Mesto ocenilo výnimočných
26. 6. 2020

18.JPG

 

Mesto Senec ocenilo výnimočných žiakov a študentov seneckých škôl pred záverom koronavírusovou pandémiou poznačeného školského roka 2019/2020. Protiepidemiologickým opatreniam sa prispôsobil aj scenár podujatia. Pozvanie dostali len žiaci finálnych ročníkov. Mladším bude odovzdaná cena spolu s budúcoročnými ocenenými pri príležitosti Dňa detí.  

Na úvod zazneli ľudové piesne v podaní žiakov ZUŠ Senec. Štrnásti deviataci a študenti finálnych ročníkov stredných škôl prevzali v sobášnej sieni MsÚ diplom a vecnú cenu z rúk primátora Dušana Badinského, viceprimátora Juraja Gubániho a predsedu Komisie školstva a kultúry MsZ Rudolfa Galamboša. Vedúca Útvaru školstva a športu Mária Chorvátová, riaditelia a učitelia škôl s hrdosťou hľadeli na ocenených žiakov a zatlieskali im.  

Primátor sa poďakoval oceneným za to, že svojimi výkonmi šíria dobré meno svojich škôl a nášho mesta po celom Slovensku aj v zahraničí.

 

Ocenení žiaci a študenti 2020

 

ZŠ J. G. Tajovského

Alex Bašnár – 1. miesto OK Dejepisná olympiáda

Martin Bakus – 1. m. OK Biologická olympiáda (prakticko-teoretická časť), úspešný riešiteľ                                                           

                           OK chemická olympiáda

Lea Kendiová – 1.m. OK Biologická olympiáda (projektová časť), 5.m. KK – úspešný riešiteľ

Samuel Gabriel Sikorjak, Samuel Tondra, Viliam Dovalovský – 2.miesto ako družstvo na KK

                           v cezpoľnom behu

Michaela Vidrová, Natália Škrabáková – úspešní riešitelia KK Chemickej olympiády

 

Súkromná ZŠ

Karin Jakubcová – 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

Hana Šestinová – 1. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka, úspešná              

                             riešiteľka krajského kola

 

ZUŠ Senec

Sáru Osvaldovú – hra na priečnej flaute.

Vyhrala na 2 miesto na Celoslovenskej dychovej súťaži – Čarovná flauta v Nižnej na Orave

 

Gymnázium Antona Bernoláka

Nina Bučeková

V tomto školskom roku bola na 2. mieste v okresnom kole a úspešná riešiteľka krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. V lete 2019 (už po minuloročnom oceňovaní) sa zúčastnila súťaže iGEO - Medzinárodná geografická olympiáda, ktorá sa konala v Hong Kongu. Získala tu bronzovú medailu. Obhájila tak svoju prvú bronzovú medailu z kanadského Quebecu.

 

SOŠ automobilová a podnikania

Branislav Peřina

žiaka tretieho ročníka učebného odboru autoopravár mechanik.

Počas celého štúdia dosahoval výborné študijné výsledky, mal vzornú dochádzku a bol niekoľkokrát ocenený riaditeľkou školy. Vo svojom odbore sa neustále zdokonaľoval účasťou na rôznych druhoch súťaží a vo voľnom čase úspešne absolvoval školenie o rozvodovom ústrojenstve automobilov.

Alžbeta Horváthová

Žiačku štvrtého ročníka študijného odboru Škola podnikania

Žiačka sa aktívne zapájala do práce v triede i v škole, pracovala na príprave školského časopisu, pomáhala pri príprave spoločenských a kultúrnych podujatí na našej škole. Aktívne sa zapájala do činnosti cvičnej firmy. Bola kreatívna a flexibilná, vždy sa na ňu dalo spoľahnúť, bola oporou pre svojich spolužiakov.

 

 

 

Galéria obrázkov k článku