Pozvánka na MsZ dňa 06.02.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever
5.2.2019

IMG_5254

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 06.02.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec
               
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia p. primátora mesta o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Prerokovanie protokolu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018
6. Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2019, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 3/2012 o verejnom poriadku a životnom prostredí
7. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ s VJM A. M. Szencziho)
8. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ Kysucká)
9. Zámer na prenájom nebytového priestoru v budove MsKS Senec
10. Návrh na zámenu nehnuteľností (Fekete)
11. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Sadko)
12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Jesenského)
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Boldocká cesta)
14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čierna voda)
15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Kúdela)
16. Udelenie súhlasu primátorovi mesta Senec na používanie služobného motorového vozidla Mesta Senec na služobné účely
17. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Senec na roky 2019 – 2028
18. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2019- 2021
19. Rôzne
20. Záver

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy