Dnes je pondelok, 30. novembra 2015, meniny má Ondrej, Andrej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 - 3. zmena

Návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2015, 3. zmena - popis + tabuľky zverejnené 25.11.2015
Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 10.12.2015, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 25.11.2015.
Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme /adresované na ekonomický odbor/, elektronicky /na adresu matusovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016

Návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2016, popis + tabuľky zverejnené 25.11.2015
Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 10.12.2015, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 25.11.2015.
Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme /adresované na ekonomický odbor/, elektronicky /na adresu matusovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Návrhy VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane | pdf zverejnené 25.11.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 7.11.2015, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme /adresované na referát personalistiky a RĽZ/, elektronicky /na adresu maczeakovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Pripomienky k návrhu VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane | pdf zverejnené 25.11.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 7.11.2015, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme /adresované na referát personalistiky a RĽZ/, elektronicky /na adresu maczeakovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Pripomienky k návrhu VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. .../2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky | pdf zverejnené 25.11.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 07.12.2015, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme /adresované na Mestský úrad v Senci/, elektronicky /na adresu kubliniaka@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Školskom úrade v Senci, Lichnerova 61, Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. .../2015 ktorým sa určujú obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu Návrh VZN ktorým sa určujú obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu | pdf zverejnené 25.11.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 07.12.2015, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme /adresované na Mestský úrad v Senci/, elektronicky /na adresu kubliniaka@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Školskom úrade v Senci, Lichnerova 61, Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. .../2015 ktorým sa určuje výška a spôsob príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách Návrh VZN ktorým sa určuje výška a spôsob príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách | pdf zverejnené 25.11.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 07.12.2015, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme /adresované na Mestský úrad v Senci/, elektronicky /na adresu kubliniaka@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Školskom úrade v Senci, Lichnerova 61, Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | pdf zverejnené 25.11.2015
upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením VZN je návrh VZN zverejnený najmenej na 10 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 10 dní. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 10.12.2015, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 25.11.2015.
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme (adresované na ekonomický odbor), elektronicky (na adresu matusova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2015 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senec Návrh VZN č. 3/2015 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senec | pdf zverejnené 25.11.2015
upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením VZN je návrh VZN zverejnený najmenej na 10 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 10 dní. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 10.12.2015, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 25.11.2015.
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme (adresované na ekonomický odbor), elektronicky (na adresu matusova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.
Návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016 - 2019 Návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016 | pdf zverejnené 26.11.2015
Mesto Senec ako príslušný orgán pre vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb v zmysle § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a p) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje návrh komunitného plánu na pripomienkovanie. Dňom vyvesenia návrhu komunitného plánu sociálnych služieb začína plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Komunitného plánu v písomnej forme /adresované na odbor sociálnych služieb mesta/, elektronicky /na adresu matulovaj@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec, odbor sociálnych služieb mesta a to v termíne do 07.12.2015.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007