Poznáme laureátov „Ceny mesta Senec“ a „Ceny Primátora“ za rok 2022
27. 4. 2023

2.JPG

 

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 26. apríla v Labyrinte MsKS Senec. Podujatia sa zúčastnili aj laureáti „Ceny mesta Senec“ a „Ceny Primátora“ za rok 2020, ktorým pre prísne pandemické opatrenia nebolo možné odovzdať ocenenie za účasti verejnosti. Od vedenia mesta si dnes prevzali plaketu a kyticu kvetov.

- Cenu mesta Senec za rok 2020 získali: 

Mgr. Iveta Barková

Mária Glavaničová

Mgr. Art. Ján Krigovský

Dis. Art. Róbert Madarász

Ing. Ladislav Zelman

Cenu primátora mesta Senec za rok 2020 získala:

Dagmar Strešňáková

- Cenu mesta Senec za rok 2022 získali: 

Helena Bučanová

MUDr. František Varga

Ing. Karol Kvál

Juraj Šebők

MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Jana Voberová - držitelka Janského diamantovej plakety

Arpád Untermayer - držiteľ Janského diamantovej plakety 

Cenu primátora mesta Senec za rok 2022 získala:

PhDr. Mária Mazúchová                             

Cena mesta sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov,

- získanie Janského diamantovej plakety.

Cena primátora sa udeľuje za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Zdôvodnenia udelenia cien:

Cena mesta Senec za rok 2020: 

Ladislav Zelman

Za celoživotné zásluhy a prácu v oblasti poľnohospodárstva.

Celý svoj profesijný život pracoval v poľnohospodárstve. V JRD Senec pracoval ako mechanizátor a tiež ako predseda družstva. Následne pracoval ako predseda Jednotného roľníckeho družstva v Novej Dedinke a zároveň študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na odbore riadenia výrobných odvetví a ekonomiky poľnohospodárstva. Po odčlenení JRD a Štátnych majetkov vykonával funkciu predsedu JRD v Senci a zároveň zabezpečil transformáciu JRD Senec na Poľnohospodárske družstvo Klas. Počas svojho pracovného pôsobenia bol ocenený ako Vynikajúci pracovník Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci, oddaný predseda poľnohospodárskeho družstva a zamestnávateľ obyvateľov Senca.

Mária Glavaničová

Za pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety.

Pravidelná darkyňa krvi, ktorá sa aktívne zapája do všetkých aktivít, ktoré organizuje miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Jej doménou sa stalo darcovstvo krvi, ktoré považuje za morálnu povinnosť každého zdravého človeka. Odmenou za darcovstvo krvi je pre ňu skvelý pocit z poskytnutej pomoci a celková regenerácia organizmu.
 

Iveta Barková

Za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti školstva a starostlivosť o budúce generácie Senčanov.

Dlhoročná pedagogička a zriaďovateľka Súkromnej základnej školy Senec. V roku 2020 bola víťazkou národnej ceny Učiteľ Slovenska, získala okrem hlavnej ceny aj Cenu verejnosti. V časopise Forbes je zaradená medzi 12 slovenských hrdinov koronakrízy, zastupovala školstvo medzi významnými slovenskými osobnosťami z dvanástich oblastí života. Bola taktiež nominovaná na Slovenku roka 2021 za oblasť vzdelávania. V septembri 2021 bola zaradená medzi TOP 50 učiteľov sveta v ocenení The Global Teacher Prize.
 

Ján Krigovský

Za šírenie kultúry, reprezentovanie mesta Senec a organizáciu hudobných podujatí.

