10. rokov obnovenia činnosti ZO SZPB Senec
16.6.2017

image002.jpg

 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Senec zhodnotila svoju doterajšiu činnosť 9. júna 2017 na členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v Galérii Labyrint. Pri tejto príležitosti, zásluhou Ladislava Neuwirtha a Jána Koczku, si členovia mohli pozrieť aj výstavu fotodokumentácie z činnosti obnovenej základnej organizácie.

ZO SZPB Senec obnovila svoju činnosť 21. marca 2006 na ustanovujúcej členskej schôdzi v MsKS v Senci, ktorá sa konala za účasti podpredsedu ObV SZPB Ing. Štefana Kopčana a tajomníčky Kataríny Frišovej. Schôdze sa zúčastnilo 11 ľudí, zástupcovia členov bývalej ZO SZPB Senec, ZO KSS Senec a MUDr. Oľga Čerbaničová. Na tomto zasadnutí boli  prijatí štyria noví členovia, ktorí pomohli vytvoriť nový päťčlenný výbor ZO SZPB Senec pod vedením MUDr. Oľgy Čerbaničovej ako predsedníčky ZO.

Prvá členská schôdza obnovenej ZO pri príležitosti 62. výročia SNP, bola vyjadrením úcty a vďaky našim trom žijúcim účastníčkam domáceho odboja  Helene Ivanišovej, Zuzane Zrnekovej a Margite Kolárikovej ako i všetkým účastníkom SNP.

Koncom roka 2006 mala naša ZO 19 členov. Hlavnou a najťažšou úlohou bolo získavanie nových členov, hlavne z radov mladšej generácie. Na členskej schôdzi 9. júna 2017, sme prijali ďalších členov a stav členov ZO sa tak zvýšil na  38 členov.

Vďaka usilovnej práci  výboru ZO a vzájomnej dobrej spolupráci s ostatnými členmi organizácie sa z nefunkčnej organizácie  stala plne funkčná organizácia. Od roku 2012 predsedom ZO je Zdenko Marton. Výbor ZO naďalej spolupracuje s MUDr. Oľgou Čerbaničovou, Ladislavom Neuwirtom a Mgr. Boženou Venerčanovou. Hlavnými piliermi našej desaťročnej práce boli závery Oblastných konferencii a zjazdov SZPB, ktoré boli rozpracované do Plánov hlavných úloh ZO SZPB Senec. V priebehu 10 rokov výbor zasadal celkom 70 krát, zabezpečil 20 členských a 5 výročných členských schôdzí ZO. V rámci vzdelávania a starostlivosti o členskú základňu sme uskutočnili besedy na aktuálne témy a posedenia plné otázok a odpovedí. Nezabúdame na členov Oblastného výboru v Bratislave, ktorí výrazne ovplyvnili činnosť našej ZO.  S láskou a úctou spomíname na našich zosnulých členov a vďaka Irme Farkašovej sú posledné rozlúčky s našou organizáciou veľmi dôstojné. Nezabúdame  na našich chorých členov, na naše ženy, na našich jubilantov, zasielame im srdečné blahoželania a kytičkou kvetov im ďakujeme za ich prácu vo zväze.

Z našich najdôležitejších úloh je prinavrátiť česť a úctu slávnym historickým udalostiam ako je Oslobodenie a SNP. Túto úlohu si naša organizácia plní na úseku práce s mládežou, účasťou na pietnych aktoch, organizáciou zájazdov Po stopách SNP, názornou agitáciou, dopisovaním do Senčana, Ročenky odbojára, dvojtýždenníka Bojovník a vedením Kroniky ZO SZPB Senec. Výbor ZO si uvedomuje dôležitosť práce s mládežou. Prípravou kvízov, vedomostnou a výtvarnou súťažou, prednáškami z histórie  pre žiakov ZŠ v Senci a okolia sa nám vytvoril priestor na vzájomnú spoluprácu so školami. Toho roku 7. júna sa uskutočnil 7. ročník Behu oslobodenia chlapcov a dievčat mesta Senec v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl.

Vďaka dobrej spolupráci s vedením mesta Senec a vďaka finančným príspevkom z rozpočtu mesta Senec vieme realizovať naše projekty. Ďakujeme za bezplatné využívanie priestorov MsKS na aktivity ZO a možnosť propagovať akcie ZO v Kalendári podujatí, ktoré vydáva Správa cestovného ruchu v Senci. Teší nás spolupráca so ZO SZPB Nový Svet a ZO SZPB č. 20 a ďakujeme za aktívnu spoluprácu ZO KSS Senec.

Ing. Lýdia Nedvědová tajomníčka ZO SZPB Senec.

Foto: Erika Ambrušová

 

Galéria obrázkov k článku