V Senci zasadala pedagogická výskumná skupina
27.8.2018

1 (2).jpg

 

Členovia Pedagogickej výskumnej skupiny Ratio, pôsobiacej na Pedagogickej fakulte UJS, sa v dňoch 24. - 25. augusta 2018 zúčastnili zasadnutia, ktoré sa konalo v Senci. Členovia na zasadnutí sformulovali dva hlavné ciele. Zaumienili si vypracovať taký program, ktorý umožní  študentom prvého ročníka študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika lepšie spoznať vybraný študijný program, administratívne a študijné požiadavky, ktorých splnenie je predpokladom úspešného štúdia.  Do programu sme zaradili aj dotazníky a testy, ktoré študentom umožnia lepšie sebapoznanie, potrebné pre plnenie študijných požiadaviek. Fakulta očakáva, že sa tým zvýši študijná úspešnosť študentov, aj ich pozitívny postoj k štúdiu a zvolenej profesii. Druhým cieľom je snaha o spoznanie študentov, o budovanie osobných vzťahov medzi študentmi i medzi študentmi a pedagógmi. Sledujeme tým skvalitniť metódy vyučovania, rozvíjať študijný program a zlepšiť tak úspešnosť vyučovacieho procesu. Počas pobytu v Senci členovia výskumnej skupiny Ratio navštívili Materskú školu Alberta Molnára Szencziho a Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Strednú odbornú školu ekonomickú a pedagogickú s VJM. Zasadnutie organizačne zabezpečila PaedDr. Edita Szabóová, PhD. a odborne viedol prof. Dr. Péter Tóth, PhD., vedúci výskumnej skupiny Ratio. Rokovania sa zúčastnili: Prof. Dr. Péter Tóth, PhD., Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD, Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD, PaedDr. Terézia Stredl, PhD, Mgr. Yvette Orsovics, PhD, Katalin Kanczné Nagy, PhD, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD, PaedDr. Edita Szabóová, PhD, PaedDr. Beáta Dobay, PhD, PaedDr. Diana Borbélyová, PhD, Mgr. Bernadeta Szabóová.                                                                                                                                                                                          Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD       

Galéria obrázkov k článku