Dnes je piatok, 27. mája 2016, meniny má Iveta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Odpadové hospodárstvo

Ing. Viera Kolozsváriová vedúca, Jozef Luciak
Odd. verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
Kalinčiakova 19
903 01 Senec

Tel.: 02/4592 2757, 0911 053 634
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: musenec@senec.sk
Program odpadového hospodárstva mesta Senec na roky 2011-2015 na stiahnutie v PDF

Mesto Senec triedi odpady


Materiál na stiahnutie v PDF
Harmonogram zberu separovaných komodít 2016 v PDF

Separácia alebo triedenie odpadu sa stáva neodmysliteľnou a predovšetkým nevyhnutnou súčasťou nášho života.

Nezabúdajme však, že iba správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať!!!

Čo je recyklácia?
- ide o proces opätovného využitia už použitých materiálov a produktov (napr. papier, farebné a ostatné kovy, sklo, plasty, pneumatiky...). Zabraňuje plytvaniu primárnych zdrojov, znižuje spotrebu prírodných materiálov, prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov redukovaním množstva spotrebovanej energie a uskladnených odpadov. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov dokážeme ušetriť 3 - 5 násobne viac energie ako môžeme nadobudnúť spaľovaním.

Prečo separovať?
- pri triedenom zbere sa zbytočné, vyhodené veci považujú za druhotné suroviny (vhodné na ďalšie použitie) a už sa neklasifikujú ako odpad. Separáciou redukujeme množstvo odpadu odkladaného na skládku, a tým znižujeme negatívne účinky na životné prostredie. Taktiež znižujeme náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku.

Vedeli ste že...
- vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy?
- každý z nás ročne „vyprodukuje“ takmer 300 kg komunálneho odpadu?
- na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiaduce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí?
- od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej?

A preto predchádzajme zneškodňovaniu spaľovaním a vytváraním ďalších skládok!!!
.minimalizovaním odpadu
.opakovaným používaním využiteľného odpadu
.recyklovaním odpadu

Ako správne separovať?

PAPIER

- tvorí cca. 20% odpadu
- papier je možné recyklovať päť až sedemkrát
- 1 tona vytriedeného papiera = 17 ušetrených stromov
- vyhadzovaním papiera v SR zničíme ročne 3 000 ha lesa
- z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzleMODRÉ ZBERNÉ NÁDOBY A VRECIA
Princíp správneho triedenia: krabice musia byť poskladané, alebo roztrhané!
. PATRIA SEM:
papierové obaly, poskladané/roztrhané krabice a kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, telefónne zoznamy...
Označenie nachádzajúce sa na papierových obaloch


. NEPATRIA SEM:
mokrý, mastný, znečistený, asfaltový, dechtový a voskový papier, použité plienky a hygienické potreby

SKLO

- tvorí cca. 12 % odpadu
- je dokonale hygienické, ekologicky významné a 100% recyklovateľné
- z 5 vyseparovaných sklenených pohárov je možné vyrobiť vázu na kvety
- sklenené obaly môžeme opätovne použiť 15 – 75 krát, sú dlhodobo dobre recyklovateľnéZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY
Princíp správneho triedenia: fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.

. PATRIA SEM:
nevratné obaly zo skla od nápojov biele aj farebné, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy
Označenie nachádzajúce sa pri sklenených obaloch. NEPATRIA SEM:
keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné sklo, drôtené sklo

PLASTY

- tvoria cca. 7 % odpadu
- na výrobu jedného koberca stačí 150 zozbieraných plastových fliaš
- sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie
- ich rozklad v prírode trvá niekoľko desaťročí

ŽLTÉ ZBERNÉ NÁDOBY A VRECIA
Princíp správneho triedenia: obaly musia byť vyprázdnené a stlačené!!!