Kontrabasista, multiinštrumentalista, organizátor hudobných podujatí, producent, vydavateľ, dramaturg a básnik. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na historicky poučenú interpretáciu starej hudby. Účinkuje tiež v zoskupeniach pre súčasnú hudbu Catalá Ensamble Trio, Alea, Collegium Wartberg. Ako koncertný majster kontrabasovej skupiny vystupoval s viacerými orchestrami – London Symphony Orchestra, Moderntimes 1800, Eiener Akademie. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne a Janáčkovej akadémii v Brne. Založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis v Senci a Musica Perennis Sancti Benedicti v Hronskom Beňadiku na pomoc a podporu detí v hmotnej núdzi a detí s hendikepom na Slovensku aj vo svete. Na podnet Jána Krigovského vznikli desiatky hudobných diel pre sólový kontrabas i komorné zoskupenia. V roku 2012 založil svoj vlastný ansámbel Collegium Wartberg.
 

Robert Madarász

Za dlhoročnú pedagogickú prácu na Základnej umeleckej škole v Senci, prácu s mládežou a vedenie mladých ľudí k hudbe.

Život zasvätil hudbe a vedeniu mladých ľudí k hudbe. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, hru na pozaune. Stal sa členom Hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v roku 2004 sa stal jej sólistom. S hudbou účinkoval na rôznych protokolárnych akciách na Slovensku, reprezentoval Slovensko na festivaloch v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rusku a Ománe. Popri svojej umeleckej kariére pracuje tiež ako učiteľ dychových nástrojov na Základnej umeleckej škole v Senci. Je kapelníkom dychovej hudby Senčanka, s ktorou získal zlaté pásmo v krajskej súťaži malých dychových hudieb. Na celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb získali Diplom a Zlaté pásmo cum laude. V práci s týmto orchestrom pokračuje dodnes. Práca s mládežou a hudbou ho napĺňa, lebo verí, že s hudbou rastú dobrí a láskaví ľudia.
 

Cena primátora mesta Senec za rok 2020:

Dagmar Strešňáková

Za založenie a obetavú prácu s detským folklórnym súborom Möggyes.

12 rokov obetavo a bezplatne vedie 60-členný detský folklórny súbor Möggyes. Nové generácie detí dokáže vtiahnuť do krás ľudového tanca a tradícií. Deti sa vďaka jej práci tešia a prežívajú historicky dôležité hodnoty našich predkov. Tejto kultúrnej aktivite venuje všetok svoj voľný čas, roky šije a vytvára súčasti krojov pre všetkých členov súboru. Práca s deťmi v duchu folklórnych tradícií ju priviedla aj k ďalšej aktivite, tvorbe ľudových doplnkov a k viazaniu náhrdelníkov. Jej najväčšou odmenou je pocit, že to čo robí, sa vryje do sŕdc malých tanečníkov, že láska k folklóru v nich zostane a posunú ju ďalej svojim deťom a rodinám. Je krásne vidieť nadšenie detí pre folklór a to, s akou radosťou tancujú na javisku.
 

Cena mesta Senec za rok 2022: 

Helena Bučanová

Za dlhoročnú záslužnú prácu v Správe cestovného ruchu Senec a za zásluhy v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Senci.

Helena Bučanová patrí medzi prvých zamestnancov Správy cestovného ruchu Senec. Na pozíciu mzdovej a personálnej referentky nastúpila hneď po založení tejto inštitúcie v roku 1978. Na tomto poste pracovala 25 rokov, aj po odchode do dôchodku, a výraznou mierou sa zaslúžila o rozvoj cestovného ruchu v Senci. Často pracovala nad rámec svojich povinností, mimo pracovnej doby, na úkor svojho voľného času. Svoju prácu vykonávala s nadšením, spoľahlivo a zodpovedne, jej nadriadení sa na ňu mohli vždy spoľahnúť. Svojím skvelým organizačným talentom dokázala perfektne zvládať náročné pracovné úlohy a viesť množstvo podriadených. Za roky, ktoré žije v Senci, sa z nej stala lokálpatriotka, ktorá miluje naše mesto a celý svoj profesionálny život pracovala na jeho zveľadení a šírení jeho dobrého mena.

MUDr. František Varga

Za celoživotnú prácu pediatra zasvätenú pomoci deťom a tínedžerom.

