Nový Územný plán mesta Senec

V súčasnosti Mesto Senec ako orgán územného plánovania v súlade so stavebným zákonom obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, nový Územný plán mesta Senec.

Proces obstarávania nového Územného plánu mesta Senec ešte prebieha. Nový Územný plán mesta Senec nadobudne platnosť a účinnosť až po jeho schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci a vyhlásením jeho záväzných častí všeobecne záväzným nariadením.

 

OZNAM - Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec od 15.12.2020 do 29.01.2021

 

Informácie k procesu obstarávania nového Územného plánu mesta Senec

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán vydal na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“.

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“ (PDF, 1,2MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec“, obstaralo vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“, ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“ (PDF, 3,8MB)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán určil „Rozsah hodnotenia" a časový harmonogram pre hodnotenie vplyvov strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec“.

Rozsah hodnotenia pre strategický dokument (PDF, 1,0MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia“ zabezpečilo „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Senec“ (PDF, 395KB)

 

Územný plán mesta Senec - Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie

Textová a tabuľková časť (PDF, 3,4MB)

Variant I

V.I-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.I-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,4MB)

V.I-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.I-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,1MB)

V.I-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.I-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.I-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.I-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.I-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Variant II

V.II-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.II-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,3MB)

V.II-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.II-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,0MB)

V.II-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.II-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.II-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.II-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.II-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Územný plán mesta Senec - Zadanie

Územný plán mesta Senec – Zadanie upravené (rok 2019) (PDF, 2,14MB)

Územný plán mesta Senec – Zadanie (rok 2010) (PDF, 1,6MB)

Územný plán mesta Senec – Zadanie – príloha č.1 (PDF, 16,4MB)