Informácie a odporúčania ku koronavírusu COVID-19
24. 3. 2020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19-page-001.jpg

30.3.2020

- Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-eu-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU https://www.zmos.sk/ucime-na-dialku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.3.2020

-  Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 - Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov škôl a školských zariadení z ministerstva školstva. Tento dokument sa bude budúci týždeň aktualizovať s tým, že súvisí aj s pracovnoprávnymi otázkami, na ktorých Kancelária ZMOS momentálna pracuje. Dokument rezortu školstva je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/vplyv-prijatych-opatreni-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-z-ministerstva-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Stručná príručka verejného obstarávania je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/strucna-prirucka-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-zo-zasadnutia-ustredneho-krizoveho-stabu-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Ďalšia informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách je TU https://www.zmos.sk/informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.3.2020

Opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (COVID-19):

  • Opatrenie č. OLP/2732/2020 – zakazuje sa s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. od odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka apod.) - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/2733/2020 – nedeľné zatvorenie vymenovaných predajní a vykonávanie v nich dezinfekcie (sanitárni deň) s účinnosťou od 25.3.2020 - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/2775/2020 – dočasne sa zakazuje poskytovanie sociálnych služieb od 25.3.2020 vo vymenovaných zariadeniach v opatrení (denné stacionáre, centrá a iné) - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/273112020 – od 24.03.2020 do odvolania sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu. Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Stanoviská nájdete TU

 https://www.zmos.sk/pitna-voda-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- USMERNENIE ÚVO pre verejných obstarávateľov v súvislosti s COVID - 19. Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval usmernenie pre verejných obstarávateľov ako obstarávať počas tejto mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-uvo-pre-verejnych-obstaravatelov-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Súčasťou linku je aj infografika k zákazke s nízkou hodnotou, ktorá  obsahuje aj finančné limity pre danú kategóriu.

- Informácia o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam nájdete TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.3.2020

Nové opatrenia vlády SR
• Nutnosť nosiť rúška, ktoré zakrývajú ústa a nos mimo svojho domu či bytu.
• V súvislosti s pandémiou je zavedené nakupovanie pre seniorov každý deň od 9:00 do 12:00. Obchody budú mať počas nedelí sanitárny deň a pre verejnosť budú zatvorené.
• V radoch treba dodržať 2-metrové odstupy.
• Vlaky zadarmo pre študentov sú zrušené a dôchodcom sa zatiaľ odporúča nevyužívať vlaky zadarmo.
• Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
• Tri nemocnice budú vyčlenené na liečbu ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva pripraví reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, jedna na východe a jedna v strede krajiny. V ostatných nemocniciach budú samostatné pavilóny.
• Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osamelý starší človek, prosíme, aby sa prihlásil buď sám alebo aby to nahlásili ľudia z jeho rodiny alebo okolia na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk, 02/2020 5121 02/2020 5122.
• Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné zdroje a rešpektovať všetky nariadenia a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
 

23.3.2020

- COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom:

www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

- Najnovšie správy o opatreniach EÚ v súvislosti s COVID-19:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

16.3.2020

- Od 17. marca 2020 až do odvolania nebude premávať Mestská autobusová doprava.

- Vstup do mestských budov je možný len s ochranným rúškom alebo inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

- Školy sú zatvorené až do termínu, ktorý určí Vláda Slovenskej republiky. Na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha vyučovanie prostredníctvom Edupage.

- Dezinfekcia prebehla aj vo všetkých mestských budovách a na verejných ihriskách, kde sa bude podľa potreby naďalej opakovať.

- Mestský úrad v Senci je pre verejnosť uzavretý, až do odvolania je otvorená iba podateľňa. Prosíme obyvateľov mesta, aby s úradom komunikovali telefonicky alebo cez internet a podateľňu navštívili len v ojedinelých a odôvodnených prípadoch. Vstup do priestorov úradu je kontrolovaný informátormi a je možný len s ochranným rúškom inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

- Na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine, kde sa v lete koná Vínny festival) je prístup k pitnej vode pre tých, ktorí k nej iným spôsobom nemajú prístup. Ide najmä o ľudí bez domova.

- Ak viete o niekom vo svojom okolí, kto potrebuje pomoc, najmä o osamelom staršom človeku, prosíme, aby ste to nahlásili na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk, 0911 187 178

- Mesto tvorí databázu dobrovoľníkov, ktorí by v prípade potreby mohli pomôcť v rôznych situáciách, ktoré v rámci mesta môžu nastať. Dobrovoľníkov prosíme, aby sa prihlásili na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk

- Čo sa týka stravy pre dôchodcov, počas tohto týždňa treba nahlásiť záujem o rozvoz stravy. Rozvoz stojí 33 centov na deň a platí ho klient. Platby žiadame realizovať elektronicky prevodom z účtu na účet. Číslo účtu dostávajú stravníci v obedároch. Zverejnené bude aj na stránke mesta Senec.

