Invazne druhy

Invázne nepôvodné druhy (bylinné druhy a dreviny)

Upozorňujeme vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 150/2020 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnú od 1.1.2020) a to, že sú povinní starať sa o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych nepôvodných druhov bylín a drevín na ich pozemkoch a v prípade ich výskytu sú povinní ich odstraňovať

Invázne druhy rastlín majú vlastnosti, ktoré vyžadujú celospoločenský systematický a koordinovaný postup ich odstraňovania a prevencie ich šírenia:

 •  majú rýchly vegetatívny rast juvenilných a reprodukčne dospelých jedincov,
 •  majú dlhé obdobie kvitnutia a tvorby plodov,
 •  formujú dominantné porasty v štádiu semenáčikov,
 •  majú schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy),
 •  sú odolné voči stresom,
 •  majú dobré reprodukčné vlastnosti (vegetatívne rozmnožovanie pomocou podzemkov, hľúz; generatívne – tvorba veľkého množstva semien, vysoká klíčivosť semien, klíčiace semená nemajú zvláštne nároky na prostredie),
 •  majú účinné mechanizmy rozširovania a
 •  sú schopné rásť na rôznych typoch stanovíšť.

Súčasne, invázne druhy majú veľmi málo prirodzených nepriateľov (predátorov, parazitov, chorôb). Preto na ich odstránenie je potrebný cielený ľudský zásah.

Vzhľadom na to, že invázne druhy rastlín majú vďaka svojim vlastnostiam vysokú konkurenčnú schopnosť voči ostatným druhom rastlín a úspešne potláčajú ich rast a sú to nepôvodné druhy, teda druhy s prirodzeným alergickým potenciálom pre tunajších obyvateľov, je v záujme všetkých obyvateľov obce vykonať opatrenia proti šíreniu každého invázneho druhu, ktorého výskyt sa zistí na území obce, ale aj v jej blízkosti, pretože invázne druhy rastlín nepoznajú hranice územného členenia.

Pre odôvodnenie obce na „boj“ s inváznymi druhmi uvádzame, že okrem zdravotných rizík a environmentálnych dosahov na prírodu, prináša šírenie inváznych druhov rastlín aj ekonomické a hospodárske straty a následne zvýšené náklady na odstránenie dôsledkov ich šírenia. Príklady (aj) ekonomických dôsledkov:

 1. Poškodzovanie dlažieb, asfaltových povrchov ciest, ich obrubníkov a pod. prerastaním inváznymi rastlinami.
 2. Hustota porastov inváznych rastlín bráni vykonávať rôzne činností človeka (znemožňujú optimálny prístup verejnosti, napr. k brehom riek, do lesných porastov, na poľnohospodárske pozemky, na miesta oddychu, rekreácie a pod.).
 3. Na okrajoch ciest a železničných tratí znižujú prehľadnosť a nepriaznivo ovplyvňujú bezpečnosť premávky.

Na invázne druhy sa viažu ustanovenia zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (ďalej len "zákon") a vyhlášky MŽP č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Podľa tohto zákona je zakázané ich držať, rozmnožovať, prepravovať, uvádzať na trh, používať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia. 

Podrobnejšie informácie, vyobrazenie a spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín a drevín nájdete na stránke:

http://www.sopsr.sk/invazne-web

 

 

Súbory / prílohy