Označovanie železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ)
4.7.2018

02.jpg

S cieľom zvýšenia informovanosti občanov, predovšetkým účastníkov cestnej premávky (najmä vodičov), o systéme označovania priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) a o možnosti jeho využitia v prípade nehody alebo inej mimoriadnej udalosti Policajný zbor Slovenskej republiky zabezpečil v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky informačný materiál k predmetnému systému označovania.

Každé železničné priecestie je označené JIČ – v tvare SP a štvorčíslie. V prípade nehody, poruchy, mimoriadnych udalostí, či akéhokoľvek ohrozenia je potrebné oznámiť toto číslo na 112, prípadne na 158. Po prijatí telefonického oznámenia o nehode na železničnom priecestí útvar Policajného zboru vyhľadá v centrálnej databáze systému JIČ konkrétne železničné priecestie a prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky zabezpečí zastavenie vlakovej dopravy na železničnej trati a prípadné ďalšie nutné úkony.

Tento informačný materiál bude vydávaný aj občanom, ktorí budú na úseku evidencie vozidiel okresných dopravných inšpektorátov vybavovať úradné záležitosti.

Polícia s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnostnej situácie v obvode železničných dráh a zníženia počtu dopravných nehôd na železničných priecestiach neustále apeluje na občanov, aby vždy zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri železničných priecestiach.

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak:

-          sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami zabezpečovacieho zariadenia,

-          sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka zabezpečovacieho zariadenia,

-          sa spúšťajú, ak sú spustené alebo sa zdvíhajú závory,

-          už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo,

-          situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a v jazde pokračoval.

Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Najlepšie je pred priecestím najprv zastaviť.

Pri prechádzaní cez železničné priecestie je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Ak na priecestí svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný prechádzať cez priecestie rýchlosťou najviac 50 km/h.

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde!“, je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

Tragickým dopravným nehodám na železničných priecestiach sa dá veľakrát zabrániť práve rešpektovaním hore uvedených zásad a pravidiel. Všetkým účastníkom cestnej premávky by malo záležať na ochrane života, zdravia a majetku. Snažme sa pristupovať zodpovedne k týmto hodnotám, nielen u seba, ale aj u iných.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

skupina prevencie vnútorného oddelenia

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku

Galéria obrázkov k článku