- Auto na prepravnú službu (tzv. „sociálny taxík“) bude k dispozícii aj naďalej, ale v obmedzenom režime. Potrebu takejto dopravy je potrebné oznámiť deň dopredu na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: banicovam@senec.sk, 02/2020 5145.

- Zberný dvor je od 17. marca 2020 zatvorený. Bioodpad (pokosenú trávu, konáre a pod.) treba nechať pri svojom rodinnom dome a odvoz dohodnúť na útvare zelene, údržby a čistenia mesta Senec v termíne, ktorý si občan mesta Senec dohodne telefonicky na čísle 0911 053 634 alebo na mailovej adrese: kolozsvariovav@senec.sk, odpady@senec.sk

- Keď bude mať mesto k dispozícii rúška, dostanú ich najprv seniori, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. Vybavovať sa teda budú ľudia od najvyššieho veku po najnižší.

- Mesto Senec pozastavilo zasadnutia komisií a odkladá aj zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci. O nových termínoch bude včas informovať.

- Oficiálny webportál Vlády SR - Koronavírus na Slovensku COVID-19 nájdete v časti Súbory/prílohy

15.3.2020

- Dnes Vláda Slovenskej republiky informovala o tom, že je na Slovensku spolu 61 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus COVID-19. V súvislosti s narastajúcimi počtami nakazených schválila Vláda SR vyhlásenie núdzového stavu pre oblasť zdravotníctva podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. Núdzový stav platí od 16. marca 2020 od 6:00.

- Budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

- Všetky doterajšie rozhodnutia zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupných centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659€. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia. (zdroj: korona.gov.sk)

- Mestská polícia okrem preverovania a riešenia hlásení z čísla 159 robí aj pravidelné kontroly detských ihrísk a verejných priestorov.

- V prípade, že máte vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia a nedodržiava povinne nariadenú 14-dňovú karanténu, môžete kontaktovať kompetentných:

Políciu na čísle 158

Úrad verejného zdravotníctva SR

13.3.2020

- Veľkonočné trhy v Senci sú zrušené.

12.3.2020

- Zberný dvor na Železničnej ulici v Senci bude otvorený len v pondelok a v stredu.

- Posúva sa termín jarného upratovania, ktoré sa malo konať 21. a 28.3.2020.

- MAD bude do 27.3.2020 premávať v obmedzenom režime. Prosíme cestujúcich, aby nastupovali/vystupovali zadnými dverami a nesadali si za vodičom na zapáskované miesta.

- Mesto Senec pristúpilo k dezinfekcii svojich budov a taktiež bude dezinfikovať aj detské ihriská.

- Mestský úrad pracuje od zajtra až do odvolania v pohotovostnom režime. Verejnosti prístupná je LEN PODATEĽŇA:

Pondelok a piatok od 8:00 do 11:00 hod
Streda od 13:00 do 16:00 hod

- V prílohách je pripojená tlačová správa zo zasadnutia krízového štábu Mesta Senec zo dňa 12.3.2020.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SENEC: 

prevádzka prerušená u nasledujúcich zariadení do 29.03.2020 vrátane, a to na základe mimoriadnych opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec 

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

- Slovak Lines, a.s. prosí všetkých cestujúcich, aby z preventívnych dôvodov nechali miesta hneď za vodičom prázdne.

- Ústredný krízový štáb prijal tvrdé opatrenia v záujme spomalenia šírenia infekcie koronavírusu COVID-19. Školy zostávajú zatvorené zatiaľ do 27. marca 2020.

- Mesto pristúpilo k dezinfekcii všetkých mestských budov rozprašovačmi so špeciálnym alkoholovým roztokom.

- Do príloh je pripojené vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

- Mesto ruší plánované oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa malo konať 25.3.2020.

- Do príloh bolo pridané stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k dopadu opatrení na zamestnancov v súvislosti s hrozbou koronavírusu, v spolupráci s Odborovým zväzom Pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

- Do 23.3. budú zrušené bohoslužby ako aj všetky stretnutia v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Senec.

11.3.2020

- Autobusy Mestskej autobusovej dopravy budú až do 23.3.2020 premávať v prázdninovom režime. V autobusoch prebehne tiež dezinfekcia.

- V Tureckom dome sú zatvorené aj priestory Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. a Turistickej informačnej kancelárie až do 23.3.2020.

- Do príloh nižšie bolo pridané Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa z 9.3.2020.

- Prednáška v Mestskom múzeu, ktorá sa mala konať 16.3.2020, je preložená na 15.5.2020.

10.3.2020

- Boli pridané do príloh nižšie "Verejná vyhláška_rozhodnutie izolácia v domácom prostredí ÚVZ SR 9.3.2020" a "Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 9.3.2020" vydané ÚVZ SR opatrenia, platné od 10.3.2020 do odvolania.

- Zariadenie opatrovateľskej služby je zatvorené, bez návštev od 7.3.2020 do odvolania. Denné centrum (Klub dôchodcov) je zatvorené od 9.3.2020 do odvolania. Seniori si aj naďalej môžu prevziať stravu v Stredisku sociálnych služieb, nemôžu sa však v jedálni stravovať.

