Informácie a odporúčania ku koronavírusu COVID-19
24. 3. 2020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19-page-001.jpg

3.6.2020

OPATRENIA PLATNÉ OD 3.6.2020 - 4. FÁZA UVOĽNENIA OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava 
  
sp.zn.: OLP/4592/2020    Bratislava, 02.06.2020  
 
Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  
 
 
   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto 
 
opatrenia: 
 
 
A) S účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. a nočné kluby.  Toto opatrenie neplatí pre:  
 
1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva), 3. zariadenia školského stravovania,  4. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom, 5. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 6. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ: 6.1 materské školy, 6.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 6.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, 6.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, 6.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov, 6.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov, 6.7 školské kluby detí, 7. stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, 8. jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky, 9. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, 10. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,  11. zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ. 
 
B) S účinnosťou od 03. júna 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 
 
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: - vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania, - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, - počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom, - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu, - vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, - zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 
 
V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča: - v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),  - pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,  - vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu, 
 
- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,  - vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,  - nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,  - prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné, - nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, - využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch, - pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest. 
 
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel), - ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.;  pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, - obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk, - príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu. 
 
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,  - odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, - vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 
 
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare, - upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), - dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). 
 
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo - wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - pri vstupe do zariadenia zabezpečiť meranie teploty a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup, - povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať, - vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky, - pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch  (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, - pri vstupe do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky viditeľne umiestniť oznam o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu. 
 
Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, 
 
používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 
 
Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné: - pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu), - prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, - zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko, - pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky, - pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok, - na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie, - na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 m, - na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok, - na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),  - pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,  - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 
 
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 
 
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,  -  po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, - pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice). 
 
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, - obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, - pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov), - zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v sále počas predstavenia, - prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.   Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné: - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 
 
- v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného  stravovania, - zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk.   C) S účinnosťou od 03. júna 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na: 1. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z., 2.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2, 3. nemocničné lekárne, 4. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,  5. prevádzky telekomunikačných operátorov, 6. prevádzky v  priestoroch zoologických záhrad, botanických záhrad a iných turistických atrakcií,  7. ambulantný predaj. 
 
D) S účinnosťou od 03. júna 2020 sa umožňuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.   E) S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: - vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  
 
predmetov, - zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, - zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,  - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk, - pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, - v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.  
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií: - vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),  - pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,  - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,  
10 
 
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,  - pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,  - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), - ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), - v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),  - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. 
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí: 
 
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, - zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, - zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,   - zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk;  - pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 
11 
 
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020. 
 
O d ô v o d n e n i e 
 
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. 
 
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

 

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA NOSENIA RÚŠOK, PLATNÉ OD 3.6.2020
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava 
Číslo: OLP/4591/2020    Bratislava 02.06.2020  
 
Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné: 
 
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou: - detí do 3 rokov veku, - osôb so závažnými poruchami autistického spektra, - osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, - vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, 
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre, - osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre, - pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, - žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, - žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, - poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, - deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, - osoby pri výkone športu, - fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, - osoby nevesty a ženícha pri svadbe, - detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, - účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, - osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, - účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode. 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020. 
 
O d ô v o d n e n i e 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.  
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 

 

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 

22.5.2020

TESTOVANIE NA COVID-19

Od 23. apríla 2020 spustila spoločnosť Medirex v Pezinku testovanie najprv samoplatcov a od konca apríla aj bezplatné testovanie indikovaných pacientov s tzv. COVID Passom - a to prostredníctvom mobilnej testovacej jednotky (MOM) umiestnenej v lokalite ZŠ na Fándlyho 11 v Pezinku.

Okrem toho na území Bratislavského kraja (podľa informácií uverejnených na webovej adrese https://korona.Rov.sk/poziadat-o-vvsetrenie-na-covid-19/fungujú (prostredníctvom COVID Passu) tieto odberové MOM:

Nemocnica Kramáre - UNB Akademika Ladislava Dérera (MZ SR)

Limbová 2645/5, 831 01 Bratislava

Denná kapacita: 100

UNB Nemocnica Ružinov (MZ SR)

Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava

Denná kapacita: 90

Železničná nemocnica a poliklinika, Trnavské Mýto (ALPHA MEDICAL)

Šancová 110, 831 04 Bratislava

Denná kapacita: 36

Medirex Malacky (Medirex)

Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky        

Denná kapacita: 18

Medirex Bratislava Galvaniho (Medirex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Galvaniho 17, 82104 Bratislava

Denná kapacita: 12

Medirex Bratislava Mýtna (Medirex)  

Mýtna 2886/5, 811 07 Bratislava

Denná  kapacita: 12

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Pezinok  (Medirex)

ZŠ Fándlyho 11, 902 01 Pezinok

Denná kapacita: 6

Agel Clinic Bratislava (AGEL SK)

Jelačičova 8, 82108 Bratislava

 

Denná kapacita: 3

 

6.5.2020

OLP/3796/2020 
S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa zákaz konania podujatí za účasti verejnosti nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok: 
 
- vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),  - pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,  - preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi, - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,  - z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,  - usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,  - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), - ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), - v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),  - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov, - tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), - pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.  

 

OLP/3795/2020 
A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.  Toto opatrenie neplatí pre:  1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,  2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva, 3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),  5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre, 6. vonkajšie turistické atrakcie, 7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. 
 
B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem: 1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste, 2. predajní drogérie,  3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, 4. predajní novín a tlačovín, 5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 7. prevádzok verejného stravovania, 8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb, 9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, 10. práčovní a čistiarní odevov, 11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi, 12. prevádzok kvetinárstiev. 
 
C) S účinnosťou od 06. mája 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: - vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania, - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, - počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti, - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu, - vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, - zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 
 
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky, - otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod., - medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m, - za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi, - vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel), - obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu. 
 
Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení, - zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu, - ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC, - zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín. 
 
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami, - zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, - po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút, - vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá. 
 
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre, - upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), - dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). 
 
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - výučbu vykonávať dištančnou formou, - vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora, - po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, - medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút. 
Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice, - po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín. 
 
D) S účinnosťou od 06. mája 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na: 1. prevádzky veterinárnych ambulancií, 2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z., 3.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2, 4. nemocničné lekárne, 5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, 6. prevádzky telekomunikačných operátorov, 7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb, 9. prevádzky donáškových služieb, 10. prevádzky ubytovacích zariadení, 11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára, 12. vonkajšie športoviská, 13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,  15. vonkajšie turistické atrakcie, 16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. 
 
E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.  
 
F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: 1. denné stacionáre, 2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, 3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, 4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, 5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, 6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, 7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov), 8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. 
 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020. 
OLP/3796/2020 a OLP/3795/2020 sa v plnom znení nachádzajú v prílohe.
 

23.4.2020

- Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. 

Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime. Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb.  

- Vláda od 22. apríla začala uvoľňovať opatrenia proti koronavírusu. Uvoľňovanie má prebiehať v štyroch fázach. Všetky informácie sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vyberáme z nich:
 
V prvej fáze sa otvoria maloobchodné prevádzky do 300 metrov štvorcových; vonkajšie trhoviská aj predajne automobilov; verejné stravovanie cez predajné okienko; vonkajšie športoviská – bezkontaktné športy, bez šatní, bez obecenstva, bez WC; ubytovanie – dlhodobé bez stravovania. Skrátia sa aj nákupné hodiny pre seniorov, budú od 9:00 do 11:00 a len cez pracovné dni. Platiť budú pre všetky prevádzky.
 
Ďalšie fázy počítajú s otváraním krátkodobého ubytovania, turistických atrakcií v exteriéri, taxi služieb, neskôr aj s väčšími obchodmi a knižnicami a až nakoniec s povolením verejných a kultúrnych podujatí.
Konkrétne dátumy zavádzania ďalších troch fáz nie sú určené. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie budú fázy na seba nadväzovať s dvojtýždňovým odstupom.
Ak sa však situácia zhorší počas aktuálnej fázy, otvorené prevádzky sa znovu zatvoria.
 
Mestský úrad
• Mestský úrad v Senci je pre verejnosť uzavretý až do odvolania. Prístupná je iba podateľňa v dňoch pondelok a piatok v čase 8:00 – 11:00 a v stredu v čase 13:00 – 16:00.
• Všetky útvary MsÚ vrátane Spoločného obecného úradu pre stavebný poriadok fungujú do odvolania v bezstránkovom režime. Kontakty na jednotlivé útvary nájdete na www.senec.sk.
• Sobáše sa konajú iba s rúškami a v obmedzenom režime.
• Pohrebné obrady v Dome smútku sa konajú v obmedzenom režime iba za účasti najbližšej rodiny.
• Vstup na detské ihriská je zakázaný.
• Na Svätom Martine sú niektoré časti so zakázaným vstupom (ihrisko, jazierko...) a ten treba rešpektovať. Nie je tiež povolené zakladať v prírode ohne. Upozorňujeme na zvýšený výskyt kliešťov na Svätom Martine, preto treba zvážiť, kam ísť do prírody.
• Prebehla dezinfekcia verejných priestranstiev, autobusových zastávok, autobusovej stanice, železničnej stanice, stojísk kontajnerov a lavičiek nachádzajúcich sa na pešej zóne. Podľa potreby sa bude opakovať.
• Vstup do verejných budov je možný len s ochranným rúškom, šatkou a pod.
 
Sociálne služby mesta Senec
• Denné centrum pre seniorov je zatvorené. Do Zariadenia opatrovateľskej služby je vstup akýchkoľvek návštev zakázaný!!!
• Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach je naďalej zabezpečovaná.
• Auto na prepravnú službu (preprava
k lekárovi) premáva v obmedzenom režime, klienti si ho objednávajú deň vopred na tel. čísle 02/20205145.
• Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osamelí starší ľudia (donáška nákupu, liekov), môže sa nahlásiť na útvare sociálnych služieb na tel. číslach 02/20205121, 20205122, k dispozícii je aj Slovenský Červený kríž na tel. čísle 02/45924273 alebo mailom locziovag@senec.sk
• Na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine) je prístup k pitnej vode najmä pre ľudí bez domova.
 
Mestská polícia
• Mestská polícia plní preventívne úlohy a dohliada na dodržiavanie nariadení. Mestská polícia a štátna polícia budú aj naďalej spolupracovať a realizovať priebežné kontroly dodržiavania nariadení.
• Telefónne číslo: 159
 
Mestská autobusová doprava
• Od 17. marca 2020 až do odvolania nepremáva.
 
Odpadové hospodárstvo
• Zberný dvor bude otvorený počas pracovných dní v čase od 7:00 do 15:00,
v sobotu od 8:00 do 14:00.
Upozorňujeme, že zberný dvor môžu využívať len občania s trvalým pobytom v našom meste, je potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo potvrdením
o tom, že ste poplatníkmi mesta Senec.
Žiadame občanov, aby dodržiavali pokyny a usmernenia zamestnancov.
 
Školstvo a šport
• Zápis do 1. ročníka MŠ v Senci sa uskutoční v termíne od 12. a 13. mája. Viac informácií mesto zverejní na webovej stránke mesta.
• Športové podujatia sa rušia alebo presúvajú na nové termíny.
 
Mestské kultúrne stredisko
• Do 30. júna sa rušia všetky podujatia organizované mestom Senec alebo pod záštitou mesta.
 
Správa cestovného ruchu Senec
• Priestory SCR Senec, s.r.o. sú zatvorené, rovnako aj Turistické informačné centrum.
• Na Slnečných jazerách vyzývame verejnosť dodržiavať pri pohybe vonku zásady osobnej ochrany; rúško, rukavice a vzájomný odstup. Je dôležité nezhromažďovať sa!
 
Dôležité informácie
• V radoch dodržte 2-metrové odstupy.
• Seniorom odporúčame zostať doma
a vychádzať iba v nevyhnutných prípadoch.
• Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné zdroje a rešpektovať všetky nariadenia
a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
 
Otváracie hodiny obchodov
V súvislosti s pandémiou je zavedené nakupovanie pre seniorov v pondelok až piatok od 9:00 do 11:00.
Zároveň platí aj dôrazné odporúčanie pre seniorov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia nechodili do obchodov mimo pre nich vyhradeného času. Obchody budú mať počas nedelí sanitárny deň a pre verejnosť budú zatvorené.

17.4.2020
 
Mestský úrad
• Mestský úrad v Senci je pre verejnosť uzavretý až do odvolania. Prístupná je iba podateľňa v dňoch
pondelok a piatok v čase 8:00 – 11:00 a v stredu v čase 13:00 – 16:00.
• Všetky útvary MsÚ vrátane Spoločného obecného úradu pre stavebný poriadok fungujú do odvolania v bezstránkovom režime. Kontakty na jednotlivé útvary nájdete na www.senec.sk.
• Sobáše sa konajú iba s rúškami a v obmedzenom režime.
• Pohrebné obrady v Dome smútku sa konajú v obmedzenom režime iba za účasti najbližšej rodiny.
• Vstup na detské ihriská je zakázaný.
• Na Svätom Martine sú niektoré časti so zakázaným vstupom (ihrisko, jazierko...) a ten treba rešpektovať. Nie je tiež povolené zakladať v prírode ohne. Upozorňujeme na zvýšený výskyt kliešťov na Svätom Martine, preto treba zvážiť, kam ísť do prírody.
 
Sociálne služby mesta Senec
• Denné centrum pre seniorov je zatvorené. Do Zariadenia opatrovateľskej služby je vstup akýchkoľvek návštev zakázaný!!!
• Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach je naďalej zabezpečovaná.
• Telefónne čísla pre pomoc osamelým a imobilným seniorom v Senci: 02/2020 5121 alebo 02/2020 5122.
• Prebieha distribúcia rúšok do domácností seniorov vo veku 62 -69 rokov v spolupráci s Červeným krížom.
• Telefónne číslo pre zabezpečenie objednania potravín: Útvar sociálnych služieb: 02/2050 5121, 02/2020 5122, Slovenský červený kríž: 02/4592 4273
 
Mestská polícia
• Mestská polícia plní preventívne úlohy a dohliada na dodržiavanie nariadení. Mestská polícia a štátna polícia budú aj naďalej spolupracovať a realizovať priebežné kontroly dodržiavania nariadení.
 
Odpadové hospodárstvo
• Zberný dvor bude otvorený počas pracovných dní v čase od 7:00 do 15:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. Upozorňujeme, že zberný dvor môžu využívať len občania s trvalým pobytom v našom meste, je potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo potvrdením o tom, že ste poplatníkmi mesta Senec. Žiadame občanov, aby dodržiavali pokyny a usmernenia zamestnancov.
 
Školstvo a šport
• Zápis do 1. ročníka MŠ v Senci sa uskutoční v termíne od 12. a 13. mája. Viac informácií mesto zverejní na webovej stránke mesta.
 
Slnečné jazerá
Na Slnečných jazerách vyzývame verejnosť dodržiavať pri pohybe vonku zásady osobnej ochrany; rúško, rukavice a vzájomný odstup. Je dôležité nezhromažďovať sa!
 
Kultúrne podujatia
Do 30. júna sa rušia všetky podujatia organizované mestom Senec alebo pod záštitou mesta.
 
Ďalšie dôležité informácie
• Rúško treba nosiť všade mimo vlastnej domácnosti!
• V radoch dodržte 2-metrové odstupy.
• Seniorom odporúčame zostať doma a vychádzať iba v nevyhnutných prípadoch.
 
Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné zdroje v médiách či na internete a rešpektovať všetky nariadenia a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
 

9.4.2020

- Počas pandémie sa nekonajú verejné sväté omše. Aby sa Senčania mohli aspoň počas Veľkej noci cez obrazovky zúčastniť na slávení svätých omší v seneckom Kostole sv. Mikuláša, mesto Senec, Senec TV, e-Net a kňazi seneckej farnosti sa pustili spoločne do práce. Technicky zabezpečili, že budú omše najprv v priamom prenose a neskôr v archíve.

Viac  informácií TU: https://www.senec.sk/sk/aktualita/senecke-omse-na-velku-noc-odvysiela-senec-tv-a-enet

8.4.2020

- Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59. V prílohe nájdete plné znenie UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020.

- Národná rada Slovenskej republiky včera večer schválila novelu zákona o obecnom zriadení podľa ktorej bude možné  počas mimoriadnej situácie realizovať rokovania zastupiteľstiev viacerými formami, aj videokonferenciou a per rollam. Trojtýždňová aktivita ZMOS bola vecou kompromisov naprieč politickým spektrom. Viac TU https://www.teraz.sk/slovensko/brief-zastupitelstva-obci-i-krajov-b/458811-clanok.html

- Usmernenie ministerstva školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Kancelária ZMOS si dovoľuje upozorniť na metodický portál www.ucimenadialku.sk, na ktorom môžete nájsť podporné materiály na dištančné vyučovanie žiakov Základných umeleckých škôl. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/informacie-z-portalu-ucimenadialku-sk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Počas mimoriadnej situácie sa stretávame s tým, že dezinfekcia je nedostatkovým artiklom. V primeranom rozsahu a a správne použitá však bude ešte dlho nevyhnutnosťou nielen v úradoch, ale aj vo všetkých zariadeniach samosprávy.  Chceme Vás priebežne informovať o ponukách, ktoré sme obdržali a overili v zariadeniach sociálnych služieb. Vnímajte to prosím ako sprostredkovanie informácie a za predpokladu, že poznáte výhodnejšiu ponuku, prosím spätne nás kontaktujte, aby sme ju následne mohli sprostredkovať pre ostatné samosprávy. V súvislosti s potrebou prevencie je informácia k ponuke dezinfekčných prostriedkov TU  https://www.zmos.sk/ponuka-dezinfekcnych-prostriedkov.html informácia k dezinfekčnému prostriedku so všetkými relevantnými dokumentami je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1316583
 

7.4.2020

Zoznam nových opatrení na obdobie od stredy 8. apríla od 00:00 do pondelka 13. apríla do 23:59
 
Voľný pohyb osôb vláda obmedzí na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 h.
Výnimkou sú:
- cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností,
- nákupy,
- návšteva lekára,
- pobyt v prírode v rámci toho istého okresu,
- pohreb príbuzného,
- starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.
 
V prípade Bratislavy a Košíc platí nariadenie v rámci mesta.
 
Vláda zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 
Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy.
 
Vláda od 8. apríla do 17. apríla 2020 obnoví kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.
 
Hranica SR s Rakúskom: Bratislava-Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava-Jarovce – Kittsee (stará cesta), Bratislava-Petržalka – Berg, Moravský Svätý Ján - Hohenau.
 
Hranica s Maďarskom: Bratislava-Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4), Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný priechod).
 
Hranica s ČR: Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín, Skalica – Sudoměřice (nová cesta).
 
Hranica s Poľskom: Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik – Barwinek.
Policajný zbor (PZ) môže posilniť až do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Príslušníci OS SR budú podľa potreby nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch.
 
Zdroj: www.parlamentnelisty.sk
 

3.4.2020

?ZOSTAŇTE DOMA?
Primátor Dušan Badinský vyzýva obyvateľov mesta Senec, aby ostali doma a nezdržiavali sa na verejných priestranstvách.
Mestská policia v spolupráci so štátnou políciou budú monitorovať Slnečné jazerá a všetky verejné priestranstvá. Minulý víkend boli Slnečné jazerá plné ľudí zoskupujúcich sa vo väčších skupinách.
????Hliadky budú kontrolovať:
nosenie rúšok
dodržiavanie zákazu zhromažďovania sa
dodržiavanie zákazu otvárania prevádzok na jazerách
Všetky porušenia budú hlásené na Úrad verejného zdravotníctva.

 

- Link MV SR - informácie pre občanov - Stránka MV SR http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus , sústreďuje informácie o vývoji situácie ohľadom „koronavírusu“. Nachádzajú sa tam aj súhrnné správy z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády (http://www.minv.sk/?tlacove-spravy). Na stránke nájdete aj odkazy na iné rezorty (ministerstvá)  či inštitúcie, ktoré poskytujú za svoje oblasti relevantné informácie pre občanov ako treba postupovať, napr. keď potrebujú vybaviť konkrétnu vec na úrade.

31.3.2020

- Usmernenie  hlavného hygienika SR v súvislosti  s ochorením COVID-19 
  Šiestu aktualizáciu zo dňa  30.03.2020 pod č.: OE/791/86973/2020 nájdete v prílohách.

- Opatrenia č: OLP/2777/2020 Úradu verejného zdravotníctva účinné od 30. marca 2020 (plné znenie nájdete v prílohách):

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. predajní drogérie,

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

4. predajní novín a tlačovín,

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,

7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10. práčovní a čistiarní odevov,

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

18. prevádzok kľúčových služieb,

19. zberných dvorov,

20. predajní metrového textilu a galantérie,

21. predajní a servisov bicyklov,

22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: - vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, - počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

30.3.2020

Primátor Dušan Badinský si zvolal časť krízového vedenia, aby spolu riešili opatrenia v aktuálnej situácii. Zástupcovia jednotlivých útvarov ho informovali o aktuálnej situácii v našom meste.

Aj naďalej prebieha distribúcia rúšok do domácností seniorov vo veku 70 -79 rokov. Ide o skupinu 1 200 seniorov.
Zberný dvor funguje v obmedzenom režime. V prípade potreby kontaktujte vedúcu útvaru verejnej zelene, údržby a čistoty mesta pani V. Kolozsvariovú 02/45922757.
Do 30. júna sa rušia všetky podujatia organizované mestom Senec alebo pod záštitou mesta.
Podľa dostupnosti dezinfekčných prostriedkov pristúpi mesto Senec k dezinfekcii autobusových zastávok.

Prosíme občanov, aby naďalej disciplinovane dodržiavali všetky nariadenia vlády.

- Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-eu-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU https://www.zmos.sk/ucime-na-dialku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.3.2020

-  Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 - Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov škôl a školských zariadení z ministerstva školstva. Tento dokument sa bude budúci týždeň aktualizovať s tým, že súvisí aj s pracovnoprávnymi otázkami, na ktorých Kancelária ZMOS momentálna pracuje. Dokument rezortu školstva je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/vplyv-prijatych-opatreni-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-z-ministerstva-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Stručná príručka verejného obstarávania je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/strucna-prirucka-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-zo-zasadnutia-ustredneho-krizoveho-stabu-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

-  Ďalšia informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách je TU https://www.zmos.sk/informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.3.2020

Opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (COVID-19):

  • Opatrenie č. OLP/2732/2020 – zakazuje sa s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. od odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka apod.) - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/2733/2020 – nedeľné zatvorenie vymenovaných predajní a vykonávanie v nich dezinfekcie (sanitárni deň) s účinnosťou od 25.3.2020 - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/2775/2020 – dočasne sa zakazuje poskytovanie sociálnych služieb od 25.3.2020 vo vymenovaných zariadeniach v opatrení (denné stacionáre, centrá a iné) - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.
  • Opatrenie č. OLP/273112020 – od 24.03.2020 do odvolania sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. - Plné znenie opatrení nájdete v prílohách.

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu. Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Stanoviská nájdete TU

 https://www.zmos.sk/pitna-voda-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- USMERNENIE ÚVO pre verejných obstarávateľov v súvislosti s COVID - 19. Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval usmernenie pre verejných obstarávateľov ako obstarávať počas tejto mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-uvo-pre-verejnych-obstaravatelov-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Súčasťou linku je aj infografika k zákazke s nízkou hodnotou, ktorá  obsahuje aj finančné limity pre danú kategóriu.

- Informácia o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam nájdete TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.3.2020

Nové opatrenia vlády SR
• Nutnosť nosiť rúška, ktoré zakrývajú ústa a nos mimo svojho domu či bytu.
• V súvislosti s pandémiou je zavedené nakupovanie pre seniorov každý deň od 9:00 do 12:00. Obchody budú mať počas nedelí sanitárny deň a pre verejnosť budú zatvorené.
• V radoch treba dodržať 2-metrové odstupy.
• Vlaky zadarmo pre študentov sú zrušené a dôchodcom sa zatiaľ odporúča nevyužívať vlaky zadarmo.
• Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
• Tri nemocnice budú vyčlenené na liečbu ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva pripraví reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, jedna na východe a jedna v strede krajiny. V ostatných nemocniciach budú samostatné pavilóny.
• Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osamelý starší človek, prosíme, aby sa prihlásil buď sám alebo aby to nahlásili ľudia z jeho rodiny alebo okolia na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk, 02/2020 5121 02/2020 5122.
• Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné zdroje a rešpektovať všetky nariadenia a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
 

23.3.2020

- COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom:

www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

- Najnovšie správy o opatreniach EÚ v súvislosti s COVID-19:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

16.3.2020

- Od 17. marca 2020 až do odvolania nebude premávať Mestská autobusová doprava.

- Vstup do mestských budov je možný len s ochranným rúškom alebo inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

- Školy sú zatvorené až do termínu, ktorý určí Vláda Slovenskej republiky. Na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha vyučovanie prostredníctvom Edupage.

- Dezinfekcia prebehla aj vo všetkých mestských budovách a na verejných ihriskách, kde sa bude podľa potreby naďalej opakovať.

- Mestský úrad v Senci je pre verejnosť uzavretý, až do odvolania je otvorená iba podateľňa. Prosíme obyvateľov mesta, aby s úradom komunikovali telefonicky alebo cez internet a podateľňu navštívili len v ojedinelých a odôvodnených prípadoch. Vstup do priestorov úradu je kontrolovaný informátormi a je možný len s ochranným rúškom inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

- Na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine, kde sa v lete koná Vínny festival) je prístup k pitnej vode pre tých, ktorí k nej iným spôsobom nemajú prístup. Ide najmä o ľudí bez domova.

- Ak viete o niekom vo svojom okolí, kto potrebuje pomoc, najmä o osamelom staršom človeku, prosíme, aby ste to nahlásili na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk, 0911 187 178

- Mesto tvorí databázu dobrovoľníkov, ktorí by v prípade potreby mohli pomôcť v rôznych situáciách, ktoré v rámci mesta môžu nastať. Dobrovoľníkov prosíme, aby sa prihlásili na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@senec.sk

- Čo sa týka stravy pre dôchodcov, počas tohto týždňa treba nahlásiť záujem o rozvoz stravy. Rozvoz stojí 33 centov na deň a platí ho klient. Platby žiadame realizovať elektronicky prevodom z účtu na účet. Číslo účtu dostávajú stravníci v obedároch. Zverejnené bude aj na stránke mesta Senec.

- Auto na prepravnú službu (tzv. „sociálny taxík“) bude k dispozícii aj naďalej, ale v obmedzenom režime. Potrebu takejto dopravy je potrebné oznámiť deň dopredu na sociálny útvar mesta Senec. Kontakt: banicovam@senec.sk, 02/2020 5145.

- Zberný dvor je od 17. marca 2020 zatvorený. Bioodpad (pokosenú trávu, konáre a pod.) treba nechať pri svojom rodinnom dome a odvoz dohodnúť na útvare zelene, údržby a čistenia mesta Senec v termíne, ktorý si občan mesta Senec dohodne telefonicky na čísle 0911 053 634 alebo na mailovej adrese: kolozsvariovav@senec.sk, odpady@senec.sk

- Keď bude mať mesto k dispozícii rúška, dostanú ich najprv seniori, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. Vybavovať sa teda budú ľudia od najvyššieho veku po najnižší.

- Mesto Senec pozastavilo zasadnutia komisií a odkladá aj zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci. O nových termínoch bude včas informovať.

- Oficiálny webportál Vlády SR - Koronavírus na Slovensku COVID-19 nájdete v časti Súbory/prílohy

15.3.2020

- Dnes Vláda Slovenskej republiky informovala o tom, že je na Slovensku spolu 61 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus COVID-19. V súvislosti s narastajúcimi počtami nakazených schválila Vláda SR vyhlásenie núdzového stavu pre oblasť zdravotníctva podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. Núdzový stav platí od 16. marca 2020 od 6:00.

- Budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

- Všetky doterajšie rozhodnutia zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupných centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659€. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia. (zdroj: korona.gov.sk)

- Mestská polícia okrem preverovania a riešenia hlásení z čísla 159 robí aj pravidelné kontroly detských ihrísk a verejných priestorov.

- V prípade, že máte vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia a nedodržiava povinne nariadenú 14-dňovú karanténu, môžete kontaktovať kompetentných:

Políciu na čísle 158

Úrad verejného zdravotníctva SR

13.3.2020

- Veľkonočné trhy v Senci sú zrušené.

12.3.2020

- Zberný dvor na Železničnej ulici v Senci bude otvorený len v pondelok a v stredu.

- Posúva sa termín jarného upratovania, ktoré sa malo konať 21. a 28.3.2020.

- MAD bude do 27.3.2020 premávať v obmedzenom režime. Prosíme cestujúcich, aby nastupovali/vystupovali zadnými dverami a nesadali si za vodičom na zapáskované miesta.

- Mesto Senec pristúpilo k dezinfekcii svojich budov a taktiež bude dezinfikovať aj detské ihriská.

- Mestský úrad pracuje od zajtra až do odvolania v pohotovostnom režime. Verejnosti prístupná je LEN PODATEĽŇA:

Pondelok a piatok od 8:00 do 11:00 hod
Streda od 13:00 do 16:00 hod

- V prílohách je pripojená tlačová správa zo zasadnutia krízového štábu Mesta Senec zo dňa 12.3.2020.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SENEC: 

prevádzka prerušená u nasledujúcich zariadení do 29.03.2020 vrátane, a to na základe mimoriadnych opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec 

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

- Slovak Lines, a.s. prosí všetkých cestujúcich, aby z preventívnych dôvodov nechali miesta hneď za vodičom prázdne.

- Ústredný krízový štáb prijal tvrdé opatrenia v záujme spomalenia šírenia infekcie koronavírusu COVID-19. Školy zostávajú zatvorené zatiaľ do 27. marca 2020.

- Mesto pristúpilo k dezinfekcii všetkých mestských budov rozprašovačmi so špeciálnym alkoholovým roztokom.

- Do príloh je pripojené vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

- Mesto ruší plánované oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa malo konať 25.3.2020.

- Do príloh bolo pridané stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k dopadu opatrení na zamestnancov v súvislosti s hrozbou koronavírusu, v spolupráci s Odborovým zväzom Pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

- Do 23.3. budú zrušené bohoslužby ako aj všetky stretnutia v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Senec.

11.3.2020

- Autobusy Mestskej autobusovej dopravy budú až do 23.3.2020 premávať v prázdninovom režime. V autobusoch prebehne tiež dezinfekcia.

- V Tureckom dome sú zatvorené aj priestory Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. a Turistickej informačnej kancelárie až do 23.3.2020.

- Do príloh nižšie bolo pridané Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa z 9.3.2020.

- Prednáška v Mestskom múzeu, ktorá sa mala konať 16.3.2020, je preložená na 15.5.2020.

10.3.2020

- Boli pridané do príloh nižšie "Verejná vyhláška_rozhodnutie izolácia v domácom prostredí ÚVZ SR 9.3.2020" a "Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 9.3.2020" vydané ÚVZ SR opatrenia, platné od 10.3.2020 do odvolania.

- Zariadenie opatrovateľskej služby je zatvorené, bez návštev od 7.3.2020 do odvolania. Denné centrum (Klub dôchodcov) je zatvorené od 9.3.2020 do odvolania. Seniori si aj naďalej môžu prevziať stravu v Stredisku sociálnych služieb, nemôžu sa však v jedálni stravovať.

- AKTUÁLNE INFORMÁCIE O prerušení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec:

prevádzka prerušená u nasledujúcich zariadení do 13.03.2020 vrátane, predpokladaný začiatok prevádzky je plánovaný od pondelka 16.03.2020

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

- Ani v Senci sa nebudú do 23.3. sláviť bohoslužby. Farár seneckej farnosti Jozef Dúc informoval, že kostol bude otvorený ako doteraz a bude možné pristupovať k sviatosti zmierenia (spoveď). Povzbudzuje tiež veriacich k individuálnej modlitbe. Toto opatrenie je výsledkom zákazu slávenia bohoslužieb predsedu vlády Petra Pellegriniho a stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

- Bohoslužby až do odvolania ruší aj Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Senec. Rušia sa aj všetky stretnutia, ktoré sa mali konať počas tohto týždňa.

- Primátor Dušan Badinský zvolal stretnutie krízového štábu. Nariadenia sú nasledovné:

1. Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec ostávajú uzavreté do 13.3.2020 /vrátane/ a bude v nich prebiehať dezinfekcia.

2. Uzatvorenie MsKS a mestského múzea.

3. Mesto bude dezinfikovať všetky budovy v pôsobnosti mesta Senec .

4. Mestský úrad bude fungovať v pohotovostnom režime. Otvorená podľa úradných hodín bude len podateľňa a pokladňa.

5. Upozorňujeme občanov, aby dodržiavali nariadenie Krízového štábu Slovenskej republiky, ktoré hovorí o 14 dňovom zákaze konania akýchkoľvek verejných, spoločenských, športových a kultúrnych podujatí.

6. Žiadame občanov aby sledovali a prísne dodržiavali všetky nariadenia vydané Krízovým štábom SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR.

7. Vyzývame občanov, aby nešírili paniku a boli voči sebe ohľaduplní a tolerantní.

8. Budeme aj naďalej sledovať situáciu a na základe informácii z Krízového štábu SR, budeme aktualizovať usmernenia a nariadenia.

- Mestské kultúrne stredisko v Senci bude do 23. marca 2020 zatvorené. Zatvorené budú všetky oddelenia a počas tohto obdobia sa rušia všetky podujatia.

