Dnes je streda, 23. júla 2014, meniny má Oga
rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabu3a

Oznamy

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: ev.č.: 21305/2014

Dátum začatia konania: 21.5.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľa na Kollárovej č. 5
zverejnené 29.05.2014
č. konania: ev.č.:11205/2014, parc.č. 9/1, k.ú. Senec - zastavané plochy a nádvoria

Dátum začatia konania: 22.04.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny na ul. Robotnícka 9 v súvislosti s investičným zámerom: Výstavba polyfunkčného objektu žiadateľa - Geodetika s.r.o., Robotnícka 9, 90301 Senec
zverejnené 26.04.2014
č. konania: 636/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 27.03.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľa : výrub drevin žiadateľa - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. BA, 821 09 Mlynské Nivy 45
zverejnené 21.03.2014
č. konania: 636/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 19.03.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľky : Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenová 6, Bratislava
zverejnené 21.03.2014
č. konania : 447/2014 - Kolozs

Dátum začatia konania: 29.01.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: výrub drevín žiadateľa : Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, miesto výrubu: Slnečné jazerá - sever, pri chate BAT
zverejnené 03.02.2014

Vyhlášky

rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby 'Zóna záhradných domov II. etapa' na Gagarinovej ulici pre navrhovateľa STAV-Color investičná s.r.o.

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 01.07.2014
rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 25.06.2014
Identifikácia vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Senec pre majetkovoprávnu prípravu diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné
V súvislosti s majetkovoprávnou prípravou stavby diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, je potrebné zistiť adresy vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Senec (príloha č. 1).

Vyzývame vlastníkov pozemkov prípadne dedičov po uvedených nezistených vlastníkoch, aby sa v lehote do 15 dní od vyvesenia tejto vyhlášky prihlásili a predložili doklady o vlastníctve na Mestskom úrade Senec, alebo na DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, kontaktná osoba Michal Lisický, číslo telefónu 0915/843 146, e-mail: lisicky@dopravoprojekt.sk, ktorá v tomto konaní zastupuje Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. Bratislava – investora stavby diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné na základe plnomocenstva.

Táto verejná vyhláška je vyvesená v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z.z. v platnom znení.

V prípade, že sa nenájdu vlastníci a dedičia po pôvodných vlastníkoch, budú pozemky pre výstavbu diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné usporiadané so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení týchto vlastníkov zastupuje.


Zoznam identifikovaných vlastníkov - Príloha č. 1 k verejnej vyhláške - vo formáte PDF.
zverejnené 11.06.2014
rozhodnutie o umiestnení stavby 'Polyfunkčný objekt' na Kysuckej ulici pre TILICO s.r.o., Pezinská cesta 25/A, Senec, 903 01

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 04.06.2014
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'Cyklistická cesta Senec úsek Svätoplukova ul. - Turecký dom'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 29.05.2014
Verejná vyhláška - SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE upovedomuje Mesto Senec ako účastníka konania, že doručením žiadosti prevádzkovateľa skládky AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava dňa 17.03.2014 začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SKLÁDKA ODPADOV SENEC – 3. ETAPA“ Senec – Červený Majer.

NÁMIETKY A PRIPOMIENKY môžete uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Doručenie bolo 20.05.2014.
Celý text žiadosti je v prílohe.
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia je v písmene L na str. 15.:
Prevádzka „Skládka odpadov Senec – 3. Etapa“ Senec – Červený Majer žiada udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. f) bod 4 a schválenie východiskovej správy podľa § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Kategória činnosti: 5.4 – Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jéseniova 17, 831 01 Bratislava.

Príloha:
Dokument na stiahnutie v obrazovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 22.05.2014
Verejná vyhláška na záverečné pripomienkovanie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Senec.

