Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3

PRIPOMIENKOVANIE 

 

NÁVRHU

 

dodatku č.4 k VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácii z rozpočtu Mesta Senec  v znení dodatkov č. 1 až 3

  

V súlade s ustanovením § 6 ods.  3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku  k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu rebrosovag@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

29.11.2017 10:54

 

Attachments