Ing. Juraj Gubáni

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Zástupca primátora Zástupca primátora 02/20205105 juraj.gubani@senec.sk

 

Ing. Juraj Gubáni - zástupca primátora mesta Senec

Primátor mesta Senec Ing. Dušan Badinský vymenoval Ing. Juraja Gubániho za  svojho zástupcu na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 23. januára 2019. 

Primátora zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Zástupca primátora je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení, v súlade s ktorým sa najmä:

  • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta
  • spolupracuje s mimovládnymi organizáciami
  • podieľa sa na koordinácii plánov spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta
  • metodicky riadi a usmerňuje prácu projektového manažmentu
  • riadi a kontroluje činnosti v oblasti prípravy a zabezpečovania celomestských kultúrnych a športových akcií a verejného poriadku
  • koordinuje činnosť mesta na úseku verejno-prospešných aktivít, na úseku verejného poriadku, čistoty a údržby mesta