. PATRIA SEM:
PET fľaše od nápojov, farebné aj biele (ich objem je potrebné najskôr zmenšiť zošliapnutím, stlačením), čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov, tekutých mydiel a pod., rast. olejov, potravín, destilovanej vody
Obaly sú označené v spodnej časti skratkami HD-PE, PE_HD, PE, PP, PET

. NEPATRIA SEM:
novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, chemikálie, plasty s obsahom kovu, polystyrén, farby, linoleum, guma, molitan

KOVY

- tvoria cca. 5 % odpadu
- recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrickú energiu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín
- zo 670 vyzbieraných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
- recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 % energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu
- medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárneČERVENÉ ZBERNÉ NÁDOBY
Princíp správneho triedenia: kovové obaly musia byť vyprázdnené!!!

. PATRIA SEM:
- kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét, hliníkové nádobky z čajových sviečok

. NEPATRIA SEM:
- kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly znečistené zvyškami potravín, voskom a pod.

Odvoz separovaných zložiek odpadu je zabezpečený mestom Senec v spolupráci so spoločnosťou AVE Bratislava s.r.o každú stredu!

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

- pod pojmom komunálny odpad rozumieme odpad vyprodukovaný v domácnostiach, odpad podobného zloženia a vlastností, ktorého pôvodcom sú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia.
- za nakladanie s komunálnym odpadom je zodpovedná obec.
- do zbernej nádoby na komunálny odpad patrí všetok odpad, ktorý nemožno vytriediť.NÁDOBY
1100 L nádoba 120 L nádoba

. NEPATRIA SEM:
- nebezpečný odpad, elektrický a elektronický odpad, stavebný odpad, objemný odpad či bioodpad.
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 40% komunálneho odpadu. Najlepším spôsobom ako sa zbaviť bioodpadu je kompostovanie.
Do zberných nádob nehádžeme horúci popol! V prípade, ak zamestnanec zistí, že v nádobe nachádza horúci popol, nádoba Vám nebude vyprázdnená!
Tým, že sa do komunálneho odpadu dostávajú zložky, ktoré tam nepatria, vyhadzujeme svoje peniaze do koša!
Čo robiť, aby sme neplytvali svojimi peniazmi?
Je potrebné odpad S E P A R O V AŤ !!!
Správne separovanie odpadu umožňuje opätovne odpad spracovať a vyrobiť nový výrobok.

ZBERNÝ DVOR

Podľa usmernenia vo všeobecne záväznom nariadení mesta SENEC je zberný dvor určený výhradne pre fyzické osoby občanov mesta SENEC.
Pôvodca odpadu sa preukazuje preukazom totožnosti s vyznačením trvalého bydliska. Drobné stavebné odpady je možné odovzdať na Zbernom dvore do množstva max. l m3 odpadu na osobu a rok. /zlučovanie nie je možné/. Odber odpadov sa uskutočňuje bezplatne.

Odoberané odpady:

– veľkorozmerný odpad /nábytok, koberce,/
– drobné stavebné odpady /z drobných stavebných prác domácností na ktoré netreba stavebné povolenie do max. objemu 1 m3/.
– autobatérie, monočlánky, akumulátory
– jedlé oleje
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia /biela a čierna technika/
– pneumatiky z osobných motorových vozidiel
– druhotné suroviny /železo, plast/
– polystyrén
– bioodpad /pokosená tráva, lístie, konáre/

Prosíme občanov, aby odpad do zberného dvora /ZD/ dovážali výhradne počas otváracích hodín.

Odpad uložený pri ZD je považovaný za vytváranie nepovolenej skládky a podľa zákona o odpadoch č.409/2006 Z, z, § 18 odst.3 písm. „a“ sa takéto konanie trestá pokutou do výšky 166.- €.

Otváracie hodiny:
Od 1. novembra do 30. marca: pondelok až piatok 08:00 až 16:00 /obed 12:00 až 12:30/
sobota 08:00 až 14:00.
Od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 30. októbra: pondelok až piatok 08:00 až 18:00 /obed 12:00 až 12:30/. V sobotu od 08:00 do 14:00.
Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 /obed 12:00 až 12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00.


Je nevyhnutné mať so sebou občiansky preukaz.Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007