MUDr. František Varga svoj život zasvätil pomoci deťom a tínedžerom. Jeho entuziazmus a láska k povolaniu, ktoré je pre neho aj poslaním z neho priam srší. Počas svojej kariéry pomohol a naďalej pomáha nespočetnému množstvu detských pacientov. Jeho heslom je, že lekár sa musí vcítiť do každého svojho pacienta a tak k nemu aj pristupovať. Nezanedbá žiadnu maličkosť a je ochotný nezištne pomáhať aj v rámci svojho voľného času, mimo ordinačných hodín, nehľadiac na to či je deň a či noc. Stále sleduje trendy v oblasti pediatrie, navštevuje odborné školenia a semináre. Mnoho však čerpá zo svojich bohatých skúseností a znalostí. Počas pandémie, aj napriek tomu, že vzhľadom na svoj vek patrí do rizikovej skupiny, ambulanciu nezatvoril, ale ordinoval a naďalej pomáhal. Je to poctivý, erudovaný doktor, ktorý môže byť príkladom pre terajšie ale aj budúce generácie pediatrov.

Ing. Karol Kvál

Za významný prínos a zásluhy o spoločenský a ekonomický rozvoj mesta Senec počas dlhoročného pôsobenie vo vedení mesta.

Ing. Karol Kvál bol v rokoch 1991 – 1994 zástupcom primátora, v roku 2002 bol zvolený za primátora mesta Senec a v tejto funkcii najvyššie postaveného predstaviteľa okresného mesta Senec nepretržite pôsobil až do roku 2018. Počas jeho dlhoročnej práce vo vedení sa aj vďaka jeho manažérskym schopnostiam zo Senca stalo prosperujúce a dynamicky sa rozvíjajúce mesto. Ako predseda Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti sa zaslúžil o rozvoj samospráv združenia a úspešnú koordináciu regionálnej politiky, územného plánovania a skvalitnenie životného prostredia. Jeho prioritami bolo zabezpečiť hospodársky rast mesta a skvalitnenie všetkých stránok života jeho obyvateľov. Rozvíjaním spolupráce s partnerskými mestami predovšetkým v oblasti kultúry, športu, hospodárstva a cestovného ruchu sa zaslúžil o prezentáciu, šírenie dobrého mena a zviditeľňovanie mesta Senec doma aj v zahraničí.

Juraj Šebők

Za celoživotnú prácu pre seneckú maďarskú komunitu v spoločenských, kultúrnych a politických organizáciách a za pôsobenie v miestnom vedení CSEMADOK.

Juraj Šebők sa v meste Senec od začiatku zapájal do kultúrneho a spoločenského života predovšetkým maďarskej komunity. Od roku 1970 až do súčasnosti pôsobí v miestnom vedení Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – CSEMADOK. Spolupodieľal sa na založení speváckeho zboru Napsugár (Slnečný lúč) a bol jeho organizátorom a členom 15 rokov. V roku 2000 založil SZMAK (klub Alberta Molnára Szencziho), v rámci ktorého ročne usporiadal 10 klubových večerov s prednášajúcimi nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Bol tiež iniciátorom a organizátorom Film klubu pre maďarskú farskú komunitu, počas ktorého sa raz do mesiaca premietal film, o ktorom sa rozprúdila živá debata v Pastoračnom centre. V roku 2000 dostal pozvanie do spoločenstva HÁLÓ (Sieť), pôsobiaceho v Karpatskej kotline, ktoré si ako cieľ predsavzalo ochranu spoločného jazyka a kultúry celého Karpatského regiónu. V rokoch 1994 a 1998 bol zvolený do Mestského zastupiteľstva v Senci za Maďarské kresťansko-demokratické hnutie (MKDM) a bol tiež členom Mestskej rady. Za svoju prácu vo finančnej komisii získal ocenenie primátora mesta a za záslužnú prácu v CSEMADOK-u bronzovú plaketu.

MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Za celoživotnú starostlivosť o ťažko chorých onkologických pacientov.

