Dnes je pondelok, 05. októbra 2015, meniny má Viera
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Zrušenie VZN

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnosti č. 12 z roku 2001. zverejnené 26.08.2015
MsR súhlasí so zrušením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnosti č. 12 z roku 2001.
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o chove zvierat schválené dňa 27.5.1993. zverejnené 26.08.2015
MsR súhlasí so zrušením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o chove zvierat schválené dňa 27.5.1993.

Návrhy VZN

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja | pdf zverejnené 26.08.2015
upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením VZN, resp. dodatku je návrh VZN, resp. dodatku zverejnený najmenej na 10 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, resp. dodatku, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 10 dní. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 10.09.2015, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 26.08.2015.
Dňom vyvesenia návrhu Dodatku č. 1 k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme (adresované na ekonomický odbor), elektronicky (na adresu matusova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k Dodatku č. 1 k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ Dodatku č. 1 k VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec o pamätihodnostiach mesta Senec Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2012 | pdf zverejnené 11.09.2015
Mesto Senec v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje prijatie dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec. Uvedený dodatok nadobúda účinnosť 26.9.2015.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007