Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 23. 6. 2020 (utorok) o 09:00 h v kinosále MsKS v Senci
16. 6. 2020

IMG_1474

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 23. 6. 2020 (utorok) o 09:00 h v kinosále MsKS
              
Návrh programu:   

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2019
5.    Záverečný účet Mesta Senec za rok 2019
6.    Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2019
7.    Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2019 SCR Senec s. r. o.
8.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 (3. zmena)
9.    Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2020  - zmena termínov posudzovania žiadostí a schválenie MsZ
10.    Návrh rozdelenia dotácii z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev:
-    01/2020 Podpora kultúrnych, umeleckých, cirkevných a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Senec
-    02/2020 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov
-    03/2020 Podpora športových aktivít, podujatí a mládeže v meste Senec
11.    Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci
12.    Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019  
13.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
14.    Informatívna správa z výsledku kontroly zúčtovania dotácií za rok 2019
15.    Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 - 2019  za rok 2019
16.    Návrh na doplnenie OZ Správny krok Senec do Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec
17.     Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
18.     Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (Južná brána, s. r. o., PIELD Invest, s. r. o.)
19.     Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – G. Varga
20.     Návrh na bezodplatný prevod verejnej dažďovej kanalizácie do majetku Mesta Senec – G. Varga
21.     Návrh na rozšírenie rozsahu prenájmu pozemkov (Hakobyan)
22.     Návrh na prenájom pozemku (Alexander Heringeš)
23.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Rastislav Hutta, Ing. Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta, Trnava)
24.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Pavol Pavlis, Viera Jarunková, rod. Pavlisová, Pezinok)
25.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová, Šafárikova 37A)
26.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Račko Milan, Šrajerová Mária, rod. Račková, MUDr. Žampárová Daniela, Senec)
27.    Návrh na prenájom nehnuteľností (PHP Group s. r. o., Obchodná 37B, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, v zastúpení Ing. Katarína Šutaríková)
28.    Návrh  na prenájom nehnuteľností (Bratislavský samosprávny kraj)
29.    Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava; Záhradnícka ul.)
30.    A: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava)
B: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DURPRI, s. r. o.)
31.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Dževad Prozorac; Záhradnícka 7)
32.     Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ján Izsák, Zsolt Izsák, Attila Izsák, Ákos Izsák, Baničova 5)
33.     Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36)
34.     Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Johanes a manželka Lenka Johanesová, Šafárikova 37A)
35.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (František Lašák, Šamorínska ul.)
36.    A: Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá-juh)
B: Návrh na prenájom nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová) –
37.    Rôzne
38.    Záver                           

Link na Mestké oznamy - pozvánku s materiálom vo formáte PDF na stiahnutie


Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

Galéria obrázkov k článku