Dnes je utorok, 28. marca 2017, meniny má Soňa
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrhy VZN

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1. až 4. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 3/2009 | pdf zverejnené 22.03.2017
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „návrh dodatku k VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Dňom vyvesenia návrhu dodatku k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku k VZN v písomnej forme, elektronicky /na adresu zilkovav@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2016 | pdf zverejnené 22.03.2017
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „návrh dodatku k VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Dňom vyvesenia návrhu dodatku k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku k VZN v písomnej forme, elektronicky /na adresu zilkovav@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu. Návrh VZN ktorým sa určujú školské obvody | pdf zverejnené 22.03.2017
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota , počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN, v písomnej forme /adresované na Mestský úrad v Senci/, elektronicky /na adresu kubliniaka@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007