- Súkromná základná škola S.E.N.E.C, ktorá sídli v budove SOŠ automobilovej a priemyslu na Kysuckej ulici, rozhodla po monitorovaní situácie medzi súkromnými školami a školami v okolitých okresoch predĺžiť mimoriadne voľno až do piatka 13.3.2020. Vedenie školy odporúča, aby sa deti navzájom nenavštevovali.

- SZUŠ R. Madarászovej je zatvorená do piatka 13.3.2020 vrátane.

- SZUŠ Ateliér zrušila vyučovanie do odvolania.

- 23.3.2020 divadlo Panikári - zrušené, vstupenky budú platiť na nový termín v októbri.

9.3.2020

- Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka (10.3.) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer). Bude platiť aj 14-dňová domáca karanténa pre občanov, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. Ďalej potvrdil, že počet pozitívnych prípadov koronavírusu sa zvýšil, ohniská nákazy sú aj v Martine a Košiciach. Zdroj: Pravda, TASR

- Na mestskom úrade zasadal krízový štáb, ktorý na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva potvrdil opatrenia vydané po krízovom stretnutí vedenia mesta a dotknutých vedúcich zamestnancov. RÚVZ následne poslal mestu žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike.

- Ruší sa vítanie detí do života, ktoré sa malo uskutočniť 14.3.2020.

- Solar Hvezdáreň Senec ruší prednášku v ZŠ s VJM A.M. Szencziho, ktorá sa mala uskutočníť 11.3.2020 a tiež program na Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa mal konať 15.3.2020.

- Talkšou Moniky Macháčkovej s Lukášom Latinákom, ktorá bola plánovaná na 11.3.2020 je zrušená.

- Farmárske trhy, ktoré sa mali konať 10.3.2020 na Námestí 1. mája, sú zrušené.

- Podujatie Mestskej knižnice "Noc s Andersenom" sa bude konať v náhradnom termíne, o ktorom budeme informovať. Mal sa pôvodne konať 27.3.2020.

- Nebude sa konať ani beseda s cestovateľom Krnom, ktorá mala byť 18.3.2020.

8.3.2020

- V meste Senec sa konalo krízové stretnutie vedenia mesta a dotknutých vedúcich zamestnancov. Školy a škôlky sa zatiaľ na dva dni zatvárajú - 9.3.-10.3.2020.

Prevádzka je prerušená u nasledujúcich zariadení do 10.03.2020 vrátane

(Informácie budú priebežne aktualizované, podľa vývoja situácie.)

ZŠ Tajovského, Tajovského 1, Senec

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec

ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec

ZŠ s VJM, Nám. Alberta Molnára 2, Senec

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec

MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, Senec

MŠ s VJM, Fándlyho 20, Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ Košická 40, Senec

MŠ Kysucká 9, Senec

MŠ Kollárova 23, Senec

6.3.2020

- Denné centrum (kluby dôchodcov) v Stredisku sociálnych služieb sa zatvára zatiaľ od 9.3.-13.3.2020.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch.

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy

Názov
Oficiálny webportál Vlády SR - Koronavírus na Slovensku COVID-19
OLP/3795/2020 - opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020
OLP/3796/2020 - opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby
Uznesenie Vlády SR o rozšírení núdzového stavu
Usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 30.03.2020 č.OE/791/86973/2020
Opatrenie UVZSR z 28.3.2020 - ZMENA režimové opatrenia
Opatrenie UVZSR z 29.3.2020 - Uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia
Opatrenie UVZSR z 23.3.2020 - zákaz hromadných podujatí
Opatrrenie UVZSR z 24.3.2020 - poskytovanie sociálnych služieb
Optarenia UVZSR z 24.3.2020 - zákaz prevádzok v nedeľu, sanitárny deň
Opatrenie UVZSR z 24.3.2020 - povinnosť nosiť rúška
Usmernenie HHSR COVID-19 z 18.3.2020
Opatrenie UVZ SR z 15.3.2020 o zákaze a obmedzení prevádzok
Odporúčanie obciam z 13.3.2020 obmedzenie stránkových hodín
Usmernenie HHSR - COVID-19 - zo dňa 13.3.2020
Opatrenie UVZSR z 12.3.2020 - karanténa
Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 9.3.2020
Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí_ÚVZ_SR_9.3.2020
Link na Úrad verejného zdravotníctva SR
Webstránka BSK: Ako znížiť riziko nákazy - Všetko o koronavíruse - Opatarenia - Dôležité kontakty
Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP
Cestovanie
Usmernenie pre obce - koronavírus
Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus
Žiadosť BSK - koronavírus
Koronavírus usmernenie
Ako znížiť riziko koronavírusu?
Tlačová správa mesta Senec z 9.3.2020
Stanovisko MŠ SR
Mimoriadna situácia
Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa z 9.3.2020
Tlačová správa zo zasadnutia KŠ Mesta Senec zo dňa 12.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus - tretia aktualizácia
Nariadenie primátora mesta Senec