- AKTUÁLNE INFORMÁCIE O prerušení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec:

prevádzka prerušená u nasledujúcich zariadení do 13.03.2020 vrátane, predpokladaný začiatok prevádzky je plánovaný od pondelka 16.03.2020

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

 

- Ani v Senci sa nebudú do 23.3. sláviť bohoslužby. Farár seneckej farnosti Jozef Dúc informoval, že kostol bude otvorený ako doteraz a bude možné pristupovať k sviatosti zmierenia (spoveď). Povzbudzuje tiež veriacich k individuálnej modlitbe. Toto opatrenie je výsledkom zákazu slávenia bohoslužieb predsedu vlády Petra Pellegriniho a stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

 

- Bohoslužby až do odvolania ruší aj Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Senec. Rušia sa aj všetky stretnutia, ktoré sa mali konať počas tohto týždňa.

 

- Primátor Dušan Badinský zvolal stretnutie krízového štábu. Nariadenia sú nasledovné:

1. Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec ostávajú uzavreté do 13.3.2020 /vrátane/ a bude v nich prebiehať dezinfekcia.

2. Uzatvorenie MsKS a mestského múzea.

3. Mesto bude dezinfikovať všetky budovy v pôsobnosti mesta Senec .

4. Mestský úrad bude fungovať v pohotovostnom režime. Otvorená podľa úradných hodín bude len podateľňa a pokladňa.

5. Upozorňujeme občanov, aby dodržiavali nariadenie Krízového štábu Slovenskej republiky, ktoré hovorí o 14 dňovom zákaze konania akýchkoľvek verejných, spoločenských, športových a kultúrnych podujatí.

6. Žiadame občanov aby sledovali a prísne dodržiavali všetky nariadenia vydané Krízovým štábom SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR.

7. Vyzývame občanov, aby nešírili paniku a boli voči sebe ohľaduplní a tolerantní.

8. Budeme aj naďalej sledovať situáciu a na základe informácii z Krízového štábu SR, budeme aktualizovať usmernenia a nariadenia.

 

- Mestské kultúrne stredisko v Senci bude do 23. marca 2020 zatvorené. Zatvorené budú všetky oddelenia a počas tohto obdobia sa rušia všetky podujatia.

 

- Súkromná základná škola S.E.N.E.C, ktorá sídli v budove SOŠ automobilovej a priemyslu na Kysuckej ulici, rozhodla po monitorovaní situácie medzi súkromnými školami a školami v okolitých okresoch predĺžiť mimoriadne voľno až do piatka 13.3.2020. Vedenie školy odporúča, aby sa deti navzájom nenavštevovali.

 

- SZUŠ R. Madarászovej je zatvorená do piatka 13.3.2020 vrátane.

 

- SZUŠ Ateliér zrušila vyučovanie do odvolania.

 

- 23.3.2020 divadlo Panikári - zrušené, vstupenky budú platiť na nový termín v októbri.

 

9.3.2020

- Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka (10.3.) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer). Bude platiť aj 14-dňová domáca karanténa pre občanov, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. Ďalej potvrdil, že počet pozitívnych prípadov koronavírusu sa zvýšil, ohniská nákazy sú aj v Martine a Košiciach. Zdroj: Pravda, TASR

 

- Na mestskom úrade zasadal krízový štáb, ktorý na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva potvrdil opatrenia vydané po krízovom stretnutí vedenia mesta a dotknutých vedúcich zamestnancov. RÚVZ následne poslal mestu žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike.

 

- Ruší sa vítanie detí do života, ktoré sa malo uskutočniť 14.3.2020.

 

- Solar Hvezdáreň Senec ruší prednášku v ZŠ s VJM A.M. Szencziho, ktorá sa mala uskutočníť 11.3.2020 a tiež program na Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa mal konať 15.3.2020.

 

- Talkšou Moniky Macháčkovej s Lukášom Latinákom, ktorá bola plánovaná na 11.3.2020 je zrušená.

 

- Farmárske trhy, ktoré sa mali konať 10.3.2020 na Námestí 1. mája, sú zrušené.

 

- Podujatie Mestskej knižnice "Noc s Andersenom" sa bude konať v náhradnom termíne, o ktorom budeme informovať. Mal sa pôvodne konať 27.3.2020.

 

- Nebude sa konať ani beseda s cestovateľom Krnom, ktorá mala byť 18.3.2020.

 

8.3.2020

- V meste Senec sa konalo krízové stretnutie vedenia mesta a dotknutých vedúcich zamestnancov. Školy a škôlky sa zatiaľ na dva dni zatvárajú - 9.3.-10.3.2020.

Prevádzka je prerušená u nasledujúcich zariadení do 10.03.2020 vrátane

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

 

6.3.2020

- Denné centrum (kluby dôchodcov) v Stredisku sociálnych služieb sa zatvára zatiaľ od 9.3.-13.3.2020.

 

Viac informácií nájdete v priložených súboroch.

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy