Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Legislatívne konanie 26. 11. 2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene na pripomienkovanie Legislatívne konanie 26. 11. 2019
Pripomienkovanie - Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Senec na obdobie rokov 2020-2025 Legislatívne konanie 26. 11. 2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na pripomienkovanie Legislatívne konanie 26. 11. 2019
Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Vyhnálek, Andrea Hanzelová, Terézia Kubandová, Štefan Valovič Mestské oznamy 26. 11. 2019
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Matej Gabaj, Rodinný dom parc. č. 5497/97 Mestské oznamy 26. 11. 2019
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Dana Gabajová., Rodinný dom parc. č. 5497/101 Mestské oznamy 26. 11. 2019
Obec Dunajská Lužná hľadá samostatného referenta stavebného úradu Výberové konania 25. 11. 2019
Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Kopriva, A. Csaszny, Eva Botlová, Juraj Bombala, Ľubica Lamile Mestské oznamy 25. 11. 2019
Výrub č. 11/2019, č. konania: ev. č.: 1306/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2942/2 v k. ú. Senec Výruby 25. 11. 2019