ÚVZ o čistote vody na Slnečných jazerách
10. 7. 2020

107568803_1407693079417651_4149094443153336830_o

 

Aktuálne vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva k čistote vody na Slnečných jazerách od 5.júla 2020:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4385:kvalita-vody-na-prirodnom-kupalisku-slnene-jazera-v-senci-v-kupacej-sezone-2020-stav-kn5-julu-2020-informacia-pre-verejnos&catid=173:ostatne-sk&fbclid=IwAR0-_8hqdR-Bw5trEMSxKsyz5EmW_XYQ8Xr4hsuQUlT3jD3UYt6kw3Dm5pY

Kvalita vody na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci v kúpacej sezóne 2020 – stav k 5. júlu 2020 (Informácia pre verejnosť) Tlačiť E-mail
Utorok, 07 Júl 2020 10:30
 
Na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci bolo v roku 2020 odobratých 10 vzoriek vody na kúpanie (2.6.2020, 9.6.2020, 17.6.2020, 22.6.2020 a 1.7.2020). Odbery vzoriek vykonali na štyroch rôznych odberových miestach – Sever, Juh, Východná pláž a Jazero č. 5 (stred) pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (v rámci spolupráce na 4. etape Revitalizácie vodného ekosystému Slnečných jazier Senec) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (v rámci pravidelného monitoringu a výkonu štátneho zdravotníctva). Kvalita vody na kúpanie bola hodnotená podľa požiadaviek platného predpisu pre prírodné kúpaliská.
 
Kvalita vody na kúpanie Slnečných jazerách v Senci bola na základe všetkých laboratórnych analýz za rok 2020 vyhovujúca a nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia pre kúpajúcich sa. Výsledky mikrobiologických a biologických rozborov potvrdili, že voda spĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách a nie je potrebné prijímať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, resp. obmedzovať prevádzku prírodného kúpaliska ani jeho využívanie pre rekreačné účely.
 
Nakoľko Slnečné jazerá v Senci sú zároveň prírodnou vodnou plochou so štatútom tzv. vody určenej na kúpanie, prebieha ich monitoring a hodnotenie súčasne i v zmysle požiadaviek európskych predpisov transponovaných v plnom rozsahu do národného právneho poriadku. Podľa uvedených požiadaviek vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe dvoch vybraných mikrobiologických ukazovateľov každoročne po kúpacej sezóne klasifikáciu lokality, v ktorej zohľadňuje výsledky troch predchádzajúcich kúpacích sezón. Cieľom európskeho hodnotenia je dlhodobo predchádzať infekčným ochoreniam predvídaním rizík, ktoré by mohli z perspektívneho hľadiska nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody a eliminovať ich prijatím účinných opatrení pre zamedzenie, šírenie a odstránenie znečistenia. Zaradenie Slnečných jazier v Senci do 4. triedy kvality vody (ako nevyhovujúce) po kúpacej sezóne 2019 upozorňuje na negatívny trend vo vývoji lokality, avšak nevyjadruje aktuálnu situáciu v kvalite vody na kúpanie, ktorá je rozhodujúca pre prevádzku prírodného kúpaliska.
 
Kvalita vody bude naďalej počas celej kúpacej sezóny orgánmi verejného zdravotníctva priebežne monitorovaná; vzorky vody na kúpanie sa budú odoberať v dvojtýždňových intervaloch resp. podľa potreby. Pravidelné odberové miesta sa pre dôkladnejšie zmapovanie situácie doplnia novými odberovými miestami vytypovanými v spolupráci orgánov verejného zdravotníctva a prevádzkovateľa.
 
Prevádzka prírodného kúpaliska sa bude riadiť aktuálnymi výsledkami analýz kvality vody na kúpanie a ich hodnotením podľa platnej národnej legislatívy.

Galéria obrázkov k článku