Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec.    

V súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí byť nariadenie vyhlásené. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 2/2016 o odpadoch nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia t.j. 18.07.2016.

Pripomienkovanie dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 - č. 3 Link na dokument vo formáte PDF zverejnené 11.10.2016
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „návrh dodatku k VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Dňom vyvesenia návrhu dodatku k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky /na adresu gramblickovam@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


Pripomienkovanie návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – 3 Link na dokument vo formáte PDF zverejnené 11.10.2016
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „návrh dodatku k VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Dňom vyvesenia návrhu dodatku k VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky /na adresu zilkovav@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.