Ako požiadať a zúčtovať dotáciu ?
2.12.2018

dotácie.jpg

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Senec v zmysle VZN č.1/2012 v znení dodatkov 1 až 4 na rok 2019

Blíži sa koniec roka a s ním termín podania dotácie - 31.12.2018.  Žiadosti sa podávajú v zmysle VZN v písomnej forme a  vďaka spolupráci s WellGiving, o.z. a podpore EÚ - ESF a OP EVS, sme pripravili aj možnosť podať žiadosť aj elektronicky:  https://senec.egrant.sk/.

 Výhodami elektronického podania žiadosti je:

- rýchlosť – žiadosť a následne vyúčtovanie môžete vyplniť v čase a v mieste, ktoré Vám vyhovujú; zmluvy o poskytnutí dotácii budú vypracované rýchlejšie a tým skôr Vám budú poukázané i finančné prostriedky;

- jednoduchosť – elektronické vypĺňanie žiadosti Vás postupne naviguje na správne a kompletné vyplnenie žiadosti, systém Vás informuje o podaní žiadosti;

- transparentnosť – k žiadosti a k vyúčtovaniu sa môžete kedykoľvek vrátiť, systém Vás informuje o dôležitých termínoch, napr. termíne zúčtovania dotácie;

komplexnosť a jednotnosť – žiadosť bude prepojená so zmluvou a so záverečným vyúčtovaním dotácie;

- odborná pomoc   administrátora – administrátor Vám poskytne odbornú pomoc pri zadávaní žiadosti i zúčtovania.

       Elektronické podávanie žiadosti o dotácie pre rok 2019 bude v pilotnom projekte tak máte možnosť si to vyskúšať a naučiť sa.

 

Zúčtovanie dotácie  z rozpočtu mesta Senec v zmysle VZN č.1/2012 v znení dodatkov 1 až 4 za rok 2018

Vyplniť a podať tlačivo – Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Senec s povinným dokladmi:

- kópie bankových výpisov, ktoré dokumentujú príjem a použitie poskytnutej dotácie,        

- kópie faktúr, kópie výdavkových a príjmových pokladničných dokladov,

- doklady z registračnej pokladne v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- správa o činnosti žiadateľa za rok, v ktorom obdržal dotáciu so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia projektu vrátane fotodokumentácie, propagačných materiálov – programy, pozvánky, výstrižky z tlače, propagácia mesta, prezenčné listiny a pod. Súčasťou správy je aj informácia o súťažiach, do ktorých sa členovia klubu zapojili a turnajoch, ktorých sa členovia klubu zúčastnili, ktoré zorganizovali.

Originály dokladov predložených na zúčtovanie musia mať vyznačené, že boli použité k zúčtovaniu dotácie v zmysle zmluvy o dotácii.

Pre jednotné a jednoduchšie zúčtovanie dotácie sme pripravili Pomocnú tabuľku, fotokópie dokladov uvedených v tabuľke tvoria tiež prílohu Zúčtovania.

Všetky ďalšie informácie a tlačivá nájdete:

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/ako-poziadat-a-zuctovat-dotaciu

 

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy

Názov
Dotácie