Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023
22. 4. 2022

DSC_0041

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Školský rok: 2022/2023

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl:

 

https://szenciovoda.sk/

https://msfandlyhosenec.sk/

http://www.mskollarova.sk/

https://duhovysvet.sk/

http://www.mskysuckasenec.sk/

https://www.msslnecnejazera.sk/

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „Žiadosť“) sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2022 v materskej škole/školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

 

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 

·      do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy (od 01.05. - 31.05.2022)

·      poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (od 01.05. – 31.05.2022)

·      e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (od 01.05. – 31.05.2022)

·      osobne (v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 03. a 04. mája 2022).

 

 

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

 

·      elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente )v znení neskorších predpisov

·      elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)

 

 

Kontakty na materské školy a termín pre osobné podanie žiadosti:

 

Materská škola

Termín zápisu

Riaditeľ

Telefón

Webová stránka

E-mail

Dátum

Čas

A. M. Szencziho (s VJM), Fándlyho 20

3.5.2022

13.00 - 17.00

Ing. B. Méry

0910 919 856

www.szenciovoda.sk

ovoda@azet.sk

4.5.2022

13.00 - 17.00

Fándlyho 2

3.5.2022

13.00 - 17.00

Mgr. M. Leginusová

02/45924230

www.msfandlyhosenec.sk

info@msfandlyhosenec.sk

4.5.2022

13.00 - 17.00

Kollárova 23

3.5.2022

13.00 - 17.00

Mgr. E. Jonášová

02/45923432

www.mskollarova.sk

mskollarovazapis@gmail.com

4.5.2022

13.00 - 17.00

Košická 40

3.5.2022

13.00 - 17.00

PaedDr. S. Dolezsálová

02/45923217

www.duhovysvet.sk

zapismskosicka@gmail.com

4.5.2022

13.00 - 17.00

Kysucká 9

3.5.2022

13.00 - 17.00

Bc. K. Potočárová

02/20205530

www.mskysuckasenec.sk

zapismskysucka@centrum.sk

4.5.2022

13.00 - 17.00

Slnečné jazerá 2764

3.5.2022

13.00 - 17.00

Mgr. D. Hulíková

02/20205200

www.msslnecnejazera.sk

zapis.msslnecnejazera@gmail.com

4.5.2022

13.00 - 17.00

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie konkrétnej materskej školy odporúčame využiť iné možnosti podania žiadosti, než je osobný kontakt.

 

Čas a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

 

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

1.  Zákonné podmienky

 

a)    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

b)   Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“) a ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2022.

c)    Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

 

Pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej, ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bola schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2022 Všeobecne záväzným nariadením mesta Senec č. 1/2022, ktoré nadobudne právoplatnosť 26. apríla 2022.

 

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

 

a)    Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

b)   V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

c)    Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.

d)   Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledujúce dokumenty:

 

1.    Kompletne vyplnenú Žiadosť, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

 

V súlade s § 144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 144a ods. 2 tohto zákona.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy. Na tento účel môžu použiť formulár, ktorý sa nachádza v prílohe č. 3 Usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/

 

2.    K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).

 

3.    V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

4.    V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

 

Materská škola bude pri zápise požadovať osobné údaje a predloženie dokladov dieťaťa a zákonných zástupcov podľa platnej legislatívy.

 

 

Legislatíva k zápisu do materskej školy

 

o  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o  Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/

 

 

Postup v prípade odídencov z Ukrajiny

 

Na webovej stránke https://www.senec.sk/sk/aktualita/aktualne-informacie-tykajuce-sa-pomoci-utecencom-z-ukrajiny sa nachádzajú informácie pre utečencov z Ukrajiny.

Na konci textu, v časti Prílohy/súbory sa nachádza U S M E R N E N I E pre cudzincov (z vojnovej oblasti), ktorí hľadajú pre dieťa základnú alebo materskú školu na území mesta SENEC.

Galéria obrázkov k článku