Dnes je pondelok, 02. marca 2015, meniny má Anežka
rssRSS Vlacik Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
č. konania: ev.č. 937/2015, parc.č. 2462, 2463/82, 2463/120, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.01.2015
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 16.01.2015
č. konania: ev.č. 41356/2014, parc.č. 2028/28, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.11.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Sever /Aquathermal Senec a.s./
zverejnené 19.11.2014
č. konania: ev.č.:38539/2014, parc.č. 2524/1,2524/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /Topoľ 2 ks, Hrab obyčajný 1 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 10.10.2014
č. konania: ev.č.:37581/2014, parc.č. 2371/165, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín /breza 2 ks, tuja 5 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh /pri hoteli Družba/
zverejnené 02.10.2014
č. konania: ev.č.:37125/2014, parc.č. 2371/344, 2371/387 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /breza 2 ks/ Slnečné jazerá Senec- Juh
zverejnené 26.09.2014
č. konania: ev.č.:36300/1213/2014, parc.č. 3445/1 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.09.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub dreviny /javor/ Lichnerova ul. Senec
zverejnené 16.09.2014
č. konania: ev.č.:33034/2014, parc.č. 2307/1,2304/3,2306 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 30.07.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Predmet konania: Výrub drevín /topole 8 ks/ Slnečné jazerá- Sever, Senec
zverejnené 01.08.2014

Vyhlášky

Oznámenie o zmene rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Bratislava - Ivánka vydané Štátnou inšpekciou pod zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981
Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, < a href="downloads/dokumenty/RozhodnutieBL201501.pdf" target="_blank">rozh. číslo 3755/2014/ROP-022-OP/36087
zverejnené 2.1.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu – Zmena rozhodnutia – predĺženie platnosti, podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Č. konania 42825/214
Zberné suroviny Žilina požiadali Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre svoju prevádzku na Vinohradníckej ulici o predĺženie platnosti súhlasu na zber odpadov. Pripomienky je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
zverejnené 2.12.2014
Oznámenie o začatí konania o zmene ochranných poásiem a o upustení od ústneho konaniai - Letisko M.R. Štefánika (Dopravný úrad)

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 12.11.2014
Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba 'Predajňa potravín - prístavba a nadstavba' pre navrhovateľa COOP Jednota Galanta, prístavba a nadstavba existujúcej predajne COOP na Nám. 1.mája v Senci

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 29.10.2014
Stavebník STAV - COLOR investičná, s.r.o. bytom SNP 10, Senec podal dňa 3.9.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe 'Zóna záhradných domov SO Komunikácia' na pozemku parc. č. 4089/137 a 4083/99 katastrálneúzemie Senec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 29.10.2014
Stavebník NEP SENEC GARDENS, s.r.o., Hurbanovo nám. 70, Bojnice, 972 Olpodal dňa29.9.2014 na žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu 'Senec Gardens polyfunkčná zóna -Juh SO 011 apartmánové domy' na pozemku pare. č. 5512/2, 5512/57 katastrálne územie Senec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 23.10.2014
Bernolákovo - Senec, rekonštrukcia vodovodného potrubia, vodprávne konanie.

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 10.10.2014
Dodatočné povolenie zmeny nedokončenej stavby : Rodinný dom stavebníkovi PharmDr. Katarína Hidvéghyová na pozemku parc. č.: 483/1, 483/14

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 10.09.2014
Stavebné povolenie - stavebníkovi TILICO s.r.o. so sídlom Pezinská cesta 25/A, Senec, 903 01, Polyfunkčný dom Mini na pozemku parc. č. : 4080/48, 4080/49 a 4080/6 (parkoviská)

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 27.08.2014
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. Stavebník Ludovít Bacigál a Marcela Bacigálová bytom Kollárova 6, Senec, podal dňa 5.8.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe 'Prestavba bytu č.24 (odstránenie priečky medzi kuchyňou a obývacou izbou)'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 20.08.2014
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil Mestskému úradu v Senci zámer spoločnosti Zberné suroviny a. s. Žilina na „Zariadenie na zber ostatných odpadov – Miestna výkupňa Senec, ulica Vinohradnícka“.
Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na MsÚ v kanc. Č. 24 na II. posch. a predkladať pripomienky do 21 dní od jeho zverejnenia. Zámer je sprístupnený aj na webovom sídle ministerstva www.enviroportal.sk.

