Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad
3.8.2018

vzor

Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad - viď príloha

Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad je nutné z dôvodu zabránenia špekulácii zo strany pôvodcov, ktorý prechádzajú na množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Hlavným zámerom pri prechode na množstvový systém je minimalizovať pokusy pôvodcov o "odpadovú turistiku" a roznášanie svojho odpadu po zberných nádobách iných pôvodcoch, prípadne tvorenie čiernych skládok. Stanovenie minimálneho množstva zberných nádob bude podkladom pre tvorbu VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2019 a bude záväzné pre všetkých pôvodcov na území mesta.

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy