Nový ÚPN mesta Senec

V súčasnosti mesto Senec ako orgán územného plánovania v súlade so stavebným zákonom obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, nový Územný plán mesta Senec.

Proces obstarávania nového Územného plánu mesta Senec ešte prebieha. Nový ÚPN mesta Senec nadobudne platnosť a účinnosť až po jeho prerokovaní a následnom schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci a vyhlásením jeho záväzných častí Všeobecne záväzným nariadením.

 

Územný plán mesta Senec - NÁVRH

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu ÚPN mesta Senec

 

Územný plán mesta Senec - KONCEPT

 

Územný plán mesta Senec - ZADANIE