Prehľad projektov implementovaných v roku 2022 útvarom projektového riadenia MsÚ v Senci
23. 6. 2022

1

 

 

Prehľad projektov implementovaných v roku 2022 útvarom projektového riadenia MsÚ v Senci

Projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú:

• 1. Čistenie odpadových vôd v meste SenecIntenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta Senec – dotácia z Environmentálneho fondu 5.941.000 eur - finančné a administratívne zúčtovanie dotácie,

• 2. Podpora opatrovateľskej služby v  Senci II – získaný príspevok 489.600 eur, Operačný program Ľudské zdroje ESF React EU (Schéma štátnej pomoci), príspevok je mesačne čerpaný a zúčtovávaný na  spolufinancovanie časti miezd 30 terénnych opatrovateliek do novembra 2023,

• 3. Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa – schválený projekt v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na Ministerstve investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), nenávratný finančný príspevok (NFP) získaný vo  výške 942.039 eur. Je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, predpokladaný termín začatia výstavby je začiatok septembra

Podané projekty, pri  ktorých čakáme na schválenie/neschválenie alebo sa rozbieha realizácia:

• 4. Zelené obce – výsadba 80 ks vzrastlých stromov – brehové výsadby piata pláž Slnečné jazerá, vnútroblok Hurbanova ulica, vnútroblok Kollárova ulica Senec – projekt predbežne schválený,

• 5. Cyklistická cesta Senec, úsek: Pošta – Hečkova ulica – podaná žiadosť o NFP vo výške 277.285,28 eur cez  IROP MIRRI, vydané právoplatné stavebné povolenie – čaká sa na  výsledok odborného hodnotenia, 

•6. Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci – MIRRI – komplexná revitalizácia verejného priestranstva na Sokolskej ulici, žiadaná výška NFP je 293.548,45 eur; čaká sa na výsledok odborného hodnotenia,

• 7. Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec – MIRRI – komplexná revitalizácia verejného priestranstva – projekt sa zameriava na  centrálnu časť mesta Senec (Námestie 1. mája, časť Lichnerovej ulice, Turecká ulica), riešené vodozádržné opatrenia, nová zeleň, mobiliár, detské ihrisko, žiadaná výška NFP je 452.944,80 eur; čaká sa na výsledok odborného hodnotenia,

• 8. Obnova miestnych historických pamiatok – Stĺp hanby – v  rámci programu Obnovme si svoj dom podaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 23.676 eur na projekt: Podpora reštaurovania renesančného praniera, NKP (č. ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci – schválený príspevok 8 000,- eur,

• 9. Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry II – žiadosť o dotáciu podaná z BRDS BSK, získali sme  10.500 eur, obstaraný bude elektrický nákladný bicykel pre  transport ľudí (vodič a  dvaja pasažieri) – cyklorikša a osadí sa 20 kusov U cyklostojanov na Lichnerovej ulici v Senci

·  10. Vzdelávacie panely – Dotácia z programu Municipality  (Nadácia EPH a  SPP v spolupráci s SPP – Distribúciou) – žiadosť na osadenie troch vzdelávacích separačných odpadkových košov (prvky mestskej architektúry) na tri detské ihriská v rámci mesta. Smetné nádoby obsahujú edukačné panely s  témou ako správne triediť odpad – schválená dotácia 10.000 eur

·      11. Príspevok pre  obce, ktoré triedia kuchynský odpad BRKO – dotácia z  Environmentálneho fondu – čaká sa na schválenie,

·      12. Príspevok za  vytriedenosť odpadov za rok 2021 – dotácia z Environmentálneho fondu – čaká sa na schválenie,

·      13. Senec, 20-minútové mesto – podaná žiadosť o  individuálnu dotáciu z  Bratislavského samosprávneho kraja na podporu udržateľnej mobility v meste Senec; mesto Senec v rámci projektu spolupracuje s  Gymnáziom Antona Bernoláka v Senci a Žilinskou univerzitou,

·      14. Podpora aktivít Európskeho týždňa mobility – Nadácia ZSE – podaná žiadosť, projekt je zameraný na podporu komunitného života, udržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v meste Senec,

·      15. Zlepšenie životného prostredia obyvateľov na  Hurbanovej ulici v  Senci – Nadácia SPP – podaná žiadosť o dotáciu na výsadbu 20 ks vzrastlých stromov.

Galéria obrázkov k článku