Mgr. Erika Fülöp

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent sociálno-právnej kurately detí Útvar sociálnych služieb mesta 02/20205122; 0903 126 004 fulope@senec.sk