Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec v roku 2020
12. 2. 2020

Dôležitý oznam

 

Mesto Senec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 09/2019 (ďalej len VZN) zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec  v roku 2020:

Výzva 1/2020                        Podpora kultúrnych, umeleckých, cirkevných a vzdelávacích aktivít

zameraných na občanov mesta Senec

Vyčlenených spolu 97 850,00 EUR pre túto výzvu

 • Vzdelávanie a školy               9 500,00 EUR
 • Cirkev                                     12 350,00 EUR
 • Kultúra ostatné                     76 000,00 EUR           

 

Výzva 2/2020             Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov

                                    Vyčlenených 19 950,00 EUR pre túto výzvu

 

Výzva  3/2020            Podpora športových aktivít, podujatí a mládeže v meste Senec

                                               Vyčlenených 175 750,00 EUR pre túto výzvu

 

Výzva 4/2020             Podpora aktivít a činnosti smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia

                                    Vyčlenených 5 000,00 EUR pre túto výzvu

 

Ako Podať žiadosť o dotáciu

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky prostredníctvom portálu https://senec.egrant.sk/, kde

sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár (žiadosť). Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť

podpísať štatutárnym zástupcom, resp. štatutárnymi zástupcami (ak podpisujú  viacerí)

spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne Mestského úradu – osobne alebo

poštou na adresu:

Mesto Senec

Mierové námestie č.8

903 01 Senec

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť je možné podávať elektronicky a doručiť v písomnej forme priebežne v termíne od

zverejnenia výziev najneskôr však do 28.2.2020 vrátane. Rozhodujúci je dátum podania

v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Termíny realizácie projektov:

Začiatok realizácie: 1.1.2020

Koniec realizácie: 31.12.2020

 

Podmienky, spolufinancovanie a kritériá

Podmienky, spolufinancovanie a kritériá hodnotenia žiadosti obsahujú jednotlivé výzvy.

 

Povinné prílohy

 • Výpis z registra, zoznamu o registrácii  (výpis zo zoznamu občianskych združení MV SR alebo štatistického úradu, výpis od zriaďovateľa, resp. pridelení IČA) – nie starší ako 3 mesiace
 • Stanovy alebo inú listinu dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti štatutárnych orgánov žiadateľa (zápisnica, zriaďovacia listina, štatút)
 • Čestné prehlásenie – súčasť žiadosti podpísané štatutárnym zástupcom, resp. štatutárnymi zástupcami
 • Ostatné prílohy podporujúce predkladaný projekt

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok

 

Dôvody vyradenia žiadosti

 • Žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou
 • Žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná prostredníctvom elektronického portálu a následne doručená v tlačenej forme v zmysle zverejnených výziev
 • Žiadosť neobsahovala povinné prílohy k žiadosti
 • V žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie

 

Zúčtovanie dotácie

V zmysle VZN č. 9/2019 a príslušnej výzvy je prijímateľ dotácie povinný predložiť zúčtovanie dotácie spoločne s dokladmi preukazujúcimi použitie výdavkov do 30 dní od zrealizovania projektu najneskôr do 30. 11. 2020, ak nie je v zmluve uvedené inak. Rozhodujúci je dátum podania v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Spôsob propagácie

Prijímateľ dotácie je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou mesta Senec a použiť logo mesta Senec a to:

 • Na sociálnych sieťach, web stránke žiadateľa a vo všetkých printových materiáloch o podporovanej činnosti (projekte, úlohe, akcii)
 • Uvedením mesta Senec ako partnera projektu vo všetkých mediálnych výstupoch – TV, Rádio a pod.
 • Umiestnením loga mesta Senec na finančne podporovanom predmete alebo nosiči – dresy, tašky, CD, DVD, pódium a pod.
 • Umiestnením propagačných materiálov, banerov, roll-up počas podujatí na viditeľných miestach. (možnosť zapožičať tieto materiály na Mestskom úrade – Útvar školstva a športu).

 

Informácie:

Ing. Gabriela Rebrošová,

Referát športu a dotácií,

Útvar školstva a športu

Lichnerova 61

903  011 Senec

                Utorok:  14,00 – 17,00

                Štvrtok:  13,00 – 17,00

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy