Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec

je základným strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom miestnej samosprávy. Povinnosť miestnej samosprávy vypracovať tento programový dokument vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného rozvoja územia miestnej samosprávy. Okrem zákonnej povinnosti dôležitosť dokumentu vyplýva aj z dôvodu získavania finančných prostriedkov z EÚ.

PHSR mesta Senec na roky 2011 – 2018 (PDF, 2,3MB)

Na základe citovaného zákona Mestu Senec vznikla povinnosť vypracovať nový dokument PHSR na ďalšie obdobie 2019 – 2028, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Senci, Uznesenie MsZ č. 10/2019 zo dňa 06. februára 2019. PHSR vypracoval Inštitút priestorového plánovania v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu.

PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 (PDF, 7,0MB)

PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 po častiach

01 Úvod a metodika (PDF, 1,2MB)

02 Komplexné hodnotenie – hospodárska oblasť (PDF, 2,3MB)

03 Komplexné hodnotenie – Sociálna oblasť (PDF, 3,7MB)

04 Komplexné hodnotenie - Environmentálna oblasť (PDF, 1,0MB)

05 Odhad vývoja, možné riziká, vnútorný potenciál a limity rozvoja (PDF, 0,7MB)

06 SWOT analýza a identifikácia problémov (PDF, 0,7MB)

07 Ciele a priority rozvoja (PDF, 1,0MB)

08 Zoznam opatrení a aktivít (PDF, 0,6MB)

09 Subjekty riadenia, systém monitorovania a hodnotenia a finančný plán (PDF, 0,7MB)

10 Záver (PDF, 0,7MB)

11 Prílohy (PDF, 0,8MB)

12 Príloha č. 6 – Akčný plán PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 (PDF, 0,2MB)