Prihláste sa do literárnej súťaže SENECKÉ PERO 2021
27. 1. 2021

logo senecke pero ok email 300

 

Mesto Senec

Redakcia mestských novín SENČAN

Mestská knižnica Senec

Vyhlasujú

CELOMESTSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

SENECKÉ PERO 2021

 

Š T A T Ú T

1. ročníka celomestskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

1.   Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Mesto Senec a Mestská knižnica Senec.

2.  Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.

3.   Súťaž je tematicky zameraná na mesto Senec, na jeho históriu, súčasnosť, osobnosti späté s mestom, na turistický ruch, Slnečné jazerá, súčasnosť mesta, budovy a pozoruhodnosti v meste, okolitú prírodu, udalosti v meste…

4. Cieľom súťaže je podporovať záujem o literárnu tvorbu a budovať zdravý lokálpatriotizmus.

Organizácia súťaže

1.   Porota bude hodnotiť práce v žánrových kategóriách:

a)   poézia

b)   próza

c)  žurnalistický príspevok ( reportáž, rozhovor, glosa, príbeh)

2. Vekové kategórie/vek ku dňu uzávierky/

*I. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

*II. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

*III. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov 

*VI. kategória – dospelí nad 20 rokov

3. Jazykové kategórie

  1. Práce v slovenskom jazyku
  2. Práce v maďarskom jazyku

Jeden súťažiaci môže prihlásiť maximálne dva súťažné príspevky v jednom ročníku súťaže.

4.  Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

5.   Rozsah prác:

a)   v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 60 veršov

b)   v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 5 normostrán

c)    žurnalistický príspevok – maximálne 5 normostrán ( 1 normostrana je 1800 znakov)

6.  Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže

7. Práce a naskenovanú podpísanú  prihlášku treba poslať  mailom na adresu  seneckepero@senec.sk

8. Každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

 

Termín uzávierky súťaže:  10. Máj 2021

9.  Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

10.  Odoslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním a zverejnením vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a so zverejnením  vášho autorského príspevku na stránke  www.senec.sk, v mestských novinách Senčan, v propagačných materiáloch, vydaných Mestom Senec

 11.   Odoslaním prihlášky potvrdzujete,  že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali (a) ste vášho  zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

12.  Ocenené  práce budú uverejnené na webovej stránke mesta Senec, a prípadne aj v mestských novinách Senčan,  súťažné práce môžu byť použité v rôznych propagačných materiáloch ktoré vydá mesto Senec. Zverejnené práce budú riadne označené menom autora. Publikovanie nebude honorované

Ocenenia

1. Cena primátora mesta  bude udelená podľa rozhodnutia poroty najlepšej práci s výnimočným prínosom pre budovanie vzťahu k mestu

2. Cena redakcie mestských novín Senčan – získa ju najlepší žurnalistický text

3. Cena Mestskej knižnice je určená pre najlepší súťažný príspevok autora do 15.rokov

Okrem toho budú v každej kategórii udelené miesta I.-III.,  prípadne čestné uznania.

Autori víťazných prác budú odmenení vecnými darmi od sponzorov.

Hodnotenie prác

1. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej,  literárnej a jazykovej kategórii. Porota bude mať nepárny počet členov.

2. Vyhlasovateľ vymenuje  porotu pre hodnotenie prác v slovenskom a osobitne pre hodnotenie prác v maďarskom jazyku.

3. Každý člen poroty dostane súťažné práce elektronickou cestou. Záverečné hodnotenie sa uskutoční na pracovnej schôdzke všetkých členov poroty, ak to epidemiologická situácia dovolí. V prípade, ak bude pandémia pretrvávať, uskutoční sa per rollam.      

4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2021 a budú naň písomne pozvaní víťazi.  V prípade, že bude pretrvávať nepriaznivá pandemická situácia, organizačný výbor rozhodne o náhradnom spôsobe vyhlásenia výsledkov.

Informácie a kontakty:

seneckepero@senec.sk

Mestská knižnica

Redakcia novín Senčan

P R I H L Á Š K A

do 1. ročníka celomestskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

SENECKÉ PERO

Prihlasujem sa do celomestskej literárnej súťaže začínajúcich autorov SP 2021

Literárny druh: poézia, próza, žurnalistický žáner - vypísať slovom

................................................................................................................................................

Jazyk súťažnej práce ( nevhodné vyškrtnite)     slovenský   /    maďarský

Veková kategória ……………………………………………

Meno a priezvisko: .................................................................................................................

Dátum narodenia: .......................................

Poštová adresa: .....................................................................................................................

E-mail: .........................................................

Tel. číslo:  ....................................................

Názov súťažnej práce/prác:  ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Vyplnia len žiaci a študenti :

Škola / názov školy, adresa, PSČ/ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Trieda: ...............................................................................................................

Súťažiaci/ zákonný zástupca vyjadruje svojím podpisom súhlas so spracovaním osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže v zmysle Zákona č. 18/2018  o ochrane osobných údajov.

Ocenené literárne práce a prihlášky budú  v zmysle štatútu súťaže archivované v archíve redakcie novín Senčan.

Neocenené práce budú na požiadanie vrátené autorovi a prihlášky budú skartované.

So štatútom súťaže som oboznámený /á/ a súhlasím  s ním.

Súhlasím s vyhotovením fotodokumentácie z vyhodnotenia a sprievodného programu SP 2021, ktorá bude zverejnená na webovej stránke Mesta Senec a na stránkach, ktoré mesto využíva na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram, ako aj v printovom vydaní mestských novín.

Súhlasím so zverejnením mojej ocenenej práce podľa uváženia vyhlasovateľa súťaže

Podpis súťažiaceho : .............................................................................................................

Podpis zákonného zástupcu: .................................................................................................

Dátum: .................................

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy