Dnes je sobota, 01. augusta 2015, meniny má Božidara
rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

V zmysle novelizácie Vyhlášky MV SR č. 314/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník nehnuteľnosti povinný v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu uviesť o.i. aj adresný bod.
Adresný bod je geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach záväzných geodetických referenčných systémov.
Adresný bod je priestorový údaj a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy. Vyhotovuje sa v listinnej podobe a ako elektronický dokument.
Účinnosť zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je 1. júl 2015.

Upozornenie!
Ak budove nebolo do 30.júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, mesto rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

Kontakt: 02/20 205 128, durcova@senec.sk

Schválené VZN

VZN 01/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska, záväzného pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre obstarávateľov pohrebných úkonov, objednávateľov služieb, všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska | pdf zverejnené 26.06.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia VZN 01/2015 začína plynúť najmenej 15-dňová lehota – t.j. do 10.7.2015. Návrh VZN bol prerokovaný a schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 25.6.2015.
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 3“) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja | pdf zverejnené 26.06.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia Dodatku č. 3 začína plynúť najmenej 15-dňová lehota – t.j. do 10.7.2015. Dodatok č. 3 bol prerokovaný a schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 25.6.2015.

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: ev.č. 937/2015, parc.č. 2462, 2463/82, 2463/120, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.01.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 16.01.2015
č. konania: ev.č. 41356/2014, parc.č. 2028/28, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.11.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Sever /Aquathermal Senec a.s./
zverejnené 19.11.2014
č. konania: ev.č.:38539/2014, parc.č. 2524/1,2524/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks, Hrab obyčajný 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 10.10.2014
č. konania: ev.č.:37581/2014, parc.č. 2371/165, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /breza 2 ks, tuja 5 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh /pri hoteli Družba/
zverejnené 02.10.2014
č. konania: ev.č.:37125/2014, parc.č. 2371/344, 2371/387 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /breza 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 26.09.2014
č. konania: ev.č.:36300/1213/2014, parc.č. 3445/1 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny /javor/ Lichnerova ul. Senec
zverejnené 16.09.2014
č. konania: ev.č.:33034/2014, parc.č. 2307/1,2304/3,2306 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.07.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /topole 8 ks/ Slnečné jazerá- Sever, Senec
zverejnené 01.08.2014

Vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „SO Splašková kanalizácia a SO Dažďová kanalizácia“.Celé znenie oznámenia zverejnené 30.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Pripojenie na cestu I/61“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Úprava križovatky Trnavská I/6“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ProLogis Slovak Republik X s.r.o. : „Hala Bratislava Etapa II – DC 8.2 – Zmena Z1“.Celé znenie oznámenia zverejnené 14.07.2015
Oznámenie o zastavení územného konania stavebníci Mgr. Gejza Varga, Kristián Németh, Bárdosová Helena, Mgr. Németh Viktória - "súbor RD Vinohradnícka I. etapa - kanalizácia, plyn, elektrika".Celé znenie oznámenia zverejnené 06.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Oliva group s.r.o. - "Čerpacia stanica PHL".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Záhrady Gagarinová - "Zóna záhradných domov SO Vodovod".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov UO00027 Senec - 2.stavebný celok.Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o predložení zámeru o činnosti: „ČSPL SHELL Senec - Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel".Celé znenie oznámenia zverejnené 01.07.2015
Oznámenie o začatí konania o zmenu integrovaného povolenia „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s. r. o.“, na prevádzke v Senci – Hornom dvore, parc. č. 5162, 5163, k. ú. Senec.Celé znenie oznámenia zverejnené 18.06.2015
Oznámenie o začatí konania „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ SEDO spol. s r. o. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 18.06.2015
Rozhodnutie Min. dopravy, výstavby a reg, rozvoja povoľuje stavebníkovi : Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., objekty stavby: "Diaľnica Dl Senec - Blatné, križovatka Blatné" Celé znenie rozhodnutia zverejnené 01.06.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho jednania verejnou vyhláškou PPA Servis, "SO 01 Retenčná nádrž" Celé znenie oznámenia zverejnené 26.05.2015
Oznámenie Okresný úrad Senec, Skladová hala DC13 - zmena, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie oznámenia o zmene, nahliadnutie verejnosti zverejnené 26.05.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec, posudzovanie navrhovanej činnosti Skladová hala DC12, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 26.05.2015
Žioadosť o stavebné povolenie HORMANN Slovenská republika s.r.o., Pestovateľská 1, Bratislava - vnútroareálové cesty a spevnené plochy Celé znenie žadosti o SP
zverejnené 20.05.2015
Ústne pojednávanie 04.06. 2016 O 9.30 h so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade Senec, 1. posch. - veľká zasadačka č. dverí 113, Hurbanova 21, Senec k prejednaniu: „PREPOJ- Senec - západ Malý Biel I. etapa" Vodovod - vetvy VO, VI (časť) na parc. č.: reg „E" 3773/3,3773/11,3773/5,3773/6,3773/12 a reg. „C" 5374/9, 5374/20,5374/4,5374/11 v kat území Senec.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 06.05.2015
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpený splnomocnenou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava podal dňa 20.03.2015 žiadosť č. 2018/2015-2910/08,7361 zo dňa 20.03.2015, ktorú doplnil dňa 16.04.2015 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 24.04.2015
Spoločnosť ATOPS s.r.o. so sídlom Lombardiniho 17, Bratislava podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA - Senec, ETAPA A – vonkajšia infraštruktúra Oznámenie o začatí územného konania.
zverejnené 21.04.2015
Navrhovateľ, ProLogis Slovak Republik XXVIII s.r.o., Dialničná cesta 24,903 01 Senec,predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer o činnosti „Skladová hala DC12“".
zverejnené 15.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie , oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum Goodman, Senec – dostavba haly A, časť A4, A5, A8,A9“.
zverejnené 10.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, doručil dňa 01. 04. 2015 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala Metzeler Slovakia, s.r.o.“.
zverejnené 09.04.2015
Navrhovateľ SEDO, s. r. o. Senec, Robotnícka 2A, 903 01 Senec, doručil dňa 4.3.2015 Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – SENEC“ Prevádzka je na prenajatom pozemku farského úradu.
Oznámenie aj s prílohami je zverejnené na webovom sídle- http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť v kancelárii č. 24 Mestského úradu v Senci. Svoje stanoviská k zámeru môže verejnosť doručiť v lehote 21 dní, od kedy bola o zámere informovaná, a to príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad v Senci na Hurbanovej ul. č. 21.
zverejnené 18.03.2015
Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej na KN-C parc.č. 5/3 o výmere 38 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa nachádzajú na Farskom námestí v Senci o výmere kancelária 12,65 m2, ostatné priestory 103,66 m2 za cenu v súlade s cenami uvedenými prílohe č. 3 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, na dobu neurčitú pre spoločnosť VA-SI, spol. s r.o., Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec za účelom prevádzkovania pohrebnej služby za podmienky, že nájomca umožní prechod cez predmet nájmu (chodba č. 24) pre ostatné pohrebné služby umiestňujúce zosnulých do domu smútku – časť prevádzkovaný mestom Senec.

