Vyhodnotili sme mestské dotácie za rok 2021
6. 4. 2022

dotácie

 

Dotácie z rozpočtu mesta Senec môžu žiadatelia získať, ak spĺňajú podmienky, ktoré stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec. Zameranie projektov konkretizujú výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktoré obsahujú podmienky financovania a použitia dotácie, termíny a hodnotiace kritériá.

Znenie výziev navrhujú a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie komisie pri MsZ Senec: Komisia kultúry, Komisia sociálna a zdravotná, Komisia športu a Komisia životného prostredia a verejného poriadku.

Od roku 2020 je možné žiadosti o dotáciu podať len elektronicky, prostredníctvom portálu egrant. Elektronické podávanie zjednotilo, zjednodušilo aj sprehľadnilo celý dotačný proces, dáva možnosť jednotne vyhodnotiť poskytnuté dotácie po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke, ako aj vyhodnotiť zameranie projektov z pohľadu priorít nášho mesta stanovenými Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prípadne Komunitným plánom.

Mestské zastupiteľstvo v Senci v roku 2021 na návrh komisií schválilo rozdelenie dotácií vo výške 259.500,- €. Primátor mesta v zmysle VZN rozdelil dotácie vo výške 4.440,- €.

Z dôvodu pandémie, neuskutočnenia akcie, či podujatia, prípadne z iných dôvodov štyria žiadatelia nepodpísali zmluvu o dotáciu (Piccard Senec – MDD, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Senecká korčuľa, Big Street Project). Celková výška neposkytnutých finančných prostriedkov z titulu nepodpísania zmluvy v roku 2021 predstavovala  12.000,- €.

V uplynulom roku boli vyhlásené výzvy pre žiadateľov dotácie v týchto oblastiach:

- Výzva 1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec,

- Výzva 2/2021 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na deti a mládež mesta Senec – vzdelávanie a školstvo,

- Výzva 3/2021 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec,

- Výzva 4/2021 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov,

- Výzva 5/2021 Podpora a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec

- Výzva 6/2021 Podpora individuálnych športovcov a netradičných športových aktivít,

- Výzvy 7/2021 Podpora športových aktivít, činnosti a telovýchovy registrovaných klubov v meste Senec,

- Výzva 8/2021 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia.

Novinkou pri zúčtovaní dotácií za rok 2021 bolo hodnotenie kvality predloženého zúčtovania, čiže jeho úplnosti, správnosti predloženej  záverečnej správy, finančnej správy, účtovných dokladov a dokumentácia propagácie Mesta Senec pri realizácií projektov.

Kvalita zúčtovania dotácií za rok 2021 bola hodnotená klasifikačnými známkami, ktoré  boli prenesené aj do hodnotiacich kritérií podaných žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Senec pre rok 2022.

Aké subjekty, aké projekty a v akej výške podporilo finančne Mesto Senec v roku 2021 nájdete v prílohách.

 

Gabriela Rebrošová

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy