Dnes je streda, 27. júla 2016, meniny má Boena
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Blatné, zmeny a doplnky 1/2015 “

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, odbor životného prostredia, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, v stránkových dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
zverejnené 24.05.2016 do 07.06.2016
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, predložilo mestu Senec upovedomenie o začatí konania - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Senec - Logistické haly ALFA, BETA, GAMA", navrhovateľa Tatra Office, s.r.o..
Celý materiál je naskenovaný v prílohe a aj dostupný v papierovej forme k nahliadnutiu na Mestskom úrade na odbore životného prostredia v pracovnom čase mestského úradu a to od 29.04.2016 do 13.05.2016 tj. po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Zverejnenie trvá do 13.5.2016.
Účastník konania má možnosť požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.
zverejnené 02.05.2016
SIŽP doručila pre prevádzku: “Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS s. r. o., prevádzka: Senec – Horný dvor parc. čísla: 5162, 5163“ žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.
Celý materiál je naskenovaný v prílohe a aj dostupný v papierovej forme k nahliadnutiu na Mestskom úrade v kanc. č. 24. Zverejnenie trvá do 23.5.2016.
Účastník konania má možnosť požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.
zverejnené 22.04.2016
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010 – 2018

Medzi základné strategické dokumenty obce patrí program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základných programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja obce na lokálnej úrovni. Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorý vo svojom článku 1 par. 2 zahŕňa úlohu vykonávania stratégie regionálneho rozvoja a vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Link na dokument vo formáte PDF..
zverejnené 14.04.2016

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub 6/2016 č. konania: ev.č. 31972/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.07.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 3x / Robotnícka 3, Senec
zverejnené 14.07.2016
Výrub 5/2016 č. konania: ev.č. 6533/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Borovica 1ks / Pivničná 54, Senec
zverejnené 10.03.2016
Výrub č. 4/2016 č. konania: ev.č. 5901/2016, parc.č. 1639/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 04.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / Fučíkova ul., Senec
zverejnené 07.03.2016
Výrub č. 3/2016 č. konania: ev.č. 4623/2016, parc.č. 73, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 22.02.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek 1ks / Robotnícka ul., Senec
zverejnené 24.01.2016
Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 1920/2016, parc.č. 4779/48, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 27.01.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
e-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Výrub drevín / Orech kráľovský 1ks / Strieborné jazero, Senec
zverejnené 27.01.2016

Vyhlášky

Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa - Komunikácia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 694-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 609-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábe"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 382-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Bratislavský samosprávny kraj, FELO s.r.o., povolenie prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "špecializovaná psychiatrická ambulancia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, PPA Power DS s.r.o., Rozhodnutie povolenie zmeny stavby "SO 01 Retenčná nádrž"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o., Rozhodnutie zmena navrhovanej činnosti "SENEC - skladová hala Textielhouse.."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, Goodman Senec I Logistics, Rozhodnutie o povolení zmeny stavby "Logistické centrum hala E, D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Slovak Teleklom, Rozhodnutie o umiestnenie líniovej stavby multirúry "INS-FTTH-ASC-Senec-2"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 506-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o, Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti bytu 24"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 771-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
ŽSR, Mesto Senec, Žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1049text celej žiadosti na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV SO Komunikácia na parc.č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 748-16-Sc,Om zverejnené 23.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie zmna stavby "D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, zmena stavby "Obchádzka na ceste I/61, D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová,Stavebné povolenie "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 749-16-Sc,Om zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Rozhodnutie "Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst.760-16-Sc,St zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytovou a nebytových priestorov Košická 32-38, Senec, Povolenie "Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, Tatra Office, s.r.o., Zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistické haly ALFA, BETA, GAMA"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia,ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC - Skladová hala Textilehouse a Skladová hala DC14"text oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o., Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, ATOPS s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky "Obytná zóna Nová Teheľňa, etapa A1, C1"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.05.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Slovak Telekom a.s., Oznámenie o začatí územného konania "INS-FTTHASC-Senec-2" pokládka multirúr pre optické vlákna v zemi a časť vzduchom v lokalite Strieborné jazerotext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.05.2016
Ministerstvo životého prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania, NDS a.s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 - Blatné križovatka" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, DEVICE s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky aprt. domy Slnečné jazerá juh, parc.č. 2625/57, 2625/55, 2629/1, 2625/1, 2627/4, 2553, 2552, 2625/56 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Józan Peter a manž. Gabriela Józanová, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky na parc. č. 5302/1, 5301/1, 147/1, 88, 89, 5302/2, 5297/9, 3478/2 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STAV - COLOR investičná, Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Zóna záhradných domov SO Komunikácia,spevnené plochy na parc. č. 4089/137,4083/99"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, e-Net, Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24, na parc. č. 3108/8"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office, rozhodnutie - zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Ministerstvo dopravy.., oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytov a nebytových priestorov Košická 32-38, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Radový bytový dom Košická 32-38 Senec, Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia Výst. 653-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Prípojka VN , SO trafostanica kiosková TS1, SO NN distribučné rozvody, SO NN prípojky SO Verejné osvetlenie" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Komunikácie a spevnené plochy"text celého oznámenia Výst.694-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, NDS, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Senec - Blatné križovatka Blatné"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Slovak Telekom a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH SC IBV Senec Malý Biel"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, PPA POWER DS, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC- Retenčná nádrž-zmena stavby pred dokončením"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Ing. Viktor Mikoczy za SHELL Slovakia, povolenie kanalizácia "ČSPL SHELL SENEC - Horný dvor, rozšírenie výdaja diesel"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Obecný úrad Veľký Biel, Oznam o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025, aktualizovaná verziatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Veľký Biel, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, tatra Office s.r.o., Oznámenie o začatí konania zmena činností - "SENEC - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.03.2016
Obed Hurbanová Ves odd stavebného poriadku, Robert Hladký a Helena Hladká, Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba rodinného domutext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.03.2016
Mesto Senec stavebný úrad, Ortler Real k.s., Oznámenie o začatí stavebného konania - reklamná stavbatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Bernolákovo, Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.02.2016
Okresný úrad Senec, Okresný úrad Bratislava, „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 - 2020"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, PPA Power DS s.r.o., upovedomenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením „SENEC - retenčná nádrž"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII, rozhodnutie o začatí konania - rozhodnutí o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 - Vstavok C"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, SHELL Slovakia, "ČSPL SHELL Senec-Horný dvor, rozšírenie výdaja diesel" - začatie vodoprávneho konania vyhláškoutext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.02.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Logistické centrum Goodmann, rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala E a D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.02.2016
Mesto Senec stavebný úrad, Norbert Horváth, povolenie 2ks reklamnej stavby na oplotení pozemku č. 2899text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.02.2016
Mesto Senec odbor starostlivosti o ž.p., Tatra Office s.r.o., rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.01.2016
Ministerstvo život. prostredia SR, územný generel dopravy hl. mesta Bratislavy - zaslanie záverečného stanoviskatext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.01.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STUPAVA real s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby 2 bytové domy na parc. č. 444/247, 444/248 444/109, 444/127 ,444/408 text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 18.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Logistické centrum Goodmann, oznámenie o začatí vodoprávneho konania „SO7 Retenčná nádrž"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, povolenie na stavbu Senec protipovodňová ochrana „Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov 1. etapa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, povolenie na stavbu Senec protipovodňová ochrana „Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov 2. etapa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.01.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, STAV-SCOLOR investičná, s.r.o., povolenie na stavbu Senec „Zóna záhradných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova ul." stavebné objekty Verejná splašková kanalizácia, Verejný vodovodtext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Obec Bernolákovo, Západoslovenská distribučná, a.s., Oznámenie o začatí územného konania "VN napájač pre projekt Triblavina - kostrová infrastruktúra"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Threemedia, s.r.o., povolenie reklamná stavba - „LED panel" na streche polyfunkčného objektu na Lichnerovej ulici č.64text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.12.2015
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna Nová tehelňa, Verejný vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizáciatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.12.2015
Ministerstvo životného prostredia, DOAS, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Senec Juh – Čierna voda“text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.12.2015
Rozhodnutie o umiestnení stavby, ATOPS, SO Komunikácia a SO NN rozvody 2.etapa "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.12.2015
Oznámenie Okresného úradu o začatí konania, Tatra Office s.r.o., zmen ačinností "Senec - Logistická hala A"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.12.2015
Oznámenie o začatí územného konania, Slovak Telekom a.s., umiestnenie stavby "FTTH SC IBV Senec Malý Biel"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.12.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, Mesto Senec, "Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - 2. etapa, Strieborné jazero"text celého oznamu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 04.12.2015
Oznam o začatí stavebného konania, Norbert Horváth - Hrubý Šúr, 2ks reklamná stavba na oplotení parc. č. 2899text celého oznamu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.12.2015
Stavebné povolenie, AAA Média s.r.o., reklamná stavba - „LED panel" na objekte výmenníkovej stanice p.č.739/12, Senectext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2015
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania, Threemedia, s.r.o., na reklamnú stavbu „LED panel" na parc. č. 3423/2 a 3420/1text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania - vydanie stavebného povolenia, BS develop, s.r.o., obytný súbor IBV Mlynský klin II. SO 03 VN prípojka, SO 04 TS, SO 05 NN rozvody, SO 06 prípojky NN, SO 07 VO, na pozemku pare. č. 5497/4, 5497/68, 5419/1, 5418/20, 5419/2, 5503,3838/1,3851, 3885text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2015
Rozhodnutie, Mgr.Gejza Varga, zmena nedokončenej stavby s názvom Súbor rodinných domov Senec - lokalita 4 , 2.etapa, komunikácie a spevnené plochy - zárubný múrtext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Rozhodnutie rozhodnutie o umiestnení stavby, ATOPS s.r.o., Obytná zóna Nová tehelňatext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Oznámenie Okresný úrad Senec o začatí vodoprávneho konania a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania,PROLOGIS SLOVÁK REPUBLIC IX, s.r.o., Senec: „Hala Bratislava, etapa II. - DC-9, stavebné objekty: 10.02 Vonkajší vodovod, IO.Ol Vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia" na parc.č.: 5590/3, 5594/1, 5590/13 text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou, Peter Józan, Svätého a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV na pozemku parc. č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.10.2015
Stavebné povolenie, SPP - distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. SNP - Rybárska UO2638" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.10.2015
Stavebné povolenie, SPP - distribúcia a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Senec , ul. Boldocká cesta - Jasná UO 2638" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.10.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania, reklamnej stavby, AAA Média s.r.o., „LED panel" na objekte výmenníkovej stanice p.č. 739/12 v Sencitext celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.10.2015
Územné rozhodnutie Mesto GALANTA, Orange Slovensko, a. s., rozhodnutie o umiestnení stavby „Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XIII (P) s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „MA Schenker PLD DC 7.2 Senec" text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - PPA Servis, s.r.o., povolenie zmeny stavby pred dokončením Komunikácia alS pre LCP, stavebné objekty: SO 02 Dažďová kanalizácia..text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic X s.r.o., zmena navrhovanej činnosti „DC 8 Tomra - Rozšírenie parkovísk"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015
Rozhodnutie Okresný úrad Senec - ProLogis Slovák Republic XXVIII s.r.o.,zmena navrhovanej činnosti „Skladová hala DC 10"..text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.10.2015