Odôvodnenie: Spoločnosť VA-SI, spol. s r.o., Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec je na základe výberového konania novým prevádzkovateľom a odborným garantom v súlade s § 26 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve na cintorínoch v Senci a prenájom časti Domu smútku úzko súvisí s predmetom tejto činnosti.
zverejnené 07.04.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku – cesta, parc. č. 934/1 vedenej v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. Predmetom nájmu je časť pozemku, parc. č. 934/1 o výmere 26,6 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul. 66, Senec na účely zriadenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú spoločnosť SECRET SK, s.r.o.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je spoločnosť SECRET SK, s.r.o. prevádzkovateľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.
zverejnené 10.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3543/1 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., o výmere 12,19 m2, dobu neurčitú, za účelom vybudovania parkovacích miest, pre pána Štefana Síposa a Adrianu Síposovú, Senec za cenu 62,05 €/m2/rok, t.j. 756,39 € / ročne.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve nájomcov na ktorej nadstavuje objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať príslušný počet parkovacích miest.
zverejnené 10.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc. č. 5589/1 o výmere cca 182,9 m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania autobusovej zastávky, pre spoločnosť Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o. za cenu 500,- € / ročne, do doby prijatia novely prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov, ktorá ustanovuje úhrady za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s logistickým centrom, vo vlastníctve nájomcov a autobusová zastávka bude slúžiť na dopravu zamestnancov do logistického centra.
zverejnené 10.06.2015

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Časť pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatné plochy evidovaný na LV č.2800 o výmere cca 10 m2, k.ú.Senec.

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: EP DEVELOP INVEST, s.r.o.

Odôvodnenie: Predávaný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov.
zverejnené 07.06.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 ostatná plocha evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.24/2015 vyhotoveným GEOPOINT Ing. Petrom Šimoničom v k.ú.Senec, a to:

A.

â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2371/406 ostatné plochy o výmere 32 m2
Kúpna cena: 120,- €/m2

â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2371/407 ostatné plochy o výmere 32 m2
Kúpna cena: 60,- €/m2

Kupujúci: Imrich TurányiOdôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a sú nadobúdateľom užívané.

B.

â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2371/405 ostatné plochy o výmere 70 m2
Kúpna cena: 120,- €/m2

â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2371/408 ostatné plochy o výmere 110 m2
Kúpna cena: 60,- €/m2

â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2371/409 ostatné plochy o výmere 33 m2
Kúpna cena: 90,- €/m2

Kupujúci: Ľubomír Kováčik

Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a sú nadobúdateľom užívané.
zverejnené 07.06.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-KN parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou, k.ú.Senec.

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Igor Hudok a manželka Slavomíra Hudoková rod. Mlynárová

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný.
zverejnené 07.06.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

A.

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2587/66 ostatné plochy o výmere 115 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.2587/1 ostatná plocha evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.26/2015 vyhotoveným GEOPOINT Ing. Petrom Šimoničom v k.ú.Senec.

Kúpna cena: 25,- €/m2

Kupujúci:
â—Ź Dušan Opálek v podiele 1/2-ina,
â—Ź Ing. Imrich Molnár a manželka Mgr. Magdaléna Molnárová rod. Poórová v podiele 1/2-ina

Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané.

B.

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2587/64 ostatné plochy o výmere 94 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.2587/1 ostatná plocha evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.27/2015 vyhotoveným GEOPOINT Ing. Petrom Šimoničom v k.ú.Senec.

Kúpna cena: 25,- €/m2

Kupujúci:
â—Ź SMERO, spol. s.r.o. v podiele 1/2-ina,
â—Ź Ladislav Mészáros v podiele 1/2-ina

Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané.
zverejnené 07.06.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2587/1 ostatná plocha evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.26/2015 vyhotoveným GEOPOINT Ing. Petrom Šimoničom v k.ú.Senec, a to:

A.
â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2587/65 ostatné plochy o výmere 37 m2
â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2587/67 ostatné plochy o výmere 42 m2

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Dušan Opálek

Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a sú nadobúdateľom užívané.

B.
â—Ź pozemok C-KN parc.č. 2587/68 ostatné plochy o výmere 27 m2

Kúpna cena: 120,- €/m2

Kupujúci: Ing. Imrich Molnár a manželka Mgr. Magdaléna Molnárová rod. Poórová

Odôvodnenie: Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané.
zverejnené 07.06.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007