Dokument na stiahnutie v obrazovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 21.05.2014
Oznámenie o zaeatí územného konania a upustenie od ústneho konania - PharmDr. Katarína Hidvéghyová, Starhradská 12, Bratislava: Rodinný dom pred jej dokončením na pozemku parc. č. 483/1, 483/14

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 21.05.2014
Oznámenie o zaeatí územného konania a upustenie od ústneho konania - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., "Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa" a "Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61"

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 19.03.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: prenájmom pozemku – cesta, parc. č. 936/6 vedenej v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3559 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. pozemok – – cesta, o výmere o výmere 3,5m x 4,5m t.j. 15,7 m2, ktorý sa nachádza na Námestí 1.mája 9, Senec na účely zriadenia letnej terasy

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je pán René Stránsky majiteľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: : časti parciel C-KN parc.č. 5345/6, C-KN parc.č. 5345/7, C-KN parc.č. 4416/4 v k.ú. Senec, vedených na LV 2800, Okresného úradu Senec, katastrálny odbor na dobu určitú, do doby odovzdania cestného telesa do majetku mesta za účelom zhotovenia stavby cesty

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorá bezprostredne susedí s s parcelami vo vlastníctve nájomcu na ktorých buduje stavbu cesty.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: prenájmom pozemku – cesta, Pk parc. č. 935/3 a 932 vedené v KN – v pozemkovej knihe ako neknihované parcely, identické s parc. KN-c parc.č. 3443/1 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 3443/1 o výmere 16 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred budovou s popisným číslom 33 na účely zriadenia letnej terasy

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je pán Ajet Fetai majiteľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: časti pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3543/1 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., o výmere 14,7 m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania parkovacích miest

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve pána Ľuboša Klama a Ingrid Klamovej, na ktorej stavajú objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať príslušný počet parkovacích miest.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: prenájom časti pozemku C-KC parc. č. 2197/2, vedeného na LV 2800, Okresného úradu v Senci, katastrálny odbor, o výmere 290 m2 na Slnečných jazerách, potrebný k podnikateľskej činnosti v cestovnom ruchu

Odôvodnenie: jedná sa o pozemok, ktorý tvorí ucelený komplex pozemkov v areáli Slnečných jazier a ktorý je potrebný k podnikateľskej činnosti v cestovnom ruchu spoločnosťou Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc.č. 4080/6 zastavané plochy a nádvoria vedeného na LV 2800 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru, o výmere 314,5 m2 na dobu určitú – do kolaudácie, za účelom vybudovania 17 parkovacích miest, ktoré budú po kolaudácii odovzdané do majetku mesta a budú slúžiť verejnosti

Odôvodnenie: jedná sa o časť pozemku, ktorá bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve spoločnosti Tilico s.r.o. na ktorej bude stavať táto spoločnosť objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať príslušný počet parkovacích miest.
zverejnené 10.06.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete3a

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec na umiestnenie reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2014“.

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 27.01.2014

Odpredaje

Zverejnenie oznámenia zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete3a na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. e. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov je mesto povinné týmto spôsobom zverejni? tento zámer najmenej 15 dní pred schva3ovaním prevodu v mestskom zastupite3stve, prieom tento zámer musí by? zverejnený poeas celej tejto doby.
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete3a:
Predmet predaja: vodohospodárska infraštruktúra nachádzajúca sa v lokalite: Nitrianska ulica, a to vodovodné potrubie o dĺžke 187,5 m a kanalizačné potrubie o dĺžke 170,97 m vybudované na pozemku C-KN parc.č. 2719 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4859 m2, k.ú. Senec v zmysle stavebného povolenia vydaného Okresným úradom v Senci, Odborom životného prostredia, Oddelením starostlivosti o životné prostredie a ÚP č. ŽP.Vod/28-G-3/2003-Ry, Mc zo dňa 28.02.2003 a dané do užívania rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Senci, Úsek štátnej vodnej správy č. ŽP.Vod/458-G-58/2004-Mc,Ry-K zo dňa 03.12.2004

Kúpna cena: : 41.654,37 €

Kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370

Odôvodnenie: Uvedená infraštruktúra je na základe Zmluvy o odbornom výkone prevádzky prevádzkovaná spol. BVS, a.s. Predmetná infraštruktúra sa napája na potrubia vo vlastníctve BVS, a.s. a z hľadiska celkovej koncepcie je prospešné, aby zostávajúca infraštruktúra napájajúca sa na siete BVS, a.s. bola z hľadiska bezproblémového dodávania kvalitnej pitnej vody a odkanalizovania vo vlastníctve BVS, a.s.
zverejnené 10.06.2014
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007