Dnes je piatok, 12. februára 2016, meniny má Perla
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Dodatok č. 6 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 tohto VZN. Návrh Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2010 | pdf zverejnené 26.01.2016
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu dodatku č. 6 k VZN, začína plynúť najmenej 10-dňová lehota – t.j. do 05.02.2016, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 6 k VZN, v písomnej forme /adresované na Mestský úrad v Senci/, elektronicky /na adresu kubliniaka@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Školskom úrade v Senci, Lichnerova 61, Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku č. 6 k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu dodatku č. 6 k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ dodatku č. 6 k VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu dodatku č. 6 k VZN.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007