Hasiči a rok 2018

Do pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku patria okresy Pezinok (17 obcí) a Senec (29 obcí). V uplynulom roku vykonali  hasiči v týchto dvoch okresoch  spolu 643 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  138 krát v okrese Pezinok a 135 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 183 výjazdov ( 58 v okrese Pezinok a 125 v okrese Senec). Zásahov,  pri ktorých bola poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 149. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 6 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili sa  16  taktických a previerkových cvičení.  

Celková priama škoda pri požiaroch bola 360 400 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 720 700 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.

O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii svedčia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe.  

Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2018 bolo vykonaných spolu 206 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 891 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulo roku boli subjekty, zaoberajúce sa poľnohospodárskou výrobou. V súvislosti s týmto zameraním bolo vykonaných 25 tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 40 nedostatkov.  Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám a 3  blokové pokuty občanom.   V oblasti stavebnej prevencie (územné , stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1452 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 5 komplexných a 7 následných  kontrol.

V  preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok - mesto,  Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a  Malokarpatským múzeom v Pezinku,    boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna hasičov, ktoré  sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná  práca hasičov, technika a ukážky polície. V priebehu celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva     besedy so žiakmi  spojené s ukážkami práce hasičov a  techniky  a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci..

Preventívno – výchovnými  akciami by sme chceli  prispieť k informovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov aj  v roku 2019.

Profesionálni hasiči  prajú  občanom  v novom roku   veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

e. o.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

 

 

8. 1. 2019 9:31