Dunajská Lužná: OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt

OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu obecný policajt


Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

 Predpokladaný termín nástupu: ihneď – prípadne dohodou

 Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba:

-  staršia ako 21 rokov

- bezúhonná

-  má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

-  telesne a duševne spôsobilá na výkon príslušníka obecnej polície

-  je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B

 Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
  3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  5. Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  6. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
  7. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

   Termín doručenia žiadosti do:  31.01.2018

   Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť : osobne do podateľne OcÚ počas       stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

                            Obecný úrad

            Jánošíkovská 466/7

            900 42 Dunajská Lužná

 Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

 maria.kissova@dunajskaluzna.sk

 Kontaktná osoba:

p. Kissová

kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

 

10.1.2018 12:09