Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
21.2.2019

skola

 

Milí rodičia,

v termíne  26. apríla 2019 od 14:00 – do 18:00 a 27. apríla od 8:00 – do 12:00 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020:

·         na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec

·         na ZŠ, Mlynská 50, Senec

·         na ZŠ, Kysucká 14, Senec

·         na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, Senec

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bolo vydané VZN č. 2/2018 o školských obvodoch základných škôl Mesta Senec (https://www.senec.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenia?s=2%2F2018&o=Code_DESC&t=valid), kde si rodičia v prípade nejasnosti môžu zistiť, do ktorého školského obvodu sú na základe bydliska zaradení. Ďalšie potrebné informácie nájdete vo VZN č. 5/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

V súlade s touto legislatívou sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonnými zástupcami.  

Na zápis je potrebné priniesť:

·         rodný list dieťaťa

·         občiansky preukaz zákonných zástupcov

·         potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)

·         v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom        

postihnutí.

·         ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Na prihláške sa musí vyplniť:

·         meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa.

·         meno a priezvisko,  adresu bydliska a druh pobytu (trvalý alebo prechodný) zákonných zástupcov dieťaťa. Na účely komunikácie môže škola vyžadovať podľa § 157 ods.3 písm. a) bodu 12 školského zákona kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.  

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

Mgr. A. Kubliniak, ved. ÚŠaŠ  Senec

Galéria obrázkov k článku