Úradné oznamy pre verejnosť

 
 
Oznam Typ Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 2/2024, ktorým mesto Senec schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Senec 29. 2. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec 29. 2. 2024
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA DODÁVATEĽA STAVEBNÝCH PRÁC PROJEKT : VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH – SEVER Verejné súťaže a obstarávania 28. 2. 2024
Oznámenie o strategickom dokumente „PHSR obce Blatné 2023 - 2027 Mestské oznamy 23. 2. 2024
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 28.02. 2024 /streda/ o 09.00 hod. Hotel Senec, sála STAR Mestské oznamy 21. 2. 2024
Rozhodnutie - Okresný úrad Bratislava / Centrum mechanicko - biologickej úpravy Kráľová pri Senci Stavebné konanie 20. 2. 2024
Oznámenie o začatí stavebného konania, verejná vyhláška Výst. 195-24-Kr Vyhláška 16. 2. 2024
výrub č. 07/2024 - informácia o začatí správneho konania Výruby 16. 2. 2024
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. xx/2024, ktorým mesto Senec schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Senec Legislatívne konanie 15. 2. 2024
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Legislatívne konanie 14. 2. 2024