Pozvánka na MsZ dňa 6. decembra 2018 (štvrtok) o 9.00 h. v hoteli Senec v sále LAGOON – Slnečné jazerá-sever
30. 11. 2018

01

dovoľujeme si Vás úctivo pozvať na slávnostný akt zloženia sľubu novozvoleného primátora pána Ing. Dušana Badinského a novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci, ktorý sa bude konať v priestoroch Hotela Senec

v sále LAGOON

dňa 6. decembra 2018 (štvrtok) o 9.00 h.

Program ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva:

1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Oznámenie výsledkov voľby primátora a poslancov MsZ
4.) Zloženie sľubu novozvoleného primátora a poslancov MsZ- prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho MsZ novozvoleným primátorom mesta
5.) Zloženie sľubu poslancov MsZ
6.) Príhovor primátora mesta Ing. Dušana Badinského 7.) Schválenie programu ustanovujúceho MsZ
8.) A) Zriadenie a voľba členov mandátovej komisie
B)  Zriadenie a voľba členov návrhovej komisie
C)  Zriadenie a voľba členov volebnej komisie
9.) Schválenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
10.) Schválenie poslancov MsZ, ktorí budú poverení sobášením v zmysle§ 4 ods. l zákona 36/2005 Z.z. o rodine
11.) Záver
 
Cca 12.00 - obed

13.00-pokračovanie pracovnej časti Mestského zastupiteľstva (sála STAR)

Program:

1.) Otvorenie
2.) Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ 3.) Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
4.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018
5.) Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 7/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
6.) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.) Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
8.) Návrh VZN Mesta Senec č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
9.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kusucká 14, Senec a školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
10.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 a k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021
11.) Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2019-2021 12.)    Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2019-2021
13.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 14.)    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
15.)  Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 045/18/02/dotácie ZO Csemadok, Senec, Slnečná 20, 903 O1 Senec
16.)  Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 020/18/02/dotácie Mládežnícky športový klub (MŠK) Senec, Košická 8, 903 O1 Senec
16.B) Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018-Zmluva č. 040/18/02/dotácie Gabko n.f., Kollárova 2134/3, 903 01 Senec
17.) PredÍženie platnosti nájomnej zmluvy (Súkromné liečebno-výchovné sanatórium)
18.) Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2017 19.) Prenájom pozemkov (pre: Peter Fary)
20.) Prenájom pozemkov (pre: A.CENTRUM PLUS, s.r.o.)
21.) Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Senci na kalendárny rok 2019
22.) Rôzne
23.) Záver


 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy

Názov
3.) Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
4.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018
5.) Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 7/2018 o nakladaní
6.) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.) Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
8.) Návrh VZN Mesta Senec č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
9.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kusucká 14, Senec a školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
10.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 a k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021
11.) Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2019-2021
12.) Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2019-2021
13.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 14.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
14.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
15.) Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 045/18/02/dotácie ZO Csemadok, Senec, Slnečná 20, 903 O1 Senec
16.) Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 020/18/02/dotácie Mládežnícky športový klub (MŠK) Senec, Košická 8, 903 O1 Senec
16.B) Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018-Zmluva č. 040/18/02/dotácie Gabko n.f., Kollárova 2134/3, 903 01 Senec
17.) PredÍženie platnosti nájomnej zmluvy (Súkromné liečebno-výchovné sanatórium)
18.) Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2017
19.) Prenájom pozemkov (pre: Peter Fary)
20.) Prenájom pozemkov (pre: A.CENTRUM PLUS, s.r.o.)
21.) Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Senci na kalendárny rok 2019