Verejné súťaže a obstarávanie

Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec

 
Dátum: 16.8.2016
 
Mesto Senecvyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/341942 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402720 , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.
 

Rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci

Dátum:10.6.2016 
 
Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „Rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom.
Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu matlohovaa@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt
Podklady vo formáte PDF.
 

Vypracovanie profilového dopravného prieskumu

Dátum: 9.06.2016 
 
Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „VYPRACOVANIE PROFILOVÉHO DOPRAVNÉHO PRIESKUMU“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu obstaravanie@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.
POdklady vo formáte PDF.
 

Dodanie osobného automobilu formou lízingu

Dátum: 19.5.2016
 
Mesto Senecvyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“.
 
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu zilkovav@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
 

NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NA FÁNDLYHO ul., SENEC

 
Dátum: 13.4.2016
 
Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NA FÁNDLYHO ul., SENEC“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332911 v súťažných podkladoch a na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4150/zakazky/161460/dokumenty , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
 
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“