Dokument na stiahnutie v PDF.
zverejnené 11.08.2014
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. Stavebník TILICO s.r.o., so sídlom Pezinská cesta 25/A, Senec podal dňa 19.6.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu na Kysuckej ulici 'Polyfunkčný dom Mini' na pozemku parc. č. 4080/48, 4080/49 kataster Senec

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 01.08.2014
rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby 'Zóna záhradných domov II. etapa' na Gagarinovej ulici pre navrhovateľa STAV-Color investičná s.r.o.

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 01.07.2014
rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 25.06.2014
Identifikácia vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Senec pre majetkovoprávnu prípravu diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné
V súvislosti s majetkovoprávnou prípravou stavby diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, je potrebné zistiť adresy vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Senec (príloha č. 1).

Vyzývame vlastníkov pozemkov prípadne dedičov po uvedených nezistených vlastníkoch, aby sa v lehote do 15 dní od vyvesenia tejto vyhlášky prihlásili a predložili doklady o vlastníctve na Mestskom úrade Senec, alebo na DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, kontaktná osoba Michal Lisický, číslo telefónu 0915/843 146, e-mail: lisicky@dopravoprojekt.sk, ktorá v tomto konaní zastupuje Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. Bratislava – investora stavby diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné na základe plnomocenstva.

Táto verejná vyhláška je vyvesená v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z.z. v platnom znení.

V prípade, že sa nenájdu vlastníci a dedičia po pôvodných vlastníkoch, budú pozemky pre výstavbu diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné usporiadané so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení týchto vlastníkov zastupuje.


Zoznam identifikovaných vlastníkov - Príloha č. 1 k verejnej vyhláške - vo formáte PDF.
zverejnené 11.06.2014
rozhodnutie o umiestnení stavby 'Polyfunkčný objekt' na Kysuckej ulici pre TILICO s.r.o., Pezinská cesta 25/A, Senec, 903 01

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 04.06.2014
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'Cyklistická cesta Senec úsek Svätoplukova ul. - Turecký dom'

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 29.05.2014
Verejná vyhláška - SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE upovedomuje Mesto Senec ako účastníka konania, že doručením žiadosti prevádzkovateľa skládky AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava dňa 17.03.2014 začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SKLÁDKA ODPADOV SENEC – 3. ETAPA“ Senec – Červený Majer.

NÁMIETKY A PRIPOMIENKY môžete uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Doručenie bolo 20.05.2014.
Celý text žiadosti je v prílohe.
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia je v písmene L na str. 15.:
Prevádzka „Skládka odpadov Senec – 3. Etapa“ Senec – Červený Majer žiada udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. f) bod 4 a schválenie východiskovej správy podľa § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Kategória činnosti: 5.4 – Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jéseniova 17, 831 01 Bratislava.

Príloha:
Dokument na stiahnutie v obrazovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 22.05.2014
Verejná vyhláška na záverečné pripomienkovanie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Senec.

Dokument na stiahnutie v obrazovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 21.05.2014
Oznámenie o zaeatí územného konania a upustenie od ústneho konania - PharmDr. Katarína Hidvéghyová, Starhradská 12, Bratislava: Rodinný dom pred jej dokončením na pozemku parc. č. 483/1, 483/14

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 21.05.2014
Oznámenie o zaeatí územného konania a upustenie od ústneho konania - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., "Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa" a "Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61"

Dokument na stiahnutie v textovom PDF.
zverejnené 19.03.2014

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2015“.

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 02.02.2015

Zámeny

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov je mesto povinné týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


Žiaden záznam

Odpredaje

Zverejnenie oznámenia zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. e. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov je mesto povinné týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupite3stve, prieom tento zámer musí byť zverejnený poeas celej tejto doby.
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2340/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2340/3 evidovaného na LV č.2800 podľa geometrického plánu č.21/2014 vyhotoveným GEOPOINT Ing. P.Šimoničom

Kúpna cena: 120,- €/m2
časť C-KN parc. č. 2371/329 - zóna 3 (90 % zľavou z ceny zóny č. 1) - 12,- €/m2

Kupujúci: Iva Rezníčková rod. Štýsová v podiele 4/10-iny, Stanislava Rezníčková rod. Jevošová v podiele 6/10-ín

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 2340/29 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi dlhodobo užívaný.
zverejnené 03.02.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007