Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021
11. 1. 2021

Peniaze

 

Mestské zastupiteľstvo v Senci na svojom zasadnutí 16.12.2020 schválilo návrh rozpočtu a zároveň aj návrhy Výziev na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021. Mesto Senec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 09/2019 (ďalej len VZN) zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu:

Kultúra, školstvo a vzdelávanie, cirkev

Výzva 1/2021  Podpora  kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec                                  

                     Vyčlenených 70 000,00 EUR

Výzva 2/2021  Podpora  vzdelávacích aktivít zameraných na deti a mládež mesta Senec - vzdelávanie a školstvo

                      Vyčlenených  8 000,00 EUR

Výzva 3/2021  Podpora  cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec 

                      Vyčlenených 10 000,00 EUR

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Výzva 4/2021  Podpora  sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov

                     Vyčlenených 18 000,00 EUR   

Šport

Výzva 5/2021  Podpora  a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec

Výzva 6/2021  Podpora individuálnych športovcov a netradičných športových aktivít

Výzva 7/2021  Podpora  športových aktivít, činnosti a telovýchovy registrovaných klubov v meste Senec 

                                     Vyčlenených 165 000,00 EUR

Životné prostredie

Výzva 8/2020  Podpora aktivít a činnosti smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia

                                      Vyčlenených 5 000,00 EUR

Termín podania žiadosti

Žiadosť je možné podávať elektronicky a doručiť v písomnej forme priebežne v termíne od zverejnenia výziev, najneskôr však do 1.2.2021 (pondelok) vrátane. Rozhodujúci je dátum podania

v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

Termíny realizácie projektov:

Začiatok realizácie: 1.1.2021

Koniec realizácie: 31.12.2021

Podrobnejšie informácie link: https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/ako-poziadat-a-zuctovat-dotaciu

 

 

Galéria obrázkov k článku