Dnes je pondelok, 30. marca 2015, meniny má Vieroslava
rssRSS Vlacik Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: ev.č. 937/2015, parc.č. 2462, 2463/82, 2463/120, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.01.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 16.01.2015
č. konania: ev.č. 41356/2014, parc.č. 2028/28, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.11.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Sever /Aquathermal Senec a.s./
zverejnené 19.11.2014
č. konania: ev.č.:38539/2014, parc.č. 2524/1,2524/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks, Hrab obyčajný 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 10.10.2014
č. konania: ev.č.:37581/2014, parc.č. 2371/165, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /breza 2 ks, tuja 5 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh /pri hoteli Družba/
zverejnené 02.10.2014
č. konania: ev.č.:37125/2014, parc.č. 2371/344, 2371/387 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /breza 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 26.09.2014
č. konania: ev.č.:36300/1213/2014, parc.č. 3445/1 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny /javor/ Lichnerova ul. Senec
zverejnené 16.09.2014
č. konania: ev.č.:33034/2014, parc.č. 2307/1,2304/3,2306 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.07.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /topole 8 ks/ Slnečné jazerá- Sever, Senec
zverejnené 01.08.2014

Vyhlášky

Navrhovateľ SEDO, s. r. o. Senec, Robotnícka 2A, 903 01 Senec, doručil dňa 4.3.2015 Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – SENEC“ Prevádzka je na prenajatom pozemku farského úradu.
Oznámenie aj s prílohami je zverejnené na webovom sídle- http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť v kancelárii č. 24 Mestského úradu v Senci. Svoje stanoviská k zámeru môže verejnosť doručiť v lehote 21 dní, od kedy bola o zámere informovaná, a to príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad v Senci na Hurbanovej ul. č. 21.
zverejnené 18.03.2015
Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce

Predmet nájmu: nebytový priestor v budove Mestského kultúrneho strediska v Senci, ktorá je postavená na C-KN parcele číslo 989/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3699m2, k.ú. Senec, vedenej na LV 2800 Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra Senec. Uvedený priestor má samostatný vchod priamo z ulice (zo strany „Turecký dom“) o výmere 47,4 m2 a skladá sa z 2 miestností + sociálne zariadenie.

Účel nájmu na ktorý má mesto zámer uvedený priestor prenajať je spojený s kultúrnou a umeleckou činnosťou (napr. knižný antikvariát, predaj kníh, predaj umeleckých predmetov ...)

Minimálna cena nájmu je v súlade s ustanovením Prílohy č. 3 k VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov. (t.j. 125,58 € / m2 / rok).

Návrh na prenájom musí obsahovať::1. cenovú ponuku, 2. účel nájmu, 3. doklad (originál alebo overenú kópiu) o oprávnení podnikať nie starší ako 1 mesiac

Nájomná zmluva bude uzavretá od 1.5.2015 na dobu neurčitú, nájomca bude oprávnený vykonať stavebné opravy prenajatého priestoru výlučne na svoje náklady, bez nároku na ich náhradu s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

Návrhy musia byť doručené prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, v zalepenej obálke s označením „Ponuka na nájom miestností v MsKS - NEOTVÁRAŤ“, v lehote do 17.4.2015 do 13,30 hod.
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady znáša navrhovateľ.
Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky s Mgr. Petrom Szabom na telefónnom čísle 0903210677.

Ostatné informácie: Mesto si vyhradzuje právo ktorúkoľvek ponuku odmietnuť. Pri vyhodnocovaní ponúk bude rozhodujúcim kritériom výška ponúkaného nájomného, ktorá však musí byť minimálne vo výške uvedenej v Prílohe č. 3 k VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov. V prípade, že víťazný uchádzač nepodpíše nájomnú zmluvu do 30 dní od uzavretia ponukového konania, má sa zato, že jeho ponuka bola odmietnutá. V takomto prípade je možné zmluvu uzatvoriť s ďalším účastníkom ponukového konania podľa poradia určeného výškou ponúknutého nájomného.
zverejnené 26.03.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2015“.

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 02.02.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007