Posudzovanie strategického dokumentu ÚPN mesta Senec

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán vydal na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“.

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“ (PDF, 1,2MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec“, obstaralo vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“, ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec – Koncept“ (PDF, 3,8MB)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán určil „Rozsah hodnotenia" a časový harmonogram pre hodnotenie vplyvov strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec“.

Rozsah hodnotenia pre strategický dokument (PDF, 1,0MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia“ zabezpečilo „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Senec“ (PDF, 395KB)