Dnes je piatok, 09. októbra 2015, meniny má Dionýz
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Senec“

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, odbor územného plánovania a regionálneho rozvoja, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec /Ing.arch. Igor Križko – tf: 02/20205140, e-mail krizkoi@senec.sk/, v stránkových dňoch počas úradných hodín, po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odsek 5 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci /Mesto Senec/.

Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
zverejnené 11.8.2015
V zmysle novelizácie Vyhlášky MV SR č. 314/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník nehnuteľnosti povinný v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu uviesť o.i. aj adresný bod.
Adresný bod je geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach záväzných geodetických referenčných systémov.
Adresný bod je priestorový údaj a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy. Vyhotovuje sa v listinnej podobe a ako elektronický dokument.
Účinnosť zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je 1. júl 2015.

Upozornenie!
Ak budove nebolo do 30.júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, mesto rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

Kontakt: 02/20 205 128, durcova@senec.sk

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub č. 6/2015 č. konania: ev.č. 37637/2015, parc.č. 2509/9, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 08.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Breza 1 ks / Slnečné jazerá Juh, Senec
zverejnené 08.10.2015
Výrub č. 5/2015 č. konania: ev.č. 37031/2015, parc.č. 1770/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 01.10.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Breza 2 ks, Ihličnan 1 ks / Jasná č.9, Senec
zverejnené 30.09.2015
č. konania: ev.č. 937/2015, parc.č. 2462, 2463/82, 2463/120, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.01.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 16.01.2015
č. konania: ev.č. 41356/2014, parc.č. 2028/28, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.11.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Sever /Aquathermal Senec a.s./
zverejnené 19.11.2014
č. konania: ev.č.:38539/2014, parc.č. 2524/1,2524/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks, Hrab obyčajný 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 10.10.2014
č. konania: ev.č.:37581/2014, parc.č. 2371/165, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /breza 2 ks, tuja 5 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh /pri hoteli Družba/
zverejnené 02.10.2014
č. konania: ev.č.:37125/2014, parc.č. 2371/344, 2371/387 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /breza 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 26.09.2014
č. konania: ev.č.:36300/1213/2014, parc.č. 3445/1 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny /javor/ Lichnerova ul. Senec
zverejnené 16.09.2014
č. konania: ev.č.:33034/2014, parc.č. 2307/1,2304/3,2306 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.07.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /topole 8 ks/ Slnečné jazerá- Sever, Senec
zverejnené 01.08.2014

