, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /breza 2 ks, tuja 5 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh /pri hoteli Družba/
zverejnené 02.10.2014
č. konania: ev.č.:37125/2014, parc.č. 2371/344, 2371/387 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /breza 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 26.09.2014
č. konania: ev.č.:36300/1213/2014, parc.č. 3445/1 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny /javor/ Lichnerova ul. Senec
zverejnené 16.09.2014
č. konania: ev.č.:33034/2014, parc.č. 2307/1,2304/3,2306 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.07.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /topole 8 ks/ Slnečné jazerá- Sever, Senec
zverejnené 01.08.2014

Vyhlášky

Žioadosť o stavebné povolenie HORMANN Slovenská republika s.r.o., Pestovateľská 1, Bratislava - vnútroareálové cesty a spevnené plochy Celé znenie žadosti o SP
zverejnené 20.05.2015
Ústne pojednávanie 04.06. 2016 O 9.30 h so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade Senec, 1. posch. - veľká zasadačka č. dverí 113, Hurbanova 21, Senec k prejednaniu: „PREPOJ- Senec - západ Malý Biel I. etapa" Vodovod - vetvy VO, VI (časť) na parc. č.: reg „E" 3773/3,3773/11,3773/5,3773/6,3773/12 a reg. „C" 5374/9, 5374/20,5374/4,5374/11 v kat území Senec.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 06.05.2015
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpený splnomocnenou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava podal dňa 20.03.2015 žiadosť č. 2018/2015-2910/08,7361 zo dňa 20.03.2015, ktorú doplnil dňa 16.04.2015 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 24.04.2015
Spoločnosť ATOPS s.r.o. so sídlom Lombardiniho 17, Bratislava podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA - Senec, ETAPA A – vonkajšia infraštruktúra Oznámenie o začatí územného konania.
zverejnené 21.04.2015
Navrhovateľ, ProLogis Slovak Republik XXVIII s.r.o., Dialničná cesta 24,903 01 Senec,predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer o činnosti „Skladová hala DC12“".
zverejnené 15.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie , oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum Goodman, Senec – dostavba haly A, časť A4, A5, A8,A9“.
zverejnené 10.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, doručil dňa 01. 04. 2015 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala Metzeler Slovakia, s.r.o.“.
zverejnené 09.04.2015
Navrhovateľ SEDO, s. r. o. Senec, Robotnícka 2A, 903 01 Senec, doručil dňa 4.3.2015 Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – SENEC“ Prevádzka je na prenajatom pozemku farského úradu.
Oznámenie aj s prílohami je zverejnené na webovom sídle- http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť v kancelárii č. 24 Mestského úradu v Senci. Svoje stanoviská k zámeru môže verejnosť doručiť v lehote 21 dní, od kedy bola o zámere informovaná, a to príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad v Senci na Hurbanovej ul. č. 21.
zverejnené 18.03.2015
Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej na KN-C parc.č. 5/3 o výmere 38 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa nachádzajú na Farskom námestí v Senci o výmere kancelária 12,65 m2, ostatné priestory 94,14 m2 za cenu v súlade s cenami uvedenými prílohe č. 3 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, na dobu neurčitú pre spoločnosť VA-SI, spol. s r.o., Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec za účelom prevádzkovania pohrebnej služby za podmienky, že nájomca umožní prechod cez predmet nájmu (chodba č. 24) pre ostatné pohrebné služby umiestňujúce zosnulých do domu smútku – časť prevádzkovaný mestom Senec.

Odôvodnenie: Spoločnosť VA-SI, spol. s r.o., Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec je na základe výberového konania novým prevádzkovateľom a odborným garantom v súlade s § 26 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve na cintorínoch v Senci a prenájom časti Domu smútku úzko súvisí s predmetom tejto činnosti.
zverejnené 07.04.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2015“.

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 02.02.2015

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-KN parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou.

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Igor Hudok a manželka Slavomíra Hudoková rod. Mlynárová.

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný.
zverejnené 07.04.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 660/6 zastavané plochy o výmere 48 m2 oddelený od pozemkou C-KN parc.č. 660/1 evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.13/2015 vyhotoveným GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou

Kúpna cena: 5,- €/m2

Kupujúci: Terézia Lócziová rod. Nobiková podiel 1/4, Juraj Lóczi rod. Lóczi podiel 49/80, Alexandra Budayová rod. Budayová (maloletá) podiel 11/160, Marcus Fehér rod. Fehér (maloletý) podiel 11/160

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 660/6 zastavané plochy o výmere 48 m2 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný.
zverejnené 07.04.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok diel č.1 o výmere 4 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 4089/1 ostatné plochy evidovaného na LV č.2800 a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 4090/57 zastavané plochy, podľa geometrického plánu č.132/2014 vyhotoveným GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou.

Kúpna cena: 60,- €/m2

Kupujúci: Ondrej Neuschl rod. Neuschl

Odôvodnenie: Pozemok diel č.1 o výmere 4 m2 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa, je nadobúdateľom dlhodobo užívaný a jedná sa o malú výmeru.
zverejnené 07.04.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007