MUDr. Marián Príbelský je rodený Senčan. Celý svoj aktívny život sa obetavo venuje starostlivosti o ťažko chorých onkologických pacientov, často v hraničných životných situáciách. Svojou vynikajúcou odbornou činnosťou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, publikáciami v renomovaných zdravotníckych časopisoch, ako aj účasťou na viacerých medzinárodných konferenciách dôstojne reprezentoval svoje rodisko a neraz dostal do povedomia mesto Senec doma i v zahraničí. Popri výkone lekárskeho povolania nemožno opomenúť jeho občiansku angažovanosť. Bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci, kde sa vždy zasadzoval za verejné dobro a hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj mesta. Je zakladajúcim členom organizačného výboru spoločensko-športového podujatia Senecká korčuľa, ktoré má 12-ročnú tradíciu a zúčastňujú sa na ňom deti od 2 rokov až po seniorov nad 60 rokov.

Jana Voberová

Za pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety.

Jana Voberová sa narodila v Senci. Celý život žije a pracuje na tunajšej pošte. Práca s ľuďmi ju baví, hoci je každým rokom ťažšia, má ju totiž v krvi, keďže aj jej starí rodičia boli vedúci pošty. K darovaniu krvi ju priviedla bývalá kolegyňa Marianna Galovičová v roku 2009. Odvtedy sa pre ňu darovanie krvi stalo takmer závislosťou. Do dnešného dňa sa podelila o najvzácnejšiu tekutinu 63-krát a pevne verí, že jej zdravie dovolí darovať krv ešte mnohokrát. Veľmi ju teší, že v jej šľapajach ide aj jej mladšia sestra Lucia, ktorá má už 23 odberov a striebornú Janského plaketu.

Arpád Untermayer

Za pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety.

Arpád Untermayer  od malička vyrastal v Senci. Jeho cesta darcu krvi sa však začala v Poprade v roku 1976, kde bol na základnej vojenskej službe. Nemocnica v Poprade oslovila vojakov, aby darovali krv kvôli akútnemu nedostatku tejto životodarnej tekutiny. Počas vojenskej služby daroval krv ešte trikrát. V civile v darcovstve krvi pokračoval prostredníctvom Československého Červeného kríža, ktorého platným členom sa stal už v roku 1976. Viackrát ho oslovili ľudia, ktorí potrebovali krv pre svojich príbuzných pri operáciách či pri výmene krvi pri leukémii. Bezplatným darcom krvi sa stal až 82-krát a  získal tak diamantovú plaketu profesora MUDr. Jána Janského. Bezplatné darovanie krvi vykonáva nezištne pre potreby ľudí a zdravotníctva.

Cena primátora mesta Senec za rok 2022:

PhDr. Mária Mazúchová

Za dlhoročnú pedagogickú prácu na Základnej umeleckej škole v Senci a za zodpovedný prístup a úžasnú komunikáciu s deťmi.

Mária Mazúchová sa narodila v Nitre. Po skončení základnej umeleckej školy študovala akordeón na bratislavskom Konzervatóriu a následne na FFUK v Bratislave hudobnú vedu. V roku 1988, kedy sa s rodinou presťahovala do Senca, začala učiť na ZUŠ Senec. V roku 1991 sa stala zástupkyňou riaditeľa. Vyučovala hudobnú náuku - predmet, ktorý nie je veľmi obľúbený. Preto sa ho snažila žiakom sprístupniť láskavosťou, úsmevom a dobrou náladou. Sprevádzala žiakov na koncerty v Bratislavskej Redute, v opere SND, v Trnavskom divadle, v bratislavskom PKO, aby získavali kultúrny prehľad, zážitky a budovali si vzťah k prostrediu profesionálnych umeleckých inštitúcií. Ako zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Senec sa podieľala na chode školy a organizácii vyučovania. Jej meno zostane navždy späté s touto školou, rovnako ako aj jej zodpovedný prístup a úžasná komunikácia s deťmi. Svojou neoceniteľnou a svedomitou prácou ovplyvnila mnohých absolventov – dnes už dospelých ľudí. Krátko vypomáhala hrou na organe v Kostole sv. Mikuláša v Senci.

 

Galéria obrázkov k článku