Dnes je utorok, 21. októbra 2014, meniny má Uršuľa
rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrhy VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta - o určení názvov ulíc v meste Senec Pripomienkovanie prílohy 2 VZN o vyske dotacie ziak | pdf zverejnené 16.06.2014
upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je návrh VZN zverejnený najmenej na desať (10) dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na desať (10) dní.
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme, elektronicky (durcova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Senci. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1/2012 v znení dodatku č. 1, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec Návrh Dodatku č.2 VZN 6/2011 | pdf
zverejnené 10.06.2014
Ustanovenie § 6 ods. 4 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov určuje, že pred schválením Dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „Dodatku k VZN“) je návrh Dodatku k VZN zverejnený najmenej na desať (10) dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh Dodatku k VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Senci.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Senci sa uskutoční 26.6.2014, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 11.6.2014.
Dňom vyvesenia návrhu Dodatku k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 21.6.2014, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme, elektronicky na adrese zilkovav@senec.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Senci. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k Dodatku k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ Dodatku k VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu Dodatku k VZN.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta - Prevádzkový poriadok cintorínov Pripomienkovanie prílohy 2 VZN o vyske dotacie ziak | pdf zverejnené 10.06.2014
Ustanovenie § 6 ods. 4 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov určuje, že pred schválením Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je návrh VZN zverejnený najmenej na desať (10) dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Senci.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Senci sa uskutoční 26.6.2014, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 11.6.2014.
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 21.6.2014, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme, elektronicky na adrese zilkovav@senec.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Senci. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007