Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá, Senec

Mesto Senec ako orgán územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obstaráva územnoplánovací podklad „Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec“

Urbanistická štúdia (UŠ) má riešiť jestvujúce územie „Slnečné jazerá“ určené územným plánom mesta na funkčné využitie „šport, rekreácia", ako aj priľahlé rozvojové plochy, ktoré budú pri aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie premietnuté do ÚPN mesta Senec.

Hlavným cieľom rozvoja územia časti Slnečných jazier je územnotechnické zlepšenie prostredia a dobudovanie občianskej vybavenosti, športových plôch a rekreačných zón. Zároveň je cieľom UŠ územnotechnickými opatreniami zvýšiť úroveň poskytovaných služieb návštevníkom športovo rekreačného areálu, ako aj zlepšiť technickú infraštruktúru, vrátane dopravného napojenia areálu na verejné komunikácie.

 

Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnečné jazerá, Senec (PDF, 5,1MB) schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci Uznesením MsZ č. 118/2023 zo dňa 19.09.2023

Oznámenie prerokovania Návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec“ (PDF, 1,0MB)

UŠ rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec - Návrh zadania (PDF, 0,8MB)

 

Pred spracovaním návrhu zadania bol spracovaný Komplexný urbanistický rozbor riešeného územia, ktorý reflektuje aktuálny stav funkčného využitia a priestorového usporiadania budov, objektov a plôch, ako aj identifikoval všetky relevantné limity i známe rozvojové zámery riešeného územia. Výstupom tejto etapy bola identifikácia problémov, prípadných stretov záujmov, ako aj potenciálov na riešenie UŠ.

 

UŠ rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec - Komplexný urbanistický rozbor - Textová časť (PDF, 28,9MB)

UŠ rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec - Komplexný urbanistický rozbor - Grafická časť (PDF, 31,8MB)