Územný plán Zóny Senec "Margovo pole"

Mesto Senec ako obstarávateľ „Územného plánu zóny Senec – Margovo pole“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na svojom mestskom zasadnutí rozhodlo o obstarávaní územného plánu zóny Senec – Margovo pole, na pozemkoch parcela č. 5611, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5, 5536/6, 5536/7, 5375/3, 5374/2, 5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4 a 5530, katastrálne územie Senec.

 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Senec – Margovo pole (PDF, 0,3MB)

Oznámenie o začatí pripomienkovania Zadania Územného plánu zóny Senec - Margovo pole (PDF, 0,5MB)

Územný plán zóny Senec - Margovo pole - Návrh Zadanie (PDF, 1,4MB)

Územný plán zóny Senec - Margovo pole - Zadanie upravené podľa výsledkov prerokovania (PDF, 1,3MB)

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA), sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-senec-margovo-pole

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ (PDF, 1,0MB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ (PDF, 1,4MB)

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA), sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-senec-margovo-pole-1

 

Územný plán zóny Senec - Margovo pole - Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (PDF, 2,3MB)

Prílohy k Zámeru "Územný plán zóny Senec - Margovo pole" (PDF, 51,1MB)

Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti "Územný plán zóny Senec - Margovo pole" (PDF, 1,0MB)

Oznámenie o Správe o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ (PDF, 0,2MB)

Správa o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ (PDF, 2,8MB)

Prílohy k Správe o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ (PDF, 42,8MB)

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (PDF, 0,1MB)

Oznámenie o Záverečnom stanovisko k navrhovanej činnosti "Územný plán zóny Senec - Margovo pole" (PDF, 0,2MB)

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Územný plán zóny Senec - Margovo pole" (PDF, 1,5MB)