Dnes je piatok, 18. apríla 2014, meniny má Valér
rssRSS Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrhy VZN

Návrhu Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č.6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č.1 Návrh Dodatku č.2 VZN 6/2011 | pdf
zverejnené 09.04.2014
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 22.04.2014, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku v písomnej forme /adresované na odbor sociálnych služieb mesta/, elektronicky /na adresu matulovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec, odbor sociálnych služieb mesta. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN Pripomienkovanie prílohy 2 VZN o vyske dotacie ziak | pdf zverejnené 09.04.2014
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 22.04.2014, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku v písomnej forme /adresované na školský úrad mesta Senec /, elektronicky /na adresu skolysenec@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec, školský úrad mesta Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007