Zápis detí do materskej školy v Senci
18.3.2019

Škôlka tabuľka.JPG

Upozornenie:

Zápis detí do MŠ Kysucká 9 sa uskutoční v priestoroch ZŠ Kysucká 14 (vchod od lekárne Trója).

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podmienky zápisu

1.  Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

a)   dovŕšili piaty rok veku

b)  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa

c)  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

a)  Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa,  v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

b)  Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ.

c)  V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

d)  Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

 

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

 

2.  K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

3.  V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

4.  V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy