Zápis detí do Materskej školy v Meste Senec školský rok 2018/2019
2. 3. 2018

skolka.jpg

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V MESTE SENEC

Školský rok: 2018/2019

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec sa uskutoční v termínoch:

 

 

Materská škola

Termín zápisu

Riaditeľ

Telefón

Webová stránka

Dátum

Čas

E-mail

A. Molnára s VJM, Fándlyho 20

15.05.2018

09.00 - 18.00

Ing. B. Méry

02/45923510

www.szencziovoda.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

ovoda@azet.sk

Fándlyho 2

15.05.2018

09.00 - 18.00

Mgr. M. Leginusová

02/45924230

www.msfandlyhosenec.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

msfandlyho@centrum.sk

Kollárova 23

15.05.2018

09.00 - 18.00

Mgr. E. Jonášová

02/45923432

www.mskollarova.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

ms.kollarova@centrum.sk

Košická 40

15.05.2018

09.00 - 18.00

PaedDr. S. Dolezsálová

02/45923217

www.duhovysvet.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

mskosicka40senec@gmail.com

Kysucká 9

15.05.2018

09.00 - 18.00

K. Kováčová

02/45924651

www.mskysuckasenec.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

kovacova.ms@centrum.sk

Slnečné jazerá 2764

15.05.2018

09.00 - 18.00

Mgr. D. Hulíková

02/20205200

www.msslnecnejazera.sk

16.05.2018

13.00 - 17.00

info@msslnecnejazera.sk

 

 

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

 

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

 

Podmienky zápisu

 

1.  Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

a) dovŕšili piaty rok veku

b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa

c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ.

c) V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

 

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

 

2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

 

Formuláre nájdete kliknutím na tento link.

Galéria obrázkov k článku