Mesto Senec prijme do pracovného pomeru: Referent legislatívy a verejného obstarávania
23.1.2019

IMG_5254

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného pomeru na obsadenie pracovnej pozície:

Referent legislatívy a verejného obstarávania

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď, prípadne dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   (v odbore – právo);
 • odborná prax min. 3 rokov;

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy;
 • bližšia znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania výhodou;
 • samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti;
 • znalosť práce s PC;
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
 • vodičský preukaz skupiny „B“ – výhoda;

 

Náplň práce:

 • vypracovávanie ako aj príp. usmerňovanie a právny dohľad nad prípravou základných právnych dokumentov Mesta Senec ako sú: všeobecné záväzné nariadenia mesta, interné smernice a metodické pokyny mesta; vedenie evidencie internej legislatívy, zabezpečovanie jej aktualizácie
 • príprava a vypracovávanie rôznych typov zmlúv a iných právnych úkonov organizácie v súlade s potrebami mesta;

Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis vrátane kontaktov na overenie si referencií;
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
 • motivačný list;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť a potrebné doklady je potrebné doručiť do 08.02.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

Galéria obrázkov k článku