Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“
21. 7. 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“

 

Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ (zrážky)prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných/vlastných zdrojov.
Postup pri uplatnení generálneho pardonu:
• producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29), v termíne od 20. júna do 31. augusta 2017, vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré sa nachádza v sekcii Formuláre na stiahnutie;
• na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Generálny pardon nebudeme môcť uplatniť, ak:
• bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017;
• producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017;
• je u producenta odpadových vôd potvrdený neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu;
• BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd;
• medzi producentom a BVS už existuje súdny spor.

V prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR.

 

Galéria obrázkov k článku