Pozvánka na MsZ dňa 11.09.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever
4. 9. 2019

_MG_1128

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

11.09.2019 (streda) o 09:00 h

v hoteli Senec

              

Návrh programu:    

 

1.      Otvorenie

2.      Kontrola uznesení

3.      Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

4.      Výročná správa Mesta Senec za rok 2018

5.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2019

6.      Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2019

7.      Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

8.      Prerokovanie Protokolu NKU SR

9.       Štatút mestských novín Senčan

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc

11.  Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“

12.  Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Margovo pole“

13.  Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)

14.  Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, ul. E. B. Lukáča)

15.  Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Feješ s manž., Slnečné jazerá – juh)

16.  Návrh na vyslovenie súhlasu pre SFZ

17.  Rôzne

18.  Záver

 

 Mestský oznam s bodmi rokovania na stiahnutie vo formáte PDF.

 

Ing. Dušan Badinský

     primátor mesta

Galéria obrázkov k článku