Platný Územný plán Mesta Senec v znení jeho zmien a doplnkov

Mesto Senec má platný územný plán sídelného útvaru, schválený v orgánoch národných výborov, t. j. Radou a Plenárnym zasadnutím MsNV v Senci a Plenárnym zasadnutím ONV v Bratislave č. 21P/1989 zo dňa 22.06.1989. Rozvoj sídelného útvaru si vyžiadal spracovanie dokumentácie „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec“, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 24/93 zo dňa 17.06.1993. Nové požiadavky kladené na využitie územia si vyžiadali parciálnu aktualizáciu územného plánu formou zmien a doplnkov v rokoch 1998-2007.

 

Grafická časť

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „A“ (PDF, 26MB)

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „B“ (PDF, 3,4MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými sa menili a dopĺňali Územno-hospodárske zásady (ÚHZ) pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec (ÚPN-SÚ), VZN ONV Bratislava vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec, PZ ONV v BA č. 21P/1989 zo dňa 22.06.1989 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená dokumentácia „Zásady regulatívov rozvoja Mesta Senec“.

 

VZN č. 9/2004 zo dňa 17.06.2004 (PDF, 6,2MB)

VZN č. 1/2005 zo dňa 08.09.2005 (PDF, 2,2MB)

VZN č. 3/2007 zo dňa 10.05.2007 (PDF, 2,6MB)

VZN č. 4/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,0MB)

VZN č. 5/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,5MB)

 

Textová časť

Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec – Textová časť (PDF, 15,7MB)

Textová a tabuľková časť Návrhu riešenia ÚPN-SÚ (PDF, 34,3MB)

Návrh smerníc pre územný rozvoj ÚPN-SÚ (PDF, 3,3MB)