Aplikácia bakteriálnej enzymatickej zmesi PTP Plus na Slnečných jazerách

V dňoch 26.10.2017 až 23.11.2017 bude na vodnej ploche (v zátoke južnej časti Slnečných jazier) prebiehať aplikácia bakteriálnej enzymatickej zmesi PTP Plus. Aplikácia bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec č.  OU-SC-OSZP/2017/010457-A-3-RY-k zo dňa 06.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2017. Všetky potrebné podklady sú k nahliadnutiu na stránke http://www.slnecnejazera.eu/.

20. 9. 2017 14:16

 

Súbory / prílohy