Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018 /2019
2.3.2018

skola.jpg

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018 /2019

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční na seneckých základných školách zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 v nasledujúcich termínoch:

- na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec: 20.4.2018 od 14:00

do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00 hod. do 12:00,

- na ZŠ, Mlynská 50, Senec: 20.4.2018 od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00 hod. do 12:00,

- na ZŠ, Kysucká 14, Senec:  20.4.2018 od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00 hod. do 12:00 (zápis bude prebiehať už v priestoroch ZŠ Kysucká 14),

- na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, Senec: 20.4.2018 od 14:00 do 18:00 a 21.4.2018 od 8:00 hod. do 12:00,

V súlade s platnou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov do 31. 08. 2018, na plnenie povinnej školskej dochádzky. Treba tak urobiť aj v prípade, ak  zákonný zástupca uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v  ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Doporučujeme prednostne zapísať dieťa do spádovej školy.

 Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, doklad o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
  • Meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, adresu bydliska a druh pobytu zákonných zástupcov dieťaťa. Na účely komunikácie môže škola vyžadovať podľa § 157 ods.3 písm. a) bodu 12 školského zákona kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa.

Legislatíva k zápisu detí:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

V súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bolo vydané VZN č. 2/2018 o školských obvodoch základných škôl mesta Senec (www.senec.sk), kde si rodičia v prípade nejasností môžu zistiť, do ktorého školského obvodu sú na základe bydliska zaradení.

Ďalšie potrebné informácie nájdete vo VZN č. 5/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

 
 

1.3.2018 14:30

Galéria obrázkov k článku