II. výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“

 

 

 

 

 

 

Mesto Senec vyhlasuje II. výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“.

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382196 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415087, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddieli I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

  

8. 6. 2018 8:41