Zápis do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec na školský rok 2023/2024
31. 3. 2023

školy


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti bude čoskoro dostupný v príslušnej materskej škole, ako aj na webových sídlach materských škôl:

https://szenciovoda.sk/
https://www.mssenecfandlyho.sk/
http://www.mskollarova.sk/
https://duhovysvet.sk/
https://mskysucka.edupage.org
https://www.msslnecnejazera.sk/

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „Žiadosť“) sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2023 v materskej škole/školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.


Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

•    do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy (od 01.05. - 31.05.2023)
•    poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (od 01.05. – 31.05.2023)
•    e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (od 01.05. – 31.05.2023)
•    osobne (v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 03. a 04. mája 2023).


Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

•    elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente ) v znení neskorších predpisov
•    elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)


Kontakty na materské školy a termín pre osobné podanie žiadosti:

Na obrázku vyššie.

Čas a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

1.  Zákonné podmienky

a)    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
b)    Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“) a ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2023.
c)    Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej, ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2022: https://www.senec.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_spadova_ms_2022_platne_od_26_04_20221.pdf

2.  Ostatné podmienky prijímania

a)    Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
b)    V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
c)    Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.
d)    Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.


Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledujúce dokumenty:

1.    Kompletne vyplnenú Žiadosť, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

V súlade s § 144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 144a ods. 2 tohto zákona. Pre situáciu uvedenú v písm. c) môže zákonný zástupca využiť formulár Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (v prílohe).

Podľa § 144a ods. 4 tohto zákona zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy. Na tento účel môžu použiť formulár Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (v prílohe).

2.    K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).

3.    V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

4.    V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Materská škola bude pri zápise požadovať osobné údaje a predloženie dokladov dieťaťa a zákonných zástupcov podľa platnej legislatívy.

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023.

Voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia dieťaťa podať odvolanie, ktoré sa doručuje riaditeľke školy v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.


Legislatíva k zápisu do materskej školy

o    Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o    Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy