Mesto Senec prijme do pracovného pomeru: Referent miezd
23.1.2019

IMG_5254

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného pomeru na obsadenie pracovnej pozície:

Referent miezd

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. marec 2019, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

·         úplné stredné vzdelanie (odbor - ekonomický);

·         prax v dotknutej oblasti najmenej 3 rokov;

Iné kritéria a požiadavky:

·         znalosť právnych predpisov týkajúcich sa mzdovej problematiky;

·         znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy je výhodou;

·         zmysel pre zodpovednosť, diskrétnosť, precíznosť a flexibilitu;

·         znalosť práce s PC;

·         bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.;

·         vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou;

 

Náplň práce:

·         komplexné spracovanie miezd (výpočet miezd, nemocenské dávky, zrážky zo mzdy, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, spracovanie výkazov a prehľadov........)

·         evidencia stravných lístkov zamestnancov;

·         monitorovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa mzdovej a s tým súvisiacej agendy;

 

Platové podmienky: 5. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         profesijný životopis;

·         overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;

·         súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť do 08.02.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria obrázkov k článku