Vyhlášky

Územné rozhodnutie Mesto GALANTA, Orange Slovensko, a. s., rozhodnutie o umiestnení stavby „Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XIII (P) s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „MA Schenker PLD DC 7.2 Senec" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - PPA Servis, s.r.o., povolenie zmeny stavby pred dokončením Komunikácia alS pre LCP, stavebné objekty: SO 02 Dažďová kanalizácia..text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic X s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „DC 8 Tomra - Rozšírenie parkovísk"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XXVIII s.r.o.,zmena navrhovanej činnosti „Skladová hala DC 10"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko "Optický kábel Pezinok - Senec /úsek Pezinok, sajt 0080BR - Senec, Pezinská ul./" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 30.09.2015
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.09.2015
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie o začatí vodoprávneho konania, STAV-COLOR investičná, s.r.o., Zóna záhradných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova ul.text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.09.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania, povolenia reklamnej stavby v Meste Senec, stavebníka Threemedia,s.r.o. - „LED panel“text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., Senec: „Skladová hala DC12"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., Senec: „Skladová hala DC13"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou Vyhláškou: PPA Servis, s.r.o., „Komunikácia a IS pre LCP, stavebné objekty: SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia" na parc..č: 5601/6, 5601/7, 5601/8 KÚ Senectext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.09.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: ProLogis Slovák Republík XIII /P/ s.r.o., MA Schenker PLD DC7.2 Senectext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.08.2015
Mesto Senec, stavebný úrad rozhodol: povoľuje stavbu stavebníkovi SPP-distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov UO00027 Senec - 2.stavebný celok " text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.08.2015
Mesto Senec informuje verejnosť, že Okresný úrad Senec , odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol podľa § 29, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zámere navrhovanej činnosti „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“, predloženého navrhovateľom SEDO, spol. s r. o. Senec, Robotnícka 3234/2A, 903 01 Senec a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny takto: Navrhovaná činnosť spoločnosti SEDO spol. s. r. o. „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ sa nebude posudzovať. text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania, ATOPS s.r.o.,: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Komunikácia,SO NN rozvody 2.etapa“.Celé znenie oznámenia zverejnené 07.08.2015
Rozhodnutie Okresného úradu Senec, povolenie stavebníkovi PPA SERVIS, s. r. o., v zastúpení BEAUTIFUL s. r. o. na uskutočnenie vodnej stavby: Senec: „SO 01 Retenčná nádrž" na parc. č. : 5153/1, 5153/2, 5152, 5154/2, 5191/3, 5186/6, 5191/30, 5191/31 v k. ú: Senec.Celé znenie oznámenia zverejnené 05.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania, ATOPS s.r.o.,: „Obytná zóna Nová tehelňa SO STL plynovod a pripojovacie plynovody na pozemku parc. č. 444/340, 444/341, 444/342, 444/358, 444/357, 444/117, 444/252, 444/325 , 444/113, 444/296“.Celé znenie oznámenia zverejnené 04.08.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. SPP - distribúcia a.s.: „Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. SNP - Rybárska UO2638“.Celé znenie oznámenia zverejnené 03.08.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. SPP - distribúcia a.s.: „Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. Boldocká cesta - Jasná UO 2638“.Celé znenie oznámenia zverejnené 03.08.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „SO Splašková kanalizácia a SO Dažďová kanalizácia“.Celé znenie oznámenia zverejnené 30.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Pripojenie na cestu I/61“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania ATOPS s.r.o.: „Obytná zóna Nová tehelňa SO Úprava križovatky Trnavská I/6“.Celé znenie oznámenia zverejnené 28.07.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ProLogis Slovak Republik X s.r.o. : „Hala Bratislava Etapa II – DC 8.2 – Zmena Z1“.Celé znenie oznámenia zverejnené 14.07.2015
Oznámenie o zastavení územného konania stavebníci Mgr. Gejza Varga, Kristián Németh, Bárdosová Helena, Mgr. Németh Viktória - "súbor RD Vinohradnícka I. etapa - kanalizácia, plyn, elektrika".Celé znenie oznámenia zverejnené 06.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Oliva group s.r.o. - "Čerpacia stanica PHL".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania Záhrady Gagarinová - "Zóna záhradných domov SO Vodovod".Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov UO00027 Senec - 2.stavebný celok.Celé znenie oznámenia zverejnené 02.07.2015
Oznámenie o predložení zámeru o činnosti: „ČSPL SHELL Senec - Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel".Celé znenie oznámenia zverejnené 01.07.2015
Oznámenie o začatí konania o zmenu integrovaného povolenia „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s. r. o.“, na prevádzke v Senci – Hornom dvore, parc. č. 5162, 5163, k. ú. Senec.Celé znenie oznámenia zverejnené 18.06.2015
Oznámenie o začatí konania „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ SEDO spol. s r. o. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 18.06.2015
Rozhodnutie Min. dopravy, výstavby a reg, rozvoja povoľuje stavebníkovi : Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., objekty stavby: "Diaľnica Dl Senec - Blatné, križovatka Blatné" Celé znenie rozhodnutia zverejnené 01.06.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho jednania verejnou vyhláškou PPA Servis, "SO 01 Retenčná nádrž" Celé znenie oznámenia zverejnené 26.05.2015
Oznámenie Okresný úrad Senec, Skladová hala DC13 - zmena, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie oznámenia o zmene, nahliadnutie verejnosti zverejnené 26.05.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec, posudzovanie navrhovanej činnosti Skladová hala DC12, ProLogis Slovak Republic XXVIII, Diaľničná cesta 24, Senec. Celé znenie rozhodnutia zverejnené 26.05.2015
Žioadosť o stavebné povolenie HORMANN Slovenská republika s.r.o., Pestovateľská 1, Bratislava - vnútroareálové cesty a spevnené plochy Celé znenie žadosti o SP
zverejnené 20.05.2015
Ústne pojednávanie 04.06. 2016 O 9.30 h so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade Senec, 1. posch. - veľká zasadačka č. dverí 113, Hurbanova 21, Senec k prejednaniu: „PREPOJ- Senec - západ Malý Biel I. etapa" Vodovod - vetvy VO, VI (časť) na parc. č.: reg „E" 3773/3,3773/11,3773/5,3773/6,3773/12 a reg. „C" 5374/9, 5374/20,5374/4,5374/11 v kat území Senec.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 06.05.2015
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpený splnomocnenou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava podal dňa 20.03.2015 žiadosť č. 2018/2015-2910/08,7361 zo dňa 20.03.2015, ktorú doplnil dňa 16.04.2015 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty.. Celé znenie vyhlášky
zverejnené 24.04.2015
Spoločnosť ATOPS s.r.o. so sídlom Lombardiniho 17, Bratislava podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna NOVÁ TEHELŇA - Senec, ETAPA A – vonkajšia infraštruktúra Oznámenie o začatí územného konania.
zverejnené 21.04.2015
Navrhovateľ, ProLogis Slovak Republik XXVIII s.r.o., Dialničná cesta 24,903 01 Senec,predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer o činnosti „Skladová hala DC12“".
zverejnené 15.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie , oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum Goodman, Senec – dostavba haly A, časť A4, A5, A8,A9“.
zverejnené 10.04.2015
Navrhovateľ, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúpení DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, doručil dňa 01. 04. 2015 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala Metzeler Slovakia, s.r.o.“.
zverejnené 09.04.2015
Navrhovateľ SEDO, s. r. o. Senec, Robotnícka 2A, 903 01 Senec, doručil dňa 4.3.2015 Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – SENEC“ Prevádzka je na prenajatom pozemku farského úradu.
Oznámenie aj s prílohami je zverejnené na webovom sídle- http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť v kancelárii č. 24 Mestského úradu v Senci. Svoje stanoviská k zámeru môže verejnosť doručiť v lehote 21 dní, od kedy bola o zámere informovaná, a to príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad v Senci na Hurbanovej ul. č. 21.
zverejnené 18.03.2015
Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3543/1 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., o výmere 12,19 m2, dobu neurčitú, za účelom vybudovania parkovacích miest, pre pána Štefana Síposa a Adrianu Síposovú, Senec za cenu 62,05 €/m2/rok, t.j. 756,39 € / ročne.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve nájomcov na ktorej nadstavuje objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať príslušný počet parkovacích miest.
zverejnené 10.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc. č. 5589/1 o výmere cca 182,9 m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania autobusovej zastávky, pre spoločnosť Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o. za cenu 500,- € / ročne, do doby prijatia novely prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov, ktorá ustanovuje úhrady za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s logistickým centrom, vo vlastníctve nájomcov a autobusová zastávka bude slúžiť na dopravu zamestnancov do logistického centra.
zverejnené 10.06.2015

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č.4089/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 evidovanú na liste vlastníctva č.2800, k.ú.Senec

Kúpna cena: 100,- €/m2

Kupujúci: Richard Blaho

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 4089/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa.
zverejnené 08.10.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007