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce priamym prenájmom

Predmet nájmu: stĺpy verejného osvetlenia, infosystém Mesta Senec a časti parciel podľa povolenia o umiestnení RIP zariadení vydaného odborom ŽP a výstavby Mesta Senec na katastrálnom území Mesta Senec za účelom umiestnenia reklamno-informačného zariadenia.

Cena nájmu: minimálna cena je podľa prílohy č. 4 ods. 9, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

Cenové ponuky: môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Senci priebežne počas celého kalendárneho roka v zalepenej obálke označenej „Priamy prenájom 1/2016“

Ostatné informácie: Ing. Roman Šuplata, 02/20205129
zverejnené 11.01.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc. č. 3186/1 ktorá je identická s E-KN parc. č. 3818/126 vedenej na LV 9058, o výmere 3m x 4m t.j.12m2, ktorý sa nachádza na Športovej ul. na účel umiestnenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť Prometal Slovensko s.r.o., Hviezdoslavova 9, Senec.

Cena nájmu: 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú

Nájomca: Prometal Slovensko s.r.o., Hviezdoslavova 9, Senec.

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je spoločnosť Prometal Slovensko s.r.o. prevádzkovateľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.

Ostatné informácie: Mgr. Vierka Žilková, 02/20205116
zverejnené 14.06.2016

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 660/6 zastavané plochy o výmere 48 m2 oddelený od pozemkou C-KN parc.č. 660/1 evidovaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.13/2015 vyhotoveným GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou

Kúpna cena: 5,- €/m2

Kupujúci: Juraj Lóczi

Odôvodnenie: Pozemok C-KN parc.č. 660/6 zastavané plochy o výmere 48 m2 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom užívaný.
zverejnené 07.06.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: pozemok nachádzajúci sa v okrese Senec, obec Senec, v katastrálnom územie Senec, a to časť E-KN parc. č. 116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, vedená na LV č. 9058 (Diel č. 7 o výmere 13 m2 a Diel č. 8 o výmere 43 m2 v zmysle geometrického plánu č. 116/2015 zo dňa 09.12.2015 vyhotoveného Miriam Filákovovu – GEODETIKA, s.r.o.)

Kúpna cena: 20,- €/m2, spolu 1.120,- €

Kupujúci: Koloman Futo a Helena Olleová, a to každý v podiele ½-ina k celku

Odôvodnenie: Časť pozemku je zastavaná stavbou v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich a časť pozemku je priľahlou plochou (dvor), ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou kupujúcich, ktorý kupujúci dlhodobo užívajú vrátane ich právnych nástupcov.
zverejnené 15.06.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: pozemky v okrese Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, a to C-KN parc. č. 5568/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5193 m2 a C-KN parc. č. 5572 zastavané plochy a nádvoria o výmere 487 m2, zapísané na LV č. 2800 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru

Kúpna cena: 20,- €/m2, spolu 113.600,- €

Kupujúci: NPL services s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 47784563

Odôvodnenie: jedná sa o priľahlé pozemky slúžiace ako prístup k pozemkom vo vlastníctve kupujúceho.
zverejnené 15.06.2